อพยพ 38 TNCV - 출애굽기 38 KLB

อพยพ
Elegir capítulo 38

Thai New Contemporary Bible

อพยพ 38

แท่นบูชา

1เขาทำแท่นเผาเครื่องบูชาจากไม้กระถินเทศ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างยาวด้านละ 5 ศอก สูง 3 ศอก[a] ทำเชิงงอนที่มุมทั้งสี่ของแท่นเป็นเนื้อเดียวกับตัวแท่น และใช้ทองสัมฤทธิ์หุ้มรอบแท่น และทำภาชนะทุกชิ้นของแท่นบูชาด้วยทองสัมฤทธิ์ ทั้งหม้อใส่เถ้า ทัพพี อ่างประพรม ขอเกี่ยวเนื้อและถาดรองไฟ เขาทำตะแกรงทองสัมฤทธิ์สำหรับวางที่ด้านในของแท่น ใต้ขอบบนอยู่ระดับกลางแท่น เขาหล่อห่วงทองสัมฤทธิ์ที่มุมทั้งสี่ของตะแกรงทองสัมฤทธิ์สำหรับสอดคานหาม เขาทำคานหามจากไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองสัมฤทธิ์ และสอดคานนั้นไว้ในห่วงข้างแท่นเพื่อใช้หาม เขาทำแท่นนั้นด้วยไม้กระดาน ให้ภายในกลวง

อ่างสำหรับล้างชำระ

เขาทำอ่างทองสัมฤทธิ์และฐานรองทองสัมฤทธิ์จากกระจกเงาของพวกผู้หญิงที่ปรนนิบัติตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ

ลานพลับพลา

จากนั้นเขาทำลานพลับพลา มีผ้าลินินเนื้อดีเป็นม่านปิดทางด้านทิศใต้ ม่านคลี่ออกกว้าง 100 ศอก[b] 10 มีเสายี่สิบต้นปักบนฐานรองรับยี่สิบฐานทำด้วยทองสัมฤทธิ์ และมีตะขอเงินติดกับราวเงินสำหรับแขวนม่านติดอยู่กับเสา 11 ผนังด้านทิศเหนือยาว 100 ศอกเช่นกัน มีเสายี่สิบต้นพร้อมฐานรองรับทำจากทองสัมฤทธิ์ยี่สิบฐาน และมีตะขอเงินและราวเงินสำหรับแขวนม่านติดอยู่กับเสา

12 ด้านทิศตะวันตกมีม่านกว้าง 50 ศอก[c]และมีเสาสิบต้นปักบนฐานทั้งสิบ และมีตะขอเงินกับราวเงินสำหรับแขวนม่านติดอยู่กับเสา 13 ด้านทิศตะวันออกก็กว้าง 50 ศอกเช่นกัน 14 ด้านหนึ่งของทางเข้ามีม่านยาว 15 ศอก[d]เกี่ยวบนเสาสามต้นซึ่งปักบนฐานสามฐาน 15 อีกด้านหนึ่งของทางเข้าสู่ลานพลับพลามีม่านยาว 15 ศอกเกี่ยวบนเสาสามต้นซึ่งปักบนฐานสามฐาน 16 ม่านรอบลานพลับพลาทั้งหมดทอด้วยผ้าลินินเนื้อดี 17 ฐานรองรับเสาทำจากทองสัมฤทธิ์ ตะขอและราวขึงม่านล้วนทำจากเงิน หัวเสาก็หุ้มด้วยเงิน ดังนั้นเสาทุกต้นของลานพลับพลามีปลอกทำด้วยเงิน

