ฮักกัย 1 TNCV - Haggai 1 NLT

ฮักกัย
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ฮักกัย 1

การทรงเรียกให้สร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

1ในวันที่หนึ่งเดือนที่หกปีที่สองแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัส พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเศรุบบาเบลผู้ว่าการของยูดาห์บุตรเชอัลทิเอล และมหาปุโรหิตโยชูวา[a]บุตรเยโฮซาดักโดยตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะฮักกัยความว่า

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “ประชากรเหล่านี้พูดว่า ‘ยังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า’ ”

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะฮักกัยว่า “ถึงเวลาแล้วหรือที่พวกเจ้าเองอาศัยในบ้านซึ่งกรุไม้อย่างดี ในขณะที่พระนิเวศนี้ยังเป็นซากปรักหักพัง?”

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “จงใคร่ครวญวิถีทางของเจ้าให้ดี เจ้าปลูกมากแต่เก็บเกี่ยวน้อยนิด เจ้ากินแต่ไม่เคยอิ่ม เจ้าดื่มแต่ก็ไม่เคยสิ้นความกระหาย เจ้านุ่งห่มแต่ไม่อบอุ่น เจ้าได้ค่าแรงแต่ก็เอามาใส่ในกระเป๋าเงินที่รั่ว”

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “จงใคร่ครวญวิถีทางของเจ้าให้ดี จงขึ้นไปบนภูเขาและตัดไม้ลงมาสร้างพระนิเวศ เพื่อเราจะได้พึงพอใจและได้รับเกียรติ” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่า “เจ้าหวังมาก แต่ดูสิ ได้มาเพียงนิดเดียว สิ่งที่เจ้านำกลับมาบ้าน เราก็เป่ามันทิ้งไปเสีย ทำไมน่ะหรือ? ก็เพราะพระนิเวศของเรายังคงเป็นซากปรักหักพัง ในขณะที่เจ้าแต่ละคนสาละวนอยู่กับบ้านเรือนของตัวเอง 10 ฉะนั้นเป็นเพราะพวกเจ้า ฟ้าสวรรค์จึงยั้งหยาดน้ำค้างไว้ และโลกก็ไม่ยอมผลิพืชผล 11 เราสั่งให้เกิดความแห้งแล้งขาดแคลนทั่วท้องนาป่าเขาแก่เมล็ดข้าว เหล้าองุ่นใหม่ น้ำมัน และพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลาย ทั้งแก่ผู้คนและฝูงสัตว์ และแก่สิ่งที่เจ้าหยาดเหงื่อลงแรงไป”

12 แล้วเศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอล มหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดัก และประชาชนทั้งหมดซึ่งยังเหลืออยู่ที่นั่น ก็เชื่อฟังพระดำรัสของพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาและถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะฮักกัย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาได้ส่งเขามา และประชาชนก็ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

13 แล้วฮักกัยทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็แจ้งพระดำรัสนี้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่ประชาชนว่า “เราอยู่กับเจ้า” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น 14 ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจเศรุบบาเบลผู้ว่าการของยูดาห์บุตรเชอัลทิเอล และดลใจมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดัก ตลอดจนดลใจประชาชนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้พากันเริ่มสร้างพระนิเวศของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าของพวกเขา 15 ในวันที่ยี่สิบสี่เดือนที่หก

สง่าราศีของพระนิเวศใหม่ที่ทรงสัญญาไว้

ปีที่สองแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัส

Notas al pie

  1. 1:1 เป็นอีกรูปหนึ่งของเยชูวาทั้งในข้อนี้และที่อื่นๆ ในพระธรรมฮักกัย

New Living Translation

Haggai 1

A Call to Rebuild the Temple

1On August 29[a] of the second year of King Darius’s reign, the Lord gave a message through the prophet Haggai to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and to Jeshua[b] son of Jehozadak, the high priest.

“This is what the Lord of Heaven’s Armies says: The people are saying, ‘The time has not yet come to rebuild the house of the Lord.’”

Then the Lord sent this message through the prophet Haggai: “Why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins? This is what the Lord of Heaven’s Armies says: Look at what’s happening to you! You have planted much but harvest little. You eat but are not satisfied. You drink but are still thirsty. You put on clothes but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes!

“This is what the Lord of Heaven’s Armies says: Look at what’s happening to you! Now go up into the hills, bring down timber, and rebuild my house. Then I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. You hoped for rich harvests, but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of Heaven’s Armies, while all of you are busy building your own fine houses. 10 It’s because of you that the heavens withhold the dew and the earth produces no crops. 11 I have called for a drought on your fields and hills—a drought to wither the grain and grapes and olive trees and all your other crops, a drought to starve you and your livestock and to ruin everything you have worked so hard to get.”

Obedience to God’s Call

12 Then Zerubbabel son of Shealtiel, and Jeshua son of Jehozadak, the high priest, and the whole remnant of God’s people began to obey the message from the Lord their God. When they heard the words of the prophet Haggai, whom the Lord their God had sent, the people feared the Lord. 13 Then Haggai, the Lord’s messenger, gave the people this message from the Lord: “I am with you, says the Lord!”

14 So the Lord sparked the enthusiasm of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and the enthusiasm of Jeshua son of Jehozadak, the high priest, and the enthusiasm of the whole remnant of God’s people. They began to work on the house of their God, the Lord of Heaven’s Armies, 15 on September 21[c] of the second year of King Darius’s reign.

Notas al pie

  1. 1:1a Hebrew On the first day of the sixth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. A number of dates in Haggai can be cross-checked with dates in surviving Persian records and related accurately to our modern calendar. This event occurred on August 29, 520 B.c.
  2. 1:1b Hebrew Joshua, a variant spelling of Jeshua; also in 1:12, 14.
  3. 1:15 Hebrew on the twenty-fourth day of the sixth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. This event occurred on September 21, 520 B.c.; also see note on 1:1a.