อิสยาห์ 61 TNCV - Matej 61 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 61

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 61:1-11

ปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

1พระวิญญาณของพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้

ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร้

พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาปลอบโยนผู้ชอกช้ำระกำใจ

ให้ประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย

และปลดปล่อยนักโทษ61:1 ฉบับ LXX. ว่าคนตาบอดจากความมืด

2ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา

ให้ปลอบโยนทุกคนที่คร่ำครวญหวนไห้

3และมอบมงกุฎแห่งความงามแทนขี้เถ้า

แก่ผู้ที่ทุกข์โศกในศิโยน

มอบน้ำมันแห่งความยินดี

แทนการคร่ำครวญ

และเครื่องนุ่งห่มแห่งคำสรรเสริญ

แทนดวงใจที่ท้อแท้สิ้นหวัง

พวกเขาจะได้ชื่อว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรม

เป็นต้นไม้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลูกไว้

เพื่อสำแดงความรุ่งโรจน์ของพระองค์

4พวกเขาจะปฏิสังขรณ์ซากโบราณที่ปรักหักพัง

บูรณะสถานที่ต่างๆ ซึ่งถูกทำลายเมื่อนานมาแล้ว

พวกเขาจะฟื้นฟูเมืองปรักหักพังทั้งหลาย

ซึ่งถูกทำลายล้างมาหลายชั่วอายุ

5คนต่างด้าวจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเจ้า

คนต่างชาติจะทำงานในทุ่งนาและในสวนองุ่นของเจ้า

6และเขาจะเรียกเจ้าว่าปุโรหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าของเรา

เจ้าจะอิ่มหมีพีมันด้วยทรัพย์สมบัติของประชาชาติต่างๆ

และจะอวดความมั่งคั่งของพวกเขา

7ประชากรของเราจะได้รับส่วนแบ่งเป็นสองเท่า

แทนความอัปยศอดสูของพวกเขา

พวกเขาจะชื่นชมยินดีในมรดกของตน

แทนความอับอายขายหน้า

เพราะฉะนั้น พวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งเป็นสองเท่าในแผ่นดินของพวกเขา

และได้รับความชื่นชมยินดีนิรันดร์

8“เพราะเรา พระยาห์เวห์ รักความยุติธรรม

เราเกลียดการปล้นชิงและความชั่วช้า

เราจะปูนบำเหน็จอย่างซื่อสัตย์แก่เขา

และจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเขา

9ลูกหลานของเขาจะเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชาติ

และวงศ์วานของเขาจะเป็นที่รู้จักท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย

ทุกคนที่เห็นพวกเขาจะตระหนักว่า

พวกเขาเป็นประชากรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพร”

10ข้าพเจ้าปีติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใหญ่หลวง

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้า

เพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้ข้าพเจ้า

และให้ข้าพเจ้าสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรม

ดุจเจ้าบ่าวประดับศีรษะคล้ายปุโรหิต

และเหมือนเจ้าสาวประดับกายด้วยเพชรนิลจินดา

11เพราะพื้นดินทำให้พืชงอกขึ้นมา

และสวนทำให้เมล็ดพันธุ์งอกงามได้ฉันใด

พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะทรงให้ความชอบธรรมและการสรรเสริญ

ปรากฏขึ้นต่อหน้ามวลประชาชาติฉันนั้น

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.