อาโมส 1 TNCV - Amos 1 HLGN

อาโมส
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

อาโมส 1

1ถ้อยคำของอาโมส คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งในเทโคอา สิ่งที่อาโมสได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอลสองปีก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว เมื่อครั้งอุสซียาห์เป็นกษัตริย์ยูดาห์ และเยโรโบอัมบุตรเยโฮอาช[a]เป็นกษัตริย์อิสราเอล

อาโมสกล่าวว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องจากศิโยน
ทรงเปล่งพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม
แล้วทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะก็เหี่ยวเฉา[b]
และยอดเขาคารเมลก็เหี่ยวแห้งไป”

คำพิพากษาบรรดาเพื่อนบ้านของอิสราเอล

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากดามัสกัสทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะมันนวดกิเลอาดด้วยเลื่อน
ซึ่งมีฟันเป็นเหล็ก
เราจะส่งไฟมายังบ้านของฮาซาเอล
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของเบนฮาดัด
เราจะทลายประตูเมืองดามัสกัส
เราจะทำลายล้างกษัตริย์ซึ่งอยู่ใน[c]หุบเขาอาเวน[d]
และทำลายผู้ถือคทาในเบธเอเดน
ชาวอารัมจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เมืองคีร์”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากกาซาทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขากวาดต้อนคนทั้งชุมชนไปเป็นเชลย
และขายให้แก่เอโดม
เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองกาซา
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน
เราจะทำลายกษัตริย์แห่ง[e]อัชโดด
และทำลายผู้ถือคทาในอัชเคโลน
เราจะตวัดมือฟาดเอโครน
จวบจนชาวฟีลิสเตียคนสุดท้ายตายไป”
            พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากไทระทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาขายเชลยทั้งชุมชนให้แก่เอโดม
ไม่คำนึงถึงสัญญาไมตรีฉันพี่น้อง
10 เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองไทระ
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน”

11 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากเอโดมทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาถือดาบตามล่าน้องชาย
โดยไม่ปรานี[f]
เพราะโทสะของเขาพลุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลา
และเกรี้ยวกราดไม่ได้หยุดหย่อน
12 เราจะส่งไฟมายังเทมาน
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของโบสราห์”

13 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากอัมโมนทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในกิเลอาด
เพื่อขยายเขตแดน
14 เราจะส่งไฟลงมายังกำแพงเมืองรับบาห์
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน
ท่ามกลางเสียงโห่ร้องคะนองศึกในวันสงคราม
ท่ามกลางสายลมปั่นป่วนในวันที่มีพายุจัด
15 กษัตริย์[g]ของอัมโมนกับเหล่าข้าราชบริพาร
จะตกเป็นเชลย”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

Notas al pie

 1. 1:1 ภาษาฮีบรูว่าโยอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮอาช
 2. 1:2 หรือทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะคร่ำครวญไว้อาลัย
 3. 1:5 หรือผู้ที่อาศัยใน
 4. 1:5 แปลว่าความชั่วร้าย
 5. 1:8 หรือผู้ที่อาศัยใน
 6. 1:11 หรือและทำลายพันธมิตรของเขา
 7. 1:15 หรือโมเลค

Ang Pulong Sang Dios

Amos 1

1Amo ini ang mensahi ni Amos nga taga-Tekoa nga manugbantay sang mga karnero. Ini nga mensahi parte sa Israel. Kag ginpahayag ini sa iya sang Dios duha ka tuig antes matabo ang linog, sadtong panahon nga si Uzia amo ang hari sang Juda kag si Jeroboam nga anak ni Joash amo ang hari sang Israel.

Nagsiling si Amos, “Nagangurob ang Ginoo halin sa Zion;[a] ang iya tingog nagadaguhob halin sa Jerusalem. Kag tungod sini nagakalaya ang mga palahalban sang mga manugbantay sang karnero pati ang mga tanom sa putokputokan sang Bukid sang Carmel.”

Ang Silot sa Nasyon sang Syria

Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Syria: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Damascus,[b] pagasilutan ko gid sila. Kay ginpintasan nila ang mga taga-Gilead nga daw sa ginlinas sang tapi nga may mga ulounto nga salsalon sa idalom. Gani pagasunugon ko ang palasyo ni Haring Hazael kag ang mabakod nga mga parte sang Damascus nga ginpahimo sang iya anak nga si Haring Ben Hadad. Pagagub-on ko ang puwertahan sang Damascus kag pagalaglagon ko ang pangulo sang Kapatagan sang Aven kag sang Bet Eden.[c] Pagabihagon sa Kir ang katawhan sang Syria.[d] Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Ang Silot sa Nasyon sang Filistia

Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Filistia: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Gaza,[e] pagasilutan ko gid sila. Kay ginbihag nila ang bug-os nga pumuluyo sang mga banwa kag ginbaligya nga ulipon sa Edom. Gani pagasunugon ko ang mga pader[f] sang Gaza kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad. Pagalaglagon ko ang mga pangulo sang Ashdod kag sang Ashkelon, kag pagasilutan ko ang mga taga-Ekron.[g] Ang mga Filistinhon nga makapalagyo sa silot magakalamatay man. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Ang Silot sa Nasyon sang Tyre

Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Tyre: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Tyre, pagasilutan ko gid sila. Kay ang bug-os nga pumuluyo sang mga banwa ginbaligya nila nga ulipon sa Edom. Kag wala nila pagtumana ang ila kasugtanan sa sini nga mga tawo bilang mag-abyan. 10 Gani pagasunugon ko ang mga pader sang Tyre kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad.”

Ang Silot sa Nasyon sang Edom

11 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Edom: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Edom, pagasilutan ko gid sila. Kay ginpanglagas nila ang ila kadugo nga mga Israelinhon kag ginpamatay nga wala sing luoy-luoy. Indi gid madula ang ila kaakig sa mga Israelinhon. 12 Gani pagasunugon ko ang Teman kag ang mabakod nga mga parte sang Bozra.”[h]

Ang Silot sa Nasyon sang Ammon

13 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Ammon: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Ammon, pagasilutan ko gid sila. Kay ginpangririan nila ang tiyan sang nagabulusong nga mga babayi sang Gilead, agod lang nga maglapad ang ila nga duta. 14 Gani pagasunugon ko ang mga pader sang Raba[i] kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad samtang nagasininggit ang ila mga kaaway nga nagasalakay sa ila, nga nagahagunos pareho sang bagyo. 15 Kag pagabihagon ang hari sang Ammon pati ang iya mga opisyal. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Notas al pie

 1. 1:2 Zion: Amo ang isa ka tawag sa Jerusalem.
 2. 1:3 Damascus: Amo ini ang kapital sang Syria kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Syria.
 3. 1:5 Kapatagan sang Aven… Bet Eden: Mga lugar ini nga sakop sang Syria.
 4. 1:5 Syria: sa Hebreo, Aram.
 5. 1:6 Gaza: Ang Gaza isa sa mga nagapanguna nga siyudad sang Filistia kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Filistia.
 6. 1:7 pagasunugon ko ang mga pader: Posible nga may mga bahin sang sini nga pader nga masunog sang kalayo ukon ang kalayo diri nagasimbolo sang kalaglagan.
 7. 1:8 Ashdod… Ashkelon… Ekron: Mga lugar ini nga sakop sang Filistia.
 8. 1:12 Teman… Bozra: Mga lugar ini nga sakop sang Edom.
 9. 1:14 Raba: Amo ini ang kapital sang Ammon.