เนหะมีย์ 13 TNCV - 尼 希 米 記 13 CUVS

เนหะมีย์
Elegir capítulo 13

Thai New Contemporary Bible

เนหะมีย์ 13

การปฏิรูปครั้งสุดท้ายของเนหะมีย์

1ในวันนั้นมีการอ่านหนังสือของโมเสสให้ประชาชนฟัง และพบข้อความตอนหนึ่งระบุว่าไม่ให้คนอัมโมนหรือคนโมอับเข้าร่วมที่ประชุมประชากรของพระเจ้าเป็นนิตย์ เพราะพวกเขาไม่ยอมให้อาหารและน้ำแก่ชนอิสราเอล กลับจ้างบาลาอัมมาสาปแช่ง (แต่พระเจ้าของเราทรงเปลี่ยนคำแช่งเป็นพร) เมื่อประชาชนได้ยินกฎข้อนี้ ก็แยกวงศ์วานของคนต่างชาติทั้งปวงออกไปจากอิสราเอล

ก่อนหน้านี้ปุโรหิตเอลียาชีบมีหน้าที่ดูแลคลังต่างๆ ของพระนิเวศของพระเจ้าของเรา เขาสนิทกับโทบียาห์ และได้จัดห้องใหญ่ห้องหนึ่งให้โทบียาห์ ซึ่งเดิมใช้เก็บธัญบูชา เครื่องหอม และเครื่องใช้ในพระวิหาร รวมทั้งสิบลดของข้าว เหล้าองุ่นใหม่กับน้ำมัน ซึ่งเป็นส่วนที่กำหนดไว้สำหรับคนเลวี คณะนักร้องกับยามประตูพระวิหาร และของถวายสำหรับปุโรหิต

แต่ตอนนั้นข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในเยรูซาเล็ม เพราะในปีที่สามสิบสองแห่งรัชกาลกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสแห่งบาบิโลนข้าพเจ้ากลับไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ ต่อมาจึงทูลขออนุญาต และกลับมายังเยรูซาเล็ม เมื่อทราบพฤติกรรมอันชั่วร้ายของเอลียาชีบที่จัดห้องสำหรับโทบียาห์ไว้ในลานพระนิเวศของพระเจ้า ข้าพเจ้าโกรธมากและโยนข้าวของทั้งหมดของโทบียาห์ออกจากห้องนั้น ข้าพเจ้าสั่งให้ชำระห้องนั้นให้บริสุทธิ์ แล้วนำเครื่องใช้ประจำพระนิเวศของพระเจ้า ธัญบูชา และเครื่องหอมเข้ามาไว้ดังเดิม

10 ข้าพเจ้ายังทราบด้วยว่าคนเลวีไม่ได้รับส่วนที่เป็นของพวกเขา ฉะนั้นคนเลวีทุกคนกับคณะนักร้องซึ่งควรจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ก็กลับไปยังไร่นาของตน 11 ข้าพเจ้าจึงตำหนิพวกเจ้าหน้าที่และถามเขาว่า “ทำไมจึงละเลยพระนิเวศของพระเจ้า?” จากนั้นข้าพเจ้าเรียกคนเลวีมาชุมนุมและให้พวกเขาเข้าประจำหน้าที่ดังเดิม

12 ชนยูดาห์ทั้งปวงนำสิบลดของข้าว เหล้าองุ่นใหม่ และน้ำมันมายังคลังพระวิหาร 13 ข้าพเจ้าแต่งตั้งปุโรหิตเชเลมิยาห์ ธรรมาจารย์ศาโดก และเปดายาห์คนเลวีให้ดูแลคลังต่างๆ และแต่งตั้งฮานันบุตรศักเกอร์ ผู้เป็นบุตรของมัททานิยาห์ ให้เป็นผู้ช่วยของพวกเขาเพราะว่าคนเหล่านี้เชื่อถือได้ พวกเขามีหน้าที่แจกจ่ายสิ่งของต่างๆ แก่พี่น้องเผ่าเลวี

14 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ในข้อนี้ และขออย่าทรงลบล้างสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ทำอย่างซื่อสัตย์เพื่อพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์และเพื่อการปรนนิบัติรับใช้ในพระนิเวศ

