ฮีบรู 1 TNCV - Евреям 1 CARS

ฮีบรู
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ฮีบรู 1

พระบุตรทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์

1ในอดีตพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราผ่านทางผู้เผยพระวจนะหลายครั้งหลายคราด้วยวิธีการต่างๆ แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสกับเราทั้งหลายโดยพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่พระองค์ได้แต่งตั้งให้เป็นทายาทครอบครองทุกสิ่งและได้ทรงสร้างจักรวาลโดยพระบุตรนี้ พระบุตรคือรัศมีเจิดจ้าแห่งพระเกียรติสิริของพระเจ้า ทรงเป็นเหมือนพระเจ้าทุกประการ และทรงผดุงสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้หลังจากที่ได้ทรงชำระบาปแล้ว พระองค์จึงได้ประทับลงที่เบื้องขวาขององค์ผู้ทรงบารมีในสวรรค์ ฉะนั้นพระองค์จึงทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์ เพราะพระนามที่พระองค์ได้รับสูงส่งกว่านามของเหล่าทูตสวรรค์

เพราะพระเจ้าเคยตรัสกับทูตสวรรค์องค์ไหนอย่างนี้บ้าง? ที่ว่า

“เจ้าเป็นบุตรของเรา
วันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้า[a][b]

และตรัสว่า

“เราจะเป็นบิดาของเขา
และเขาจะเป็นบุตรของเรา”[c]

และอีกครั้งเมื่อพระเจ้าทรงนำบุตรหัวปีของพระองค์เข้ามาในโลก พระองค์ตรัสว่า

“ให้ทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของพระเจ้านมัสการเขา”[d]

พระองค์ตรัสถึงเหล่าทูตสวรรค์ว่า

“พระองค์ทรงทำให้ทูตสวรรค์ของพระองค์เป็นสายลม
ให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นเปลวไฟ”[e]

แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า

“ข้าแต่พระเจ้า ราชบัลลังก์ของพระองค์จะดำรงนิจนิรันดร์
พระองค์จะทรงปกครองราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยคทาแห่งความชอบธรรม
พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชั่ว
ฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพระองค์จึงทรงตั้งพระองค์ไว้เหนือพระสหายทั้งปวง
โดยทรงเจิมพระองค์ด้วยน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดี”[f]

10 และพระองค์ตรัสด้วยว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงวางฐานรากของแผ่นดินโลก
และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์
11 สิ่งเหล่านั้นจะพินาศไป แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่
สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม
12 พระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านั้นขึ้นเหมือนเสื้อคลุม
สิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนไปเหมือนเสื้อผ้า
แต่พระองค์เองยังคงเดิม
และปีเดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุด”[g]

13 มีทูตสวรรค์องค์ไหนบ้างที่พระเจ้าตรัสว่า

“จงนั่งที่ขวามือของเรา
จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของเจ้า
เป็นแท่นวางเท้าของเจ้า”[h]?

14 ทูตสวรรค์ทั้งปวงคือวิญญาณผู้ปรนนิบัติซึ่งพระเจ้าทรงส่งไปรับใช้บรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกไม่ใช่หรือ?

Священное Писание (Восточный Перевод)

Евреям 1

Завершающее откровение Всевышнего в Исе Масихе

1В прошлом Всевышний много раз и самым различным образом обращался к нашим предкам через пророков. В последнее же время Он говорил нам через Своего (вечного) Сына[a], Которого Он предназначил быть владыкою всего, и через Которого Он некогда сотворил вселенную. Сын – сияние славы Небесного Отца, точное подобие самой сущности Всевышнего. Сын поддерживает существование всей вселенной Своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от величественного Бога[b] на небесах.

Иса Масих выше всех ангелов

Он настолько превыше ангелов, насколько положение[c], которое Он получил от Всевышнего, превыше их положения.

Кому из ангелов Всевышний когда-либо говорил:

«Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь),
    Я Отцом Твоим отныне буду назван»[d]?

Или же:

«Я буду назван Его Отцом,
    а Он Мне Сыном наречётся»[e]?

Вводя в мир[f] Своего Первенца[g], Всевышний говорит:

«Пусть все ангелы Всевышнего поклонятся Ему».[h]

Об ангелах сказано:

«Он делает ангелов Своих ветрами
    и слуг Своих языками пламени»[i].

Но о Сыне Он говорит:

«О Боже, Твой престол вечен,
    и справедливость – скипетр Твоего Царства.
Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел;
    поэтому, о Боже, Твой Бог возвысил Тебя над другими,
    помазав[j] Тебя при великой радости»[k].

10 И также о Сыне написано:

«О Повелитель, Ты положил основание земли в начале всего,
    и небеса – дело Твоих рук.
11 Они погибнут, но Ты останешься навсегда;
    они износятся, как одежда,
12 и Ты свернёшь их словно старый плащ;
    как одежда, они будут сменены на новые.
Но Ты – Тот же,
    и годам Твоим нет конца!»[l]

13 Кому из ангелов когда-либо было сказано:

«Сядь по правую руку от Меня,
    пока Я не повергну всех врагов Твоих
    к ногам Твоим»[m]?

14 Разве ангелы – это не служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит получить спасение?

Notas al pie

 1. 1:2 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 2. 1:3 См. Заб. 109:1.
 3. 1:4 Букв.: «имя». Имеется в виду не имя Иса, а Его высокое положение.
 4. 1:5 Букв.: «Ты Сын Мой, сегодня Я родил Тебя» (Заб. 2:7). Вторая песнь из Забура говорит о коронации иудейского царя, и значит, слова «Я родил тебя» здесь указывают на его воцарение.
 5. 1:5 2 Цар. 7:14; 1 Лет. 17:13.
 6. 1:6 Речь здесь, вероятно, идёт о втором пришествии Исы.
 7. 1:6 В древние времена первенец занимал самое высокое положение в семье после отца (см. Нач. 49:3) и принадлежал Всевышнему (см. Исх. 13:2, 12-13). Он был также главным наследником своего отца (см. Втор. 21:15-17); в царских семьях это включало в себя и наследование трона (см. 2 Лет. 21:3). Таким же образом и Иса имеет уникальные отношения со Всевышним, и Он является Тем, Кого Всевышний помазал на правление над всем Своим святым народом.
 8. 1:6 Цитата, возможно, взята из Втор. 32:43 (см. сноску) или из Заб. 96:7.
 9. 1:7 Заб. 103:4. Существуют разные толкования этого места, напр.: 1) Всевышний мог бы буквально превратить ангелов в огонь и ветер; 2) ангелы здесь сравниваются с огнём и ветром; 3) ангелы действуют в ветре и огне. При любом толковании эта цитата служит для того, чтобы подчеркнуть превосходство Исы над ангелами.
 10. 1:9 У иудеев посредством обряда помазания человек посвящался на определённое служение. Такого помазания удостаивались пророки, цари и священнослужители. Иса и является Помазанником (араб. «Масих») Всевышнего.
 11. 1:8-9 Заб. 44:7-8.
 12. 1:10-12 Заб. 101:26-28.
 13. 1:13 Заб. 109:1; ср. Мат. 22:41-46.