ฮักกัย 1 TNCV - Haggai 1 AMP

ฮักกัย
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ฮักกัย 1

การทรงเรียกให้สร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

1ในวันที่หนึ่งเดือนที่หกปีที่สองแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัส พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเศรุบบาเบลผู้ว่าการของยูดาห์บุตรเชอัลทิเอล และมหาปุโรหิตโยชูวา[a]บุตรเยโฮซาดักโดยตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะฮักกัยความว่า

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “ประชากรเหล่านี้พูดว่า ‘ยังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า’ ”

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะฮักกัยว่า “ถึงเวลาแล้วหรือที่พวกเจ้าเองอาศัยในบ้านซึ่งกรุไม้อย่างดี ในขณะที่พระนิเวศนี้ยังเป็นซากปรักหักพัง?”

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “จงใคร่ครวญวิถีทางของเจ้าให้ดี เจ้าปลูกมากแต่เก็บเกี่ยวน้อยนิด เจ้ากินแต่ไม่เคยอิ่ม เจ้าดื่มแต่ก็ไม่เคยสิ้นความกระหาย เจ้านุ่งห่มแต่ไม่อบอุ่น เจ้าได้ค่าแรงแต่ก็เอามาใส่ในกระเป๋าเงินที่รั่ว”

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “จงใคร่ครวญวิถีทางของเจ้าให้ดี จงขึ้นไปบนภูเขาและตัดไม้ลงมาสร้างพระนิเวศ เพื่อเราจะได้พึงพอใจและได้รับเกียรติ” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่า “เจ้าหวังมาก แต่ดูสิ ได้มาเพียงนิดเดียว สิ่งที่เจ้านำกลับมาบ้าน เราก็เป่ามันทิ้งไปเสีย ทำไมน่ะหรือ? ก็เพราะพระนิเวศของเรายังคงเป็นซากปรักหักพัง ในขณะที่เจ้าแต่ละคนสาละวนอยู่กับบ้านเรือนของตัวเอง 10 ฉะนั้นเป็นเพราะพวกเจ้า ฟ้าสวรรค์จึงยั้งหยาดน้ำค้างไว้ และโลกก็ไม่ยอมผลิพืชผล 11 เราสั่งให้เกิดความแห้งแล้งขาดแคลนทั่วท้องนาป่าเขาแก่เมล็ดข้าว เหล้าองุ่นใหม่ น้ำมัน และพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลาย ทั้งแก่ผู้คนและฝูงสัตว์ และแก่สิ่งที่เจ้าหยาดเหงื่อลงแรงไป”

12 แล้วเศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอล มหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดัก และประชาชนทั้งหมดซึ่งยังเหลืออยู่ที่นั่น ก็เชื่อฟังพระดำรัสของพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาและถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะฮักกัย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาได้ส่งเขามา และประชาชนก็ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

13 แล้วฮักกัยทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็แจ้งพระดำรัสนี้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่ประชาชนว่า “เราอยู่กับเจ้า” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น 14 ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจเศรุบบาเบลผู้ว่าการของยูดาห์บุตรเชอัลทิเอล และดลใจมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดัก ตลอดจนดลใจประชาชนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้พากันเริ่มสร้างพระนิเวศของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าของพวกเขา 15 ในวันที่ยี่สิบสี่เดือนที่หก

สง่าราศีของพระนิเวศใหม่ที่ทรงสัญญาไว้

ปีที่สองแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัส

Notas al pie

  1. 1:1 เป็นอีกรูปหนึ่งของเยชูวาทั้งในข้อนี้และที่อื่นๆ ในพระธรรมฮักกัย

Amplified Bible

Haggai 1

Haggai Begins Temple Building

1In the second year of [a]Darius the king [of Persia], on the first day of the sixth month (Aug 29, 520 b.c.), the word of the Lord came by Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying, “Thus says the Lord of hosts: ‘These people say, “The time has not come that the Lord’s house (temple) should be [b]rebuilt.”’” Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, “Is it time for you yourselves to live in your [expensive] paneled houses while this house [of the Lord] lies in ruins?” Now therefore, thus says the Lord of hosts, “Consider your ways and thoughtfully reflect on your conduct! You have planted much, but you harvest little; you eat, but you do not have enough; you drink, but you do not have enough to be intoxicated; you clothe yourselves, but no one is warm enough; and he who earns wages earns them just to put them in a bag with holes in it [because God has withheld His blessing].”

Thus says the Lord of hosts, “Consider your ways and thoughtfully reflect on your conduct! Go up to the hill country, bring lumber and rebuild My house (temple), that I may be pleased with it and be glorified,” says the Lord [accepting it as done for My glory]. You look for much [harvest], but it comes to little; and even when you bring that home, I blow it away. Why?” says the Lord of hosts. “Because of My house, which lies in ruins while each of you runs to his own house [eager to enjoy it]. 10 Therefore, because of you [that is, your sin and disobedience] the heavens withhold the dew and the earth withholds its produce. 11 I called for a drought on the land and the hill country, on the grain, on the new wine, on the oil, on what the ground produces, on men, on cattle, and on all the labor of your hands.”

12 Then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people [who had returned from exile], listened carefully and obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, since the Lord their God had sent him. And the people [reverently] feared the Lord. 13 Then Haggai, the Lord’s messenger, spoke the Lord’s message to the people saying, “‘I am with you,’ declares the Lord.” 14 So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, 15 on the [c]twenty-fourth day of the sixth month (Sept 21, 520 b.c.) in the second year of Darius the king.

Notas al pie

  1. Haggai 1:1 Darius the Great ruled Persia (capital city, Persepolis) from 522-486 b.c. He was an avid builder who used paid workers for his projects instead of slaves, a concept which at that time was revolutionary. He was a gifted visionary, and an energetic king whose social and economic goals endured and greatly benefited both his subjects and future generations. He developed efficient highways, standardized coinage, weights, measures, and he promoted religious tolerance and human rights.
  2. Haggai 1:2 The people of Judah had completed seventy years of captivity in Babylon (Jer 25:11, 12; Dan 9:2). In October 539 b.c., the Medes and Persians conquered Babylon, whereupon Cyrus the Great (founder of the Persian Empire, his reign extended from 559-529 b.c.) issued a decree permitting the Jews to return home and mandating the rebuilding of the temple (Ezra 1:1-4). Some 50,000 returned (Ezra 2:64, 65) and shortly thereafter laid the foundation of the temple (Ezra 3:8-10), but when neighboring Samaritans antagonized the Jews, work on the temple stopped and the temple work lay dormant for some sixteen years. It was during the reign of Darius the Great that Haggai and Zechariah rebuked the people and admonished them to complete the temple. The people responded and the temple was completed in 516 b.c.
  3. Haggai 1:15 Just twenty-three days elapsed from the original prophecy and the resumption of work on the temple.