อาโมส 1 TNCV - Amós 1 NVI

อาโมส
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

อาโมส 1:1-15

1ถ้อยคำของอาโมส คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งในเทโคอา สิ่งที่อาโมสได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอลสองปีก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว เมื่อครั้งอุสซียาห์เป็นกษัตริย์ยูดาห์ และเยโรโบอัมบุตรเยโฮอาช1:1 ภาษาฮีบรูว่าโยอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮอาชเป็นกษัตริย์อิสราเอล

2อาโมสกล่าวว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องจากศิโยน

ทรงเปล่งพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม

แล้วทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะก็เหี่ยวเฉา1:2 หรือทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะคร่ำครวญไว้อาลัย

และยอดเขาคารเมลก็เหี่ยวแห้งไป”

คำพิพากษาบรรดาเพื่อนบ้านของอิสราเอล

3องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากดามัสกัสทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะมันนวดกิเลอาดด้วยเลื่อน

ซึ่งมีฟันเป็นเหล็ก

4เราจะส่งไฟมายังบ้านของฮาซาเอล

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของเบนฮาดัด

5เราจะทลายประตูเมืองดามัสกัส

เราจะทำลายล้างกษัตริย์ซึ่งอยู่ใน1:5 หรือผู้ที่อาศัยในหุบเขาอาเวน1:5 แปลว่าความชั่วร้าย

และทำลายผู้ถือคทาในเบธเอเดน

ชาวอารัมจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เมืองคีร์”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

6องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากกาซาทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขากวาดต้อนคนทั้งชุมชนไปเป็นเชลย

และขายให้แก่เอโดม

7เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองกาซา

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน

8เราจะทำลายกษัตริย์แห่ง1:8 หรือผู้ที่อาศัยในอัชโดด

และทำลายผู้ถือคทาในอัชเคโลน

เราจะตวัดมือฟาดเอโครน

จวบจนชาวฟีลิสเตียคนสุดท้ายตายไป”

พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนั้น

9องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากไทระทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาขายเชลยทั้งชุมชนให้แก่เอโดม

ไม่คำนึงถึงสัญญาไมตรีฉันพี่น้อง

10เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองไทระ

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน”

11องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากเอโดมทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาถือดาบตามล่าน้องชาย

โดยไม่ปรานี1:11 หรือและทำลายพันธมิตรของเขา

เพราะโทสะของเขาพลุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลา

และเกรี้ยวกราดไม่ได้หยุดหย่อน

12เราจะส่งไฟมายังเทมาน

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของโบสราห์”

13องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากอัมโมนทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในกิเลอาด

เพื่อขยายเขตแดน

14เราจะส่งไฟลงมายังกำแพงเมืองรับบาห์

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน

ท่ามกลางเสียงโห่ร้องคะนองศึกในวันสงคราม

ท่ามกลางสายลมปั่นป่วนในวันที่มีพายุจัด

15กษัตริย์1:15 หรือโมเลคของอัมโมนกับเหล่าข้าราชบริพาร

จะตกเป็นเชลย”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

Nueva Versión Internacional

Amós 1:1-15

1Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel dos años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá, y Jeroboán hijo de Joás era rey de Israel.

2Amós dijo:

«Ruge el Señor desde Sión;

truena su voz desde Jerusalén.

Los pastizales de los pastores quedan asolados,

y se seca la cumbre del Carmelo».

Juicio contra las naciones vecinas

3Así dice el Señor:

«Porque los delitos de Damasco han llegado a su colmo,1:3 Porque … colmo. Lit. Por tres delitos de Damasco, y por el cuarto (hebraísmo que indica plenitud); también en 1:6,9,11,13; 2:1,4,6.

no revocaré su castigo.

Porque trillaron a Galaad

con trillos de hierro,

4yo enviaré fuego contra el palacio de Jazael,

que consumirá las fortalezas de Ben Adad.

5Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco,

destruiré al que reina en el valle de Avén1:5 Avén. Alt. maldad.

y al que empuña el cetro en Bet Edén.

Y el pueblo de Siria

será desterrado a Quir»,

dice el Señor.

6Así dice el Señor:

«Los delitos de Gaza han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque desterraron a poblaciones enteras

para venderlas a Edom,

7yo enviaré fuego contra los muros de Gaza,

que consumirá sus fortalezas.

8Destruiré al que reina en Asdod

y al que empuña el cetro en Ascalón.

Volveré mi mano contra Ecrón,

y perecerá hasta el último de los filisteos»,

dice el Señor omnipotente.

9Así dice el Señor:

«Los delitos de Tiro han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos,

olvidando así una alianza entre hermanos,

10yo enviaré fuego contra los muros de Tiro,

que consumirá sus fortalezas».

11Así dice el Señor:

«Los delitos de Edom han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque sin mostrar ninguna compasión

persiguieron con espada a su hermano;

porque dieron rienda suelta a su ira

y no dejaron de alimentar su enojo,

12yo enviaré fuego contra Temán,

que consumirá las fortalezas de Bosra».

13Así dice el Señor:

«Los delitos de Amón han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque, a fin de extender sus fronteras,

a las mujeres encintas de la región de Galaad

les abrieron el vientre,

14yo prenderé fuego a los muros de Rabá,

que consumirá sus fortalezas

entre gritos de guerra en el día de la batalla,

y en el rugir de la tormenta en un día de tempestad.

15Su rey1:15 Su rey. Alt. Milcón. marchará al destierro,

junto con sus oficiales»,

dice el Señor.