18 ม่านกั้นทางเข้าลานพลับพลาทั้งหมดทำจากผ้าลินินเนื้อดี ปักอย่างวิจิตรด้วยด้ายสีน้ำเงิน ม่วง และแดง กว้าง 20 ศอก สูง 5 ศอก[e] เช่นเดียวกับผ้าม่านผนังลานพลับพลา 19 มีเสาค้ำสี่ต้นพร้อมฐานทองสัมฤทธิ์สี่ฐาน ตะขอและราวขึงม่านทำด้วยเงิน หัวเสาก็เป็นเงิน 20 หลักหมุดทั้งหมดของพลับพลาและลานพลับพลาโดยรอบทำด้วยทองสัมฤทธิ์

วัสดุที่ใช้

21 สิ่งเหล่านี้คือรายการวัสดุที่ใช้สำหรับพลับพลา ที่ตั้งของหีบพันธสัญญา ซึ่งโมเสสสั่งให้คนเลวีบันทึกไว้ ภายใต้การกำกับดูแลของอิธามาร์บุตรชายของปุโรหิตอาโรน 22 (เบซาเลลบุตรชายของอูรีซึ่งเป็นบุตรชายของเฮอร์จากเผ่ายูดาห์ได้ทำทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส 23 ผู้ช่วยของเขาคือโอโฮลีอับบุตรชายของอาหิสะมัคจากเผ่าดาน เขาก็เป็นช่างฝีมือและนักออกแบบและเป็นช่างปักด้วยด้าย สีน้ำเงิน ม่วง และแดงลงบนผ้าลินินเนื้อดี) 24 ทองคำทั้งหมดจากเครื่องบูชายื่นถวายซึ่งใช้ในงานสถานนมัสการมีน้ำหนักประมาณ 1 ตัน[f]

25 เงินที่เก็บมาจากชุมชนหนักประมาณ 3.4 ตัน[g] 26 โดยเก็บจากผู้ชายอายุยี่สิบปีขึ้นไป ตามรายชื่อในทะเบียนสำมะโนประชากรรวม 603,550 คน คนละประมาณ 5.5 กรัม[h] 27 เงินหนักประมาณ 3.4 ตัน[i]ใช้ทำฐานรองรับสถานนมัสการและเสาค้ำม่าน 100 ฐาน แต่ละฐานใช้เงินหนักประมาณ 34 กิโลกรัม[j] 28 เงินอีกประมาณ 20 กิโลกรัม[k]ใช้ทำตะขอบนเสา หุ้มหัวเสา และทำราวยึดม่าน

29 ทองสัมฤทธิ์ซึ่งนำมาจากเครื่องบูชายื่นถวายหนักประมาณ 2.4 ตัน[l] 30 ใช้ในการหล่อฐานรองรับเสาตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์พร้อมกับตะแกรงทองสัมฤทธิ์ และภาชนะใช้สอยทั้งหมดสำหรับแท่น 31 ฐานรองรับเสาลานพลับพลาโดยรอบ ทางเข้าและหลักหมุดที่ใช้ในการสร้างพลับพลาและลานพลับพลาโดยรอบ

Notas al pie

 1. 38:1 คือ กว้างยาวประมาณด้านละ 2.3 เมตร สูงประมาณ 1.3 เมตร
 2. 38:9 คือ ประมาณ 46 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 11
 3. 38:12 คือ ประมาณ 23 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 13
 4. 38:14 คือ ประมาณ 6.9 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 15
 5. 38:18 คือ กว้างประมาณ 9 เมตร สูงประมาณ 2.3 เมตร
 6. 38:24 ภาษาฮีบรูว่า 29 ตะลันต์ 730 เชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการ
 7. 38:25 ภาษาฮีบรูว่า 100 ตะลันต์ 1,775 เชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการ
 8. 38:26 ภาษาฮีบรูว่า 1 เบคา นั่นคือครึ่งเชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการ
 9. 38:27 ภาษาฮีบรูว่า 100 ตะลันต์
 10. 38:27 ภาษาฮีบรูว่า 1 ตะลันต์
 11. 38:28 ภาษาฮีบรูว่า 1,775 เชเขล
 12. 38:29 ภาษาฮีบรูว่า 70 ตะลันต์ 2,400 เชเขล

Korean Living Bible

출애굽기 38

번제단

1그는 아카시아나무로 제물을 태워 바칠 제단을 만들었다. 그것은 가로 세로가 각각 2.3미터로 네모가 반듯하고 높이는 1.4미터였다.

