ฮีบรู 1 TNCV - Hebræerbrevet 1 BPH

ฮีบรู
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ฮีบรู 1:1-14

พระบุตรทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์

1ในอดีตพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราผ่านทางผู้เผยพระวจนะหลายครั้งหลายคราด้วยวิธีการต่างๆ 2แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสกับเราทั้งหลายโดยพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่พระองค์ได้แต่งตั้งให้เป็นทายาทครอบครองทุกสิ่งและได้ทรงสร้างจักรวาลโดยพระบุตรนี้ 3พระบุตรคือรัศมีเจิดจ้าแห่งพระเกียรติสิริของพระเจ้า ทรงเป็นเหมือนพระเจ้าทุกประการ และทรงผดุงสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้หลังจากที่ได้ทรงชำระบาปแล้ว พระองค์จึงได้ประทับลงที่เบื้องขวาขององค์ผู้ทรงบารมีในสวรรค์ 4ฉะนั้นพระองค์จึงทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์ เพราะพระนามที่พระองค์ได้รับสูงส่งกว่านามของเหล่าทูตสวรรค์

5เพราะพระเจ้าเคยตรัสกับทูตสวรรค์องค์ไหนอย่างนี้บ้าง? ที่ว่า

“เจ้าเป็นบุตรของเรา

วันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้า1:5 หรือได้ให้กำเนิดเจ้า1:5 สดด.2:7

และตรัสว่า

“เราจะเป็นบิดาของเขา

และเขาจะเป็นบุตรของเรา”1:5 2ซมอ.7:141พศด.17:13

6และอีกครั้งเมื่อพระเจ้าทรงนำบุตรหัวปีของพระองค์เข้ามาในโลก พระองค์ตรัสว่า

“ให้ทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของพระเจ้านมัสการเขา”1:6 ฉธบ.32:43

7พระองค์ตรัสถึงเหล่าทูตสวรรค์ว่า

“พระองค์ทรงทำให้ทูตสวรรค์ของพระองค์เป็นสายลม

ให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นเปลวไฟ”1:7 สดด.104:4

8แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า

“ข้าแต่พระเจ้า ราชบัลลังก์ของพระองค์จะดำรงนิจนิรันดร์

พระองค์จะทรงปกครองราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยคทาแห่งความชอบธรรม

9พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชั่ว

ฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพระองค์จึงทรงตั้งพระองค์ไว้เหนือพระสหายทั้งปวง

โดยทรงเจิมพระองค์ด้วยน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดี”1:8,9 สดด.45:6,7

10และพระองค์ตรัสด้วยว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงวางฐานรากของแผ่นดินโลก

และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์

11สิ่งเหล่านั้นจะพินาศไป แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่

สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม

12พระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านั้นขึ้นเหมือนเสื้อคลุม

สิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนไปเหมือนเสื้อผ้า

แต่พระองค์เองยังคงเดิม

และปีเดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุด”1:10-12 สดด.102:25-27

13มีทูตสวรรค์องค์ไหนบ้างที่พระเจ้าตรัสว่า

“จงนั่งที่ขวามือของเรา

จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของเจ้า

เป็นแท่นวางเท้าของเจ้า”1:13 สดด.110:1?

14ทูตสวรรค์ทั้งปวงคือวิญญาณผู้ปรนนิบัติซึ่งพระเจ้าทรงส่งไปรับใช้บรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกไม่ใช่หรือ?

Bibelen på hverdagsdansk

Hebræerbrevet 1:1-14

Gud har nu talt til os gennem sin Søn

1Mange gange og på forskellige måder har Gud op gennem tiderne talt til vores forfædre gennem profeterne, 2men nu her i de sidste tider har han talt til os ved sin Søn, Jesus. Verden blev oprindelig skabt ved Jesu medvirken, og Gud har nu indsat ham som Herre over alle ting.

3Jesus gav os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen, og han opretholder verden alene ved den kraft, der er i hans ord. Efter at Jesus ved sin død havde tilvejebragt forsoning for al synd, satte han sig på tronen ved den mægtige Guds højre hånd i den himmelske verden.

Guds Søn står langt over englene

4Guds egen Søn står langt over Guds sendebud, englene,1,4 I dette afsnit er det væsentligt at vide, at det græske og hebraiske ord for „engel” egentlig betyder sendebud. På græsk hedder et sendebud angelos, og det ord er blevet til vores „engel”. og han omtales på en helt anden måde end dem. 5Har Gud måske nogen sinde sagt til et af sine sendebud:

„Du er min Søn,

i dag er jeg blevet din Far.”1,5 Sl. 2,7. Jf. ApG. 13,33 og Hebr. 5,5.

eller:

„Jeg vil være hans Far,

og han skal være min Søn.”1,5 2.Sam. 7,14.?

6Og da Gud sendte sin egen Søn til jorden, sagde han: „Alle Guds sendebud skal tilbede ham.”1,6 Citat fra 5.Mos. 32,43 som det lyder i Septuaginta (LXX). Den citerede del af verset mangler i den hebraiske tekst, vi har adgang til.

7Mens Skriften taler på følgende måde om Guds brug af sendebud:

„Han, der bruger stormvinde som sine sendebud

og gør lynene til sine tjenere,”1,7 Citat fra Sl. 104,4. Den traditionelle oversættelse: „Han gør sine engle til vinde og sine tjenere til flammende ild” er en misforståelse og giver ingen mening.

8så står der om Sønnen:

„Dit rige, Gud, skal bestå for evigt,

du regerer med retfærdighed.

9Du elsker det gode og hader det onde.

Derfor har Gud udvalgt og salvet dig

med glædens olie frem for andre.”1,9 Sl. 45,7-8.

10Endvidere står der om Sønnen:

„Herre, i begyndelsen grundlagde du jorden,

med egne hænder skabte du himmelrummet.

11Det hele skal forgå,

men du vil bestå.

Himmel og jord slides op,

som var de et stykke tøj.

12Du ruller dem sammen som en kappe,

skifter dem ud, som man gør med sit tøj.

Men du er altid den samme,

dine leveår får aldrig ende.”1,12 Sl. 102,26-28 fra LXX.

13Har Gud nogen sinde sagt til en af englene: „Sæt dig ved min højre side, mens jeg overvinder dine fjender.”1,13 Sl. 110,1.? 14Nej, englene er blot åndelige tjenere, som Gud sender ud for at hjælpe dem, der har fået adgang til det evige liv.