อิสยาห์ 56 TNCV - Matej 56 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 56

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 56:1-12

ความรอดสำหรับคนอื่นๆ

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า

“จงผดุงความยุติธรรม

และทำสิ่งที่ถูกต้อง

เพราะความรอดของเราใกล้เข้ามาแล้ว

และความชอบธรรมของเราจะปรากฏในไม่ช้า

2ความสุขมีแก่ผู้ที่ทำเช่นนี้

คือผู้ที่ยึดถือไว้อย่างเหนียวแน่น

ผู้ถือรักษาวันสะบาโตโดยไม่ลบหลู่ดูหมิ่น

และยับยั้งมือของตนจากการทำชั่วใดๆ”

3อย่าให้คนต่างชาติผู้อุทิศตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแยกข้าพเจ้าจากประชากรของพระองค์เป็นแน่”

และอย่าให้ขันทีบ่นว่า

“ข้าพเจ้าเป็นเพียงต้นไม้แห้ง”

4เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เหล่าขันทีซึ่งรักษาวันสะบาโตของเรา

ผู้เลือกทำสิ่งที่เราพอใจ

และยึดมั่นในพันธสัญญาของเรา

5เราจะมอบอนุสรณ์และชื่อ

ที่อยู่ภายในวิหารและภายในกำแพงวิหารของเราแก่พวกเขา

ซึ่งดีกว่าบุตรชายบุตรสาวเสียอีก

เราจะให้นามนิรันดร์แก่พวกเขา

เป็นนามที่จะไม่ถูกตัดออก

6และคนต่างชาติที่ผูกพันตนกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

เพื่อปรนนิบัติพระองค์

เพื่อรักพระนามพระยาห์เวห์

และเพื่อนมัสการพระองค์

ทุกคนที่รักษาวันสะบาโตโดยไม่ลบหลู่ดูหมิ่น

ผู้ที่ยึดมั่นในพันธสัญญาของเรา

7เราจะพาพวกเขามายังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา

และให้พวกเขาชื่นชมยินดีในนิเวศแห่งการอธิษฐานของเรา

เราจะรับเครื่องเผาบูชาและเครื่องถวายบูชาของเขา

บนแท่นบูชาของเรา

เพราะนิเวศของเราจะได้ชื่อว่า

นิเวศแห่งการอธิษฐานสำหรับมวลประชาชาติ”

8พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตผู้รวบรวมเชลยอิสราเอลประกาศว่า

“เราจะรวบรวมคนอื่นมารวมกับพวกเขา

นอกเหนือจากคนที่รวมกันอยู่แล้ว”

พระเจ้าทรงกล่าวโทษคนชั่วร้าย

9มาสิ มวลสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งเอ๋ย

มาขย้ำกินสิ บรรดาสัตว์ป่าแห่งพงไพร!

10คนยามของอิสราเอลตาบอด

พวกเขาล้วนขาดความรู้

พวกเขาเป็นสุนัขใบ้

เห่าไม่ได้

พวกเขาเอาแต่นอนฝัน

พวกเขารักการหลับใหล

11พวกเขาเป็นสุนัขตะกละ

เป็นคนเลี้ยงแกะที่ขาดความเข้าใจ

ทุกคนหันไปตามทางของตน

แต่ละคนล้วนมุ่งหาผลประโยชน์ใส่ตัว

12ต่างก็ว่า “มาเถิด เอาเหล้าองุ่นมาให้เรา!

เอาสุรามาให้เราดื่มเต็มที่!

และพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนวันนี้

หรือดียิ่งขึ้นไปอีก”

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.