อิสยาห์ 12 TNCV - Mateo 12 NBD

อิสยาห์
Elegir capítulo 12

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 12

บทเพลงสรรเสริญ

1ในวันนั้น ท่านจะพูดว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์
ถึงแม้พระองค์ทรงพระพิโรธข้าพระองค์
พระพิโรธของพระองค์ก็ได้หันไป
และพระองค์ทรงปลอบโยนข้าพระองค์
แน่นอน พระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัว
องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพลังและบทเพลงของข้าพเจ้า
พระองค์ได้ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้า”
ท่านจะตักน้ำจากบ่อแห่งความรอด
ด้วยความยินดี

ในวันนั้นท่านจะกล่าวว่า

“จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า จงร้องทูลออกพระนามของพระองค์
จงแจ้งให้หมู่ประชาชาติทราบถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ
และประกาศว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูน
จงร้องเพลงสดุดีองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ประเสริฐ
จงประกาศให้ทั่วทั้งโลกทราบถึงเรื่องนี้
ชาวศิโยนเอ๋ย จงโห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดี
เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ประทับท่ามกลางพวกท่านนั้นยิ่งใหญ่นัก”

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.