อิสยาห์ 12 TNCV - Matej 12 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 12

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 12:1-6

บทเพลงสรรเสริญ

1ในวันนั้น ท่านจะพูดว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์

ถึงแม้พระองค์ทรงพระพิโรธข้าพระองค์

พระพิโรธของพระองค์ก็ได้หันไป

และพระองค์ทรงปลอบโยนข้าพระองค์

2แน่นอน พระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัว

องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพลังและบทเพลงของข้าพเจ้า

พระองค์ได้ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้า”

3ท่านจะตักน้ำจากบ่อแห่งความรอด

ด้วยความยินดี

4ในวันนั้นท่านจะกล่าวว่า

“จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า จงร้องทูลออกพระนามของพระองค์

จงแจ้งให้หมู่ประชาชาติทราบถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ

และประกาศว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูน

5จงร้องเพลงสดุดีองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ประเสริฐ

จงประกาศให้ทั่วทั้งโลกทราบถึงเรื่องนี้

6ชาวศิโยนเอ๋ย จงโห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดี

เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ประทับท่ามกลางพวกท่านนั้นยิ่งใหญ่นัก”

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.