15 ครั้งนั้นข้าพเจ้าเห็นคนในยูดาห์ย่ำองุ่นในวันสะบาโต และนำเมล็ดข้าวบรรทุกบนหลังลาพร้อมด้วยน้ำองุ่น ผลองุ่น ผลมะเดื่อ และข้าวของนานาชนิดเข้ามาในเยรูซาเล็มในวันสะบาโต ข้าพเจ้าจึงตักเตือนพวกเขาไม่ให้ขายอาหารในวันนั้น 16 คนจากไทระบางคนซึ่งอาศัยในเยรูซาเล็มนำปลาและสินค้านานาชนิดมาขายให้ชาวยูดาห์ในเยรูซาเล็ม ในวันสะบาโต 17 ข้าพเจ้าจึงตำหนิบรรดาขุนนางยูดาห์ว่า “พวกท่านกำลังทำสิ่งชั่วร้ายอะไรกันนี่? ท่านกำลังลบหลู่วันสะบาโต 18 เหล่าบรรพบุรุษก็ทำเช่นนี้ไม่ใช่หรือ? พระเจ้าของเราจึงทรงนำหายนะทั้งปวงมาเหนือเราและเหนือกรุงนี้ บัดนี้พวกท่านกำลังยั่วยุพระพิโรธที่มีต่ออิสราเอลให้หนักขึ้นอีกโดยละเมิดวันสะบาโตเช่นนี้”

19 ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงออกคำสั่งให้ปิดประตูเมืองเยรูซาเล็มเมื่อตกค่ำของวันก่อนสะบาโต และไม่ให้เปิดจนกว่าจะสิ้นสุดวันสะบาโต ทั้งส่งคนของข้าพเจ้าไปประจำที่ประตูต่างๆ เพื่อไม่ให้ใครนำสินค้าเข้ามาในวันสะบาโต 20 มีอยู่ครั้งหรือสองครั้งที่บรรดาพ่อค้าและคนขายของชนิดต่างๆ มาพักแรมอยู่นอกเมืองเยรูซาเล็ม 21 แต่ข้าพเจ้าเตือนพวกเขาว่า “พวกท่านมาพักแรมอยู่ริมกำแพงทำไม? ถ้าหากทำอย่างนี้อีกเราจะจัดการกับท่าน” ตั้งแต่นั้นพวกเขาก็ไม่ได้มาในวันสะบาโตอีก 22 แล้วข้าพเจ้าจึงสั่งคนเลวีให้ชำระตนและเฝ้ายามอยู่ที่ประตูเพื่อรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ในข้อนี้ด้วย และขอทรงสำแดงความเมตตาต่อข้าพระองค์ตามความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

23 ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้ายังเห็นชาวยูดาห์ที่แต่งงานกับผู้หญิงจากอัชโดด อัมโมน และโมอับ 24 และลูกๆ ของพวกเขาครึ่งหนึ่งพูดภาษาอัชโดดหรือภาษาของชาติใดชาติหนึ่งเหล่านั้น แต่พูดภาษายูดาห์ไม่ได้เลย 25 ข้าพเจ้าจึงติเตียนและสาปแช่งชาวยูดาห์เหล่านั้น ข้าพเจ้าทุบตีชายบางคนและทึ้งผมของพวกเขา และให้เขาเหล่านั้นสาบานในพระนามพระเจ้าว่า “เจ้าจะไม่ยกลูกสาวให้แต่งงานกับบุตรชายของคนพวกนั้น หรือรับลูกสาวของพวกนั้นมาเป็นภรรยาของตนเองหรือของลูกชายของตน 26 ก็การแต่งงานข้ามชาติแบบนี้ไม่ใช่หรือที่ทำให้กษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอลทำบาป? ในหมู่ชนชาติทั้งหลายไม่มีกษัตริย์องค์ใดเทียบเทียมโซโลมอน พระองค์เป็นที่รักของพระเจ้า และพระเจ้าทรงตั้งให้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลทั้งหมด ถึงกระนั้นโซโลมอนก็ถูกหญิงต่างชาติชักนำให้ทำบาป 27 ตอนนี้จะให้เราทนฟังว่าพวกท่านก็ทำสิ่งชั่วร้ายอย่างเดียวกัน และทรยศต่อพระเจ้าโดยไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติหรือ?”

