ฮีบรู 1 TNCV - Евреям 1 NRT

ฮีบรู
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ฮีบรู 1:1-14

พระบุตรทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์

1ในอดีตพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราผ่านทางผู้เผยพระวจนะหลายครั้งหลายคราด้วยวิธีการต่างๆ 2แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสกับเราทั้งหลายโดยพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่พระองค์ได้แต่งตั้งให้เป็นทายาทครอบครองทุกสิ่งและได้ทรงสร้างจักรวาลโดยพระบุตรนี้ 3พระบุตรคือรัศมีเจิดจ้าแห่งพระเกียรติสิริของพระเจ้า ทรงเป็นเหมือนพระเจ้าทุกประการ และทรงผดุงสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้หลังจากที่ได้ทรงชำระบาปแล้ว พระองค์จึงได้ประทับลงที่เบื้องขวาขององค์ผู้ทรงบารมีในสวรรค์ 4ฉะนั้นพระองค์จึงทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์ เพราะพระนามที่พระองค์ได้รับสูงส่งกว่านามของเหล่าทูตสวรรค์

5เพราะพระเจ้าเคยตรัสกับทูตสวรรค์องค์ไหนอย่างนี้บ้าง? ที่ว่า

“เจ้าเป็นบุตรของเรา

วันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้า1:5 หรือได้ให้กำเนิดเจ้า1:5 สดด.2:7

และตรัสว่า

“เราจะเป็นบิดาของเขา

และเขาจะเป็นบุตรของเรา”1:5 2ซมอ.7:141พศด.17:13

6และอีกครั้งเมื่อพระเจ้าทรงนำบุตรหัวปีของพระองค์เข้ามาในโลก พระองค์ตรัสว่า

“ให้ทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของพระเจ้านมัสการเขา”1:6 ฉธบ.32:43

7พระองค์ตรัสถึงเหล่าทูตสวรรค์ว่า

“พระองค์ทรงทำให้ทูตสวรรค์ของพระองค์เป็นสายลม

ให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นเปลวไฟ”1:7 สดด.104:4

8แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า

“ข้าแต่พระเจ้า ราชบัลลังก์ของพระองค์จะดำรงนิจนิรันดร์

พระองค์จะทรงปกครองราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยคทาแห่งความชอบธรรม

9พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชั่ว

ฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพระองค์จึงทรงตั้งพระองค์ไว้เหนือพระสหายทั้งปวง

โดยทรงเจิมพระองค์ด้วยน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดี”1:8,9 สดด.45:6,7

10และพระองค์ตรัสด้วยว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงวางฐานรากของแผ่นดินโลก

และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์

11สิ่งเหล่านั้นจะพินาศไป แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่

สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม

12พระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านั้นขึ้นเหมือนเสื้อคลุม

สิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนไปเหมือนเสื้อผ้า

แต่พระองค์เองยังคงเดิม

และปีเดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุด”1:10-12 สดด.102:25-27

13มีทูตสวรรค์องค์ไหนบ้างที่พระเจ้าตรัสว่า

“จงนั่งที่ขวามือของเรา

จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของเจ้า

เป็นแท่นวางเท้าของเจ้า”1:13 สดด.110:1?

14ทูตสวรรค์ทั้งปวงคือวิญญาณผู้ปรนนิบัติซึ่งพระเจ้าทรงส่งไปรับใช้บรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกไม่ใช่หรือ?

New Russian Translation

Евреям 1:1-14

Бог говорит в Своем Сыне

1Бог, многократно и многообразно говоривший в прошлом к нашим предкам через пророков, 2в эти последние дни говорил нам через Своего Сына, Которого Он предназначил быть Владыкою всего и через Которого Он некогда сотворил вселенную. 3Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей вселенной Своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего1:3 См. Пс. 109:1. на небесах.

Сын Божий выше всех ангелов

4Он настолько превыше ангелов, насколько имя, которое Он получил, превыше их имен.

5Кому из ангелов Бог когда-либо говорил:

«Ты Сын Мой,

сегодня Я родил Тебя»?1:5 См. Пс. 2:7. Второй псалом говорит о коронации иудейского царя, и значит, слова «Я родил тебя» указывают на воцарение. В древности у иудеев титулы «сын Бога» и «помазанник» были эквивалентом титулу «царь Израиля», но также указывали на ожидаемого Мессию, Спасителя и праведного Царя от Бога, т. е. Иисуса. Но термин «Сын Бога» не исключает и близкие взаимоотношения между Богом и Иисусом, подобные человеческим взаимоотношениям отца и сына.

Или же:

«Я буду Ему Отцом,

и Он будет Мне Сыном»?1:5 См. 2 Цар. 7:14; 1 Пар. 17:13.

6И опять же, когда вводит в мир Своего Первенца, Бог говорит:

«Пусть все ангелы Божьи поклонятся Ему»1:6 Существуют несколько толкований, например: 1) события, которые описываются здесь, имеют отношение к вознесению Иисуса Христа и вхождению Его в окружение Бога; 2) речь здесь может идти о втором пришествии Иисуса. Цитата, возможно, взята из Втор. 32:43 (согласно кумранским рукописям) или Пс. 96:7..

7Об ангелах сказано:

«Он делает ангелов Своих ветрами1:7 Или: «духами».

и слуг Своих языками пламени»1:7 Пс. 103:4. Общий смысл: Иисус намного превосходит ангелов. Но, что касается детального разбора, то здесь существует множество толкований этого места: 1) Бог мог бы превратить ангелов в огонь и ветер; 2) ангелы сравниваются с огнем и ветром – с их быстротой, мощью или с их разрушительной силой; 3) ангелы действуют в ветре и огне. Существуют и другие толкования..

8Но о Сыне сказано:

«Вечен престол Твой, Боже,

Твой царский скипетр – скипетр правосудия.

9Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел,

поэтому, о Боже, Твой Бог помазал1:9 Или: «поэтому Бог, Твой Бог, помазал … » Тебя маслом радости больше,

чем Твоих сотоварищей»1:8-9 См. Пс. 44:7-8..

10И также о Сыне написано:

«О Господь! В начале Ты положил основание земли,

и небеса – дело Твоих рук.

11Они погибнут, но Ты останешься навсегда;

они износятся, как одежда,

12и Ты свернешь их, словно покрывало;

как одежда, они будут сменены на новые.

Но Ты – Тот же,

и годам Твоим нет конца»1:10-12 См. Пс. 101:26-28..

13Кому из ангелов когда-либо было сказано:

«Сядь по правую руку от Меня,

пока Я не повергну врагов Твоих

к ногам Твоим»?1:13 Пс. 109:1; Мат. 22:41-46.

14Разве ангелы – это не служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит получить спасение?