อาโมส 1 TNCV - Amosʼ Bog 1 BPH

อาโมส
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

อาโมส 1:1-15

1ถ้อยคำของอาโมส คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งในเทโคอา สิ่งที่อาโมสได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอลสองปีก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว เมื่อครั้งอุสซียาห์เป็นกษัตริย์ยูดาห์ และเยโรโบอัมบุตรเยโฮอาช1:1 ภาษาฮีบรูว่าโยอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮอาชเป็นกษัตริย์อิสราเอล

2อาโมสกล่าวว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องจากศิโยน

ทรงเปล่งพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม

แล้วทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะก็เหี่ยวเฉา1:2 หรือทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะคร่ำครวญไว้อาลัย

และยอดเขาคารเมลก็เหี่ยวแห้งไป”

คำพิพากษาบรรดาเพื่อนบ้านของอิสราเอล

3องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากดามัสกัสทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะมันนวดกิเลอาดด้วยเลื่อน

ซึ่งมีฟันเป็นเหล็ก

4เราจะส่งไฟมายังบ้านของฮาซาเอล

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของเบนฮาดัด

5เราจะทลายประตูเมืองดามัสกัส

เราจะทำลายล้างกษัตริย์ซึ่งอยู่ใน1:5 หรือผู้ที่อาศัยในหุบเขาอาเวน1:5 แปลว่าความชั่วร้าย

และทำลายผู้ถือคทาในเบธเอเดน

ชาวอารัมจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เมืองคีร์”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

6องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากกาซาทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขากวาดต้อนคนทั้งชุมชนไปเป็นเชลย

และขายให้แก่เอโดม

7เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองกาซา

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน

8เราจะทำลายกษัตริย์แห่ง1:8 หรือผู้ที่อาศัยในอัชโดด

และทำลายผู้ถือคทาในอัชเคโลน

เราจะตวัดมือฟาดเอโครน

จวบจนชาวฟีลิสเตียคนสุดท้ายตายไป”

พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนั้น

9องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากไทระทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาขายเชลยทั้งชุมชนให้แก่เอโดม

ไม่คำนึงถึงสัญญาไมตรีฉันพี่น้อง

10เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองไทระ

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน”

11องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากเอโดมทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาถือดาบตามล่าน้องชาย

โดยไม่ปรานี1:11 หรือและทำลายพันธมิตรของเขา

เพราะโทสะของเขาพลุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลา

และเกรี้ยวกราดไม่ได้หยุดหย่อน

12เราจะส่งไฟมายังเทมาน

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของโบสราห์”

13องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากอัมโมนทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในกิเลอาด

เพื่อขยายเขตแดน

14เราจะส่งไฟลงมายังกำแพงเมืองรับบาห์

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน

ท่ามกลางเสียงโห่ร้องคะนองศึกในวันสงคราม

ท่ามกลางสายลมปั่นป่วนในวันที่มีพายุจัด

15กษัตริย์1:15 หรือโมเลคของอัมโมนกับเหล่าข้าราชบริพาร

จะตกเป็นเชลย”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

Bibelen på hverdagsdansk

Amosʼ Bog 1:1-15

1Denne bog indeholder de budskaber, som Herren åbenbarede for fårehyrden Amos fra landsbyen Tekoa to år før jordskælvet. Det var mens Uzzija var konge i Juda, og Jeroboam, søn af Joash, var konge i Israel.1,1 Uzzija var formodentlig konge fra 792-740 f.Kr. og Jeroboam fra 793-753 f. Kr. 2Amos begyndte:

„Når Herren råber fra Jerusalem,

når han brøler som en løve fra Zion,

da visner græsset på marken,

og Karmels regnskove tørrer ud.”

Guds dom over Israels nabofolk

3Herren siger:

„Damaskus har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De knuste mit folk i Gilead

som under en tærskeslæde med jernpigge.

4Jeg sætter ild til kong Hazaels palads,

ødelægger Ben-Hadads fæstningsværker.

5Jeg smadrer Damaskus’ byporte,

fjerner dem, der bor på ondskabens slette.1,5 Eller: Bikat-Aven, som betyder ondskabens slette.

Aramæernes konge nyder livet på tronen,1,5 Mere ordret: „han, der holder scepteret i Bet-Eden (glædens hus).”

men hele hans folk bliver sendt tilbage til Kir.”

Gud har talt!

6Herren siger:

„Gaza har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De sendte en hel befolkning i eksil,

solgte dem som slaver til Edom.

7Jeg sætter ild til Gazas mure,

ødelægger byens fæstningsværker.

8Jeg dræber kongen af Ashdod,

og tilintetgør regenten i Ashkalon.

Jeg udrydder Ekrons befolkning,

ja, hver eneste filister skal dræbes.”

Gud Herren har talt!

9Herren siger:

„Tyrus har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De solgte en hel befolkning til Edom,

selv om de havde sluttet fredspagt med dem.

10Jeg sætter ild til Tyrus’ mure,

nedbrænder byens fæstningsværker.”

11Herren siger:

„Edom har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De angreb deres broderfolk

og lod hånt om al barmhjertighed.

De rev og flåede uden ophør,

der var ingen ende på deres vrede.

12Jeg sætter ild til Teman,

nedbrænder Botzras fæstningsværker.”

13Herren siger:

„Ammon har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

Under et erobringstogt i Gilead

skar de maven op på gravide kvinder.

14Derfor sætter jeg ild til Rabbas bymure,

nedbrænder deres fæstningsværker.

Slagmarken vil fyldes med råb og skrig,

kampen vil rase som en ødelæggende orkan.

15Ammons konge bliver sendt i eksil,

og landets ledere bliver alle ført bort.”

Gud har talt!