28 บุตรชายคนหนึ่งของโยยาดาบุตรมหาปุโรหิตเอลียาชีบได้แต่งงานกับบุตรสาวคนหนึ่งของสันบาลลัทชาวโฮโรนาอิม ข้าพเจ้าจึงขับไล่เขาออกไปให้พ้นหน้า

29 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงจดจำคนเหล่านี้ เพราะเขาสร้างมลทินแก่ตำแหน่งปุโรหิตและพันธสัญญาของการเป็นปุโรหิตกับพันธสัญญาของคนเลวี

30 เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้ชำระหมู่ปุโรหิตกับคนเลวีจากทุกสิ่งของคนต่างชาติ และมอบหมายงานให้แต่ละคนตามหน้าที่ 31 ข้าพเจ้ายังได้จัดให้หาฟืนมาถวายตามเวลาที่กำหนดและให้คอยดูแลผลแรก

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยความโปรดปรานเถิด

Chinese Union Version (Simplified)

尼 希 米 記 13

1当 日 , 人 念 摩 西 的 律 法 书 给 百 姓 听 , 遇 见 书 上 写 着 说 , 亚 扪 人 和 摩 押 人 永 不 可 入 神 的 会 ;

因 为 他 们 没 有 拿 食 物 和 水 来 迎 接 以 色 列 人 , 且 雇 了 巴 兰 咒 诅 他 们 , 但 我 们 的 神 使 那 咒 诅 变 为 祝 福 。

以 色 列 民 听 见 这 律 法 , 就 与 一 切 ? 杂 人 绝 交

先 是 蒙 派 管 理 我 们 神 殿 中 库 房 的 祭 司 以 利 亚 实 与 多 比 雅 结 亲 ,

便 为 他 预 备 一 间 大 屋 子 , 就 是 从 前 收 存 素 祭 、 乳 香 、 器 皿 , 和 照 命 令 供 给 利 未 人 、 歌 唱 的 、 守 门 的 五 谷 、 新 酒 , 和 油 的 十 分 之 一 , 并 归 祭 司 举 祭 的 屋 子 。

那 时 我 不 在 耶 路 撒 冷 ; 因 为 巴 比 伦 王 亚 达 薛 西 三 十 二 年 , 我 回 到 王 那 里 。 过 了 多 日 , 我 向 王 告 假 。

我 来 到 耶 路 撒 冷 , 就 知 道 以 利 亚 实 为 多 比 雅 在 神 殿 的 院 内 预 备 屋 子 的 那 件 恶 事 。

我 甚 恼 怒 , 就 把 多 比 雅 的 一 切 家 具 从 屋 里 都 抛 出 去 ,

吩 咐 人 洁 净 这 屋 子 , 遂 将 神 殿 的 器 皿 和 素 祭 、 乳 香 又 搬 进 去 。

10 我 见 利 未 人 所 当 得 的 分 无 人 供 给 他 们 , 甚 至 供 职 的 利 未 人 与 歌 唱 的 俱 各 奔 回 自 己 的 田 地 去 了 。

11 我 就 斥 责 官 长 说 : 为 何 离 弃 神 的 殿 呢 ? 我 便 招 聚 利 未 人 , 使 他 们 照 旧 供 职 。

12 犹 大 众 人 就 把 五 谷 、 新 酒 , 和 油 的 十 分 之 一 送 入 库 房 。

13 我 派 祭 司 示 利 米 雅 、 文 士 撒 督 , 和 利 未 人 毗 大 雅 作 库 官 管 理 库 房 ; 副 官 是 哈 难 。 哈 难 是 撒 刻 的 儿 子 ; 撒 刻 是 玛 他 尼 的 儿 子 。 这 些 人 都 是 忠 信 的 , 他 们 的 职 分 是 将 所 供 给 的 分 给 他 们 的 弟 兄 。

