ฮีบรู 2 TNCV - Hebrews 2 NIRV

ฮีบรู
Elegir capítulo 2

Thai New Contemporary Bible

ฮีบรู 2

การตักเตือนให้เอาใจใส่

1เหตุฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะไม่เตลิดไป เพราะในเมื่อข้อความที่พระเจ้าตรัสผ่านทูตสวรรค์ยังผูกมัด และการละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างยังได้รับการลงโทษอย่างยุติธรรม แล้วเราจะรอดพ้นไปได้อย่างไรหากเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้? แรกสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าเองทรงประกาศความรอดนี้ และบรรดาผู้ได้ยินจากพระองค์ได้ยืนยันแก่เราทั้งหลาย พระเจ้าเองก็ทรงรับรองด้วยหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และปาฏิหาริย์ต่างๆ และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งโปรดประทานตามพระประสงค์ของพระองค์

ทรงทำให้พระเยซูเหมือนกับพี่น้องของพระองค์

พระองค์ไม่ได้ทรงให้ทูตสวรรค์ปกครองดูแลโลกในอนาคตที่เรากำลังกล่าวถึง แต่มีผู้กล่าวยืนยันไว้ตอนหนึ่งว่า

“มนุษย์เป็นใครหนอ พระองค์จึงทรงพะวงถึง?
บุตรของมนุษย์เป็นผู้ใด พระองค์จึงทรงห่วงใยดูแล?
พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อย[a]
พระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้แก่เขา
และทรงทำให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าของเขา”[b]

ในการทำให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของเขานั้น พระเจ้าไม่ให้มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของเขา แต่ในขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของเขา แต่เราเห็นพระเยซูผู้ทรงถูกทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อยบัดนี้ได้ทรงมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติแล้ว เพราะพระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานจนถึงสิ้นพระชนม์ เพื่อว่าโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จะได้ทรงลิ้มรสความตายเพื่อทุกคน

10 ในการนำบุตรมากมายมาสู่พระเกียรติสิริ เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งสรรพสิ่งมีอยู่เพื่อพระองค์และโดยทางพระองค์จะทรงทำให้ผู้ลิขิตความรอดของเขาทั้งหลายนั้นสมบูรณ์พร้อมโดยการทนทุกข์ 11 ทั้งพระองค์ผู้ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายบริสุทธิ์กับบรรดาผู้ที่ทรงทำให้บริสุทธิ์นั้นเป็นครอบครัวเดียวกัน ฉะนั้นพระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพี่น้อง 12 พระองค์ตรัสว่า

“ข้าพระองค์จะประกาศพระนามพระองค์แก่พี่น้องทั้งหลายของข้าพระองค์
จะร้องสรรเสริญพระองค์ต่อหน้าที่ประชุม”[c]

13 และตรัสอีกว่า

“ข้าพเจ้าจะไว้วางใจในพระองค์”[d]

และพระองค์ตรัสอีกว่า

“ข้าพเจ้าและบุตรทั้งหลายที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว”[e]

14 ในเมื่อบุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อ พระองค์จึงทรงร่วมในความเป็นมนุษย์ของพวกเขา เพื่อว่าโดยการสิ้นพระชนม์พระองค์จะได้ทรงทำลายผู้กุมอำนาจแห่งความตายคือมาร 15 และปลดปล่อยบรรดาผู้ซึ่งตลอดชั่วชีวิตตกเป็นทาสเนื่องจากกลัว ความตาย 16 เพราะแน่นอนว่าพระองค์ไม่ได้ทรงช่วยทูตสวรรค์ แต่ทรงช่วยวงศ์วานของอับราฮัม 17 ด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องของพระองค์ทุกอย่าง เพื่อจะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าและเพื่อจะได้ทรงลบมลทินบาปของปวงประชากร[f] 18 เพราะพระองค์เองทรงทนทุกข์เมื่อได้ทรงถูกลองใจ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยบรรดาผู้ที่กำลังถูกลองใจได้

Notas al pie

  1. 2:7 หรือเพียงระยะเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับข้อ 9
  2. 2:6-8 สดด.8:4-6
  3. 2:12 สดด.22:22
  4. 2:13 อสย.8:17
  5. 2:13 อสย.8:18
  6. 2:17 หรือและเพื่อพระองค์จะได้ทรงหันพระพิโรธของพระเจ้าไปเสีย รับความบาปของปวงประชากรไป

New International Reader's Version

Hebrews 2

A Warning to Pay Attention

1So we must pay the most careful attention to what we have heard. Then we will not drift away from it. Even the message God spoke through angels had to be obeyed. Every time people broke the Law, they were punished. Every time they didn’t obey, they were punished. Then how will we escape if we don’t pay attention to God’s great salvation? The Lord first announced this salvation. Those who heard him gave us the message about it. God showed that this message is true by signs and wonders. He showed that it’s true by different kinds of miracles. God also showed that this message is true by the gifts of the Holy Spirit. God gave them out as it pleased him.

Jesus Was Made Fully Human

God has not put angels in charge of the world that is going to come. We are talking about that world. There is a place where someone has spoken about this. He said,

“What are human beings that you think about them?
    What is a son of man that you take care of him?
You made them a little lower than the angels.
    You placed on them a crown of glory and honor.
    You have put everything under their control.” (Psalm 8:4–6)

So God has put everything under his Son. Everything is under his control. We do not now see everything under his control. But we do see Jesus already given a crown of glory and honor. He was made lower than the angels for a little while. He suffered death. By the grace of God, he tasted death for everyone. That is why he was given his crown.

10 God has made everything. He is now bringing his many sons and daughters to share in his glory. It is only right that Jesus is the one to lead them into their salvation. That’s because God made him perfect by his sufferings. 11 And Jesus, who makes people holy, and the people he makes holy belong to the same family. So Jesus is not ashamed to call them his brothers and sisters. 12 He says,

“I will announce your name to my brothers and sisters.
    I will sing your praises among those who worship you.” (Psalm 22:22)

13 Again he says,

“I will put my trust in him.” (Isaiah 8:17)

And again he says,

“Here I am. Here are the children God has given me.” (Isaiah 8:18)

14 Those children have bodies made out of flesh and blood. So Jesus became human like them in order to die for them. By doing this, he could break the power of the devil. The devil is the one who rules over the kingdom of death. 15 Jesus could set people free who were afraid of death. All their lives they were held as slaves by that fear. 16 It is certainly Abraham’s children that he helps. He doesn’t help angels. 17 So he had to be made like people, fully human in every way. Then he could serve God as a kind and faithful high priest. And then he could pay for the sins of the people by dying for them. 18 He himself suffered when he was tempted. Now he is able to help others who are being tempted.