14 我 的 神 啊 , 求 你 因 这 事 记 念 我 , 不 要 涂 抹 我 为 神 的 殿 与 其 中 的 礼 节 所 行 的 善 。

15 那 些 日 子 , 我 在 犹 大 见 有 人 在 安 息 日 ? 酒 ( 原 文 是 踹 酒 ? ) , 搬 运 禾 捆 驮 在 驴 上 , 又 把 酒 、 葡 萄 、 无 花 果 , 和 各 样 的 担 子 在 安 息 日 担 入 耶 路 撒 冷 , 我 就 在 他 们 卖 食 物 的 那 日 警 戒 他 们 。

16 又 有 推 罗 人 住 在 耶 路 撒 冷 ; 他 们 把 鱼 和 各 样 货 物 运 进 来 , 在 安 息 日 卖 给 犹 大 人 。

17 我 就 斥 责 犹 大 的 贵 胄 说 : 你 们 怎 麽 行 这 恶 事 犯 了 安 息 日 呢 ?

18 从 前 你 们 列 祖 岂 不 是 这 样 行 , 以 致 我 们 神 使 一 切 灾 祸 临 到 我 们 和 这 城 麽 ? 现 在 你 们 还 犯 安 息 日 , 使 忿 怒 越 发 临 到 以 色 列 !

19 在 安 息 日 的 前 一 日 , 耶 路 撒 冷 城 门 有 黑 影 的 时 候 , 我 就 吩 咐 人 将 门 关 锁 , 不 过 安 息 日 不 准 开 放 。 我 又 派 我 几 个 仆 人 管 理 城 门 , 免 得 有 人 在 安 息 日 担 甚 麽 担 子 进 城 。

20 於 是 商 人 和 贩 卖 各 样 货 物 的 , 一 两 次 住 宿 在 耶 路 撒 冷 城 外 。

21 我 就 警 戒 他 们 说 : 你 们 为 何 在 城 外 住 宿 呢 ? 若 再 这 样 , 我 必 下 手 拿 办 你 们 。 从 此 以 後 , 他 们 在 安 息 日 不 再 来 了 。

22 我 吩 咐 利 未 人 洁 净 自 己 , 来 守 城 门 , 使 安 息 日 为 圣 。 我 的 神 啊 , 求 你 因 这 事 记 念 我 , 照 你 的 大 慈 爱 怜 恤 我 。

23 那 些 日 子 , 我 也 见 犹 大 人 娶 了 亚 实 突 、 亚 扪 、 摩 押 的 女 子 为 妻 。

24 他 们 的 儿 女 说 话 , 一 半 是 亚 实 突 的 话 , 不 会 说 犹 大 的 话 , 所 说 的 是 照 着 各 族 的 方 言 。

25 我 就 斥 责 他 们 , 咒 诅 他 们 , 打 了 他 们 几 个 人 , 拔 下 他 们 的 头 发 , 叫 他 们 指 着 神 起 誓 , 必 不 将 自 己 的 女 儿 嫁 给 外 邦 人 的 儿 子 , 也 不 为 自 己 和 儿 子 娶 他 们 的 女 儿 。

26 我 又 说 : 以 色 列 王 所 罗 门 不 是 在 这 样 的 事 上 犯 罪 麽 ? 在 多 国 中 并 没 有 一 王 像 他 , 且 蒙 他 神 所 爱 , 神 立 他 作 以 色 列 全 国 的 王 ; 然 而 连 他 也 被 外 邦 女 子 引 诱 犯 罪 。

27 如 此 , 我 岂 听 你 们 行 这 大 恶 , 娶 外 邦 女 子 干 犯 我 们 的 神 呢 ?

28 大 祭 司 以 利 亚 实 的 孙 子 、 耶 何 耶 大 的 一 个 儿 子 是 和 伦 人 参 巴 拉 的 女 婿 , 我 就 从 我 这 里 把 他 赶 出 去 。

29 我 的 神 啊 , 求 你 记 念 他 们 的 罪 ; 因 为 他 们 玷 污 了 祭 司 的 职 任 , 违 背 你 与 祭 司 利 未 人 所 立 的 约 。

30 这 样 , 我 洁 净 他 们 , 使 他 们 离 绝 一 切 外 邦 人 , 派 定 祭 司 和 利 未 人 的 班 次 , 使 他 们 各 尽 其 职 。

31 我 又 派 百 姓 按 定 期 献 柴 和 初 熟 的 土 产 。 我 的 神 啊 , 求 你 记 念 我 , 施 恩 与 我 。