그리고 제단 네 모퉁이에 뿔이 하나씩 나오도록 만들고 그 제단을 놋으로 쌌다.

그런 다음 그는 그 단의 모든 기구, 곧 재를 담는 통과 부삽과 피를 담는 그릇과 고기 갈고리와 불 옮기는 그릇을 다 놋으로 만들었으며

또 단에 쓸 놋그물을 만들어 단의 아래 언저리 밑에 놓아 그것이 단의 절반 높이로 올라오게 하고

그 놋그물 네 모퉁이에 운반채를 꿸 고리 네 개를 만들었다.

그리고 운반채는 아카시아나무로 만들어 놋으로 싸고

그것을 단의 양쪽 고리에 꿰어 단을 운반할 수 있게 하였으며 그 단은 널빤지로 속이 비게 만들었다.

그는 또 회막 입구에서 섬기는 여자들이 바친 놋거울로 넓적한 물통과 그 받침을 만들었다.

성막 뜰

다음으로 그는 성막 뜰을 위해 고운 모시 포장을 만들었는데 뜰 남쪽을 위해서 포장의 길이를 45미터로 하고

10 20개의 기둥을 만들었다. 그리고 그 기둥 받침은 놋으로 만들고 기둥의 갈고리와 가로대는 은으로 만들었다.

11 또 맞은편인 북쪽을 위해서도 이와 똑같이 만들고

12 서쪽을 위해서는 포장 길이를 22.5미터로 하였으며 10개의 기둥과 받침을 만들고 기둥의 갈고리와 가로대를 은으로 만들었다.

13 그리고 출입구를 낼 뜰 동쪽 길이도 22.5미터가 되게 하였다.

14-15 출입구 양쪽을 위해 각각 3개의 기둥 과 받침을 만들고 거기에 칠 6.8미터 길이의 포장을 만들었다.

16 이와 같이 뜰 사면의 포장은 모두 고운 모시로 만들었으며

17 기둥 받침은 놋으로 만들고 기둥의 갈고리와 가로대와 기둥머리 덮개는 은으로 만들었으며 뜰의 모든 기둥에는 은가로대를 꿸 수 있게 하였다.

18 그리고 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 베실로 수놓아 짜서 뜰의 출입구 막을 만들었으며 그 길이는 9미터, 높이는 뜰의 포장과 마찬가지로 2.3미터로 하였다.

19 또 출입구 막을 달 수 있도록 4개의 기둥과 기둥 받침과 기둥머리 덮개, 그리고 가로대와 갈고리를 만들었는데 그 기둥 받침은 놋이며 갈고리와 기둥머리 덮개와 가로대는 은이었다.

20 그리고 성막 말뚝과 뜰 사면의 포장 말뚝은 다 놋으로 만들었다.

성막을 만드는 데 쓰인 재료

21 법궤를 안치할 성막을 세우는 데 쓴 재료의 품목은 모세의 명령을 받아 제사장 아론의 아들인 이다말이 계산하였으며

22 유다 지파 사람 훌의 손자이며 우리의 아들인 브사렐은 여호와께서 모세에게 명령하신 모든 것을 만들었다. 그리고

23 그의 조력자인 단 지파 사람 아히사막의 아들 오홀리압은 재능이 있어서 조각하고 정교한 일을 하며 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 베실로 수놓는 일을 하였다.

24 성소를 짓고 그 모든 기구를 만드는 데 사용된 금은 [a]약 톤이었다.

25 그리고 인구 조사를 받은 백성들이 바친 은은 [b]약 3,420킬로그램이었다.

26 20세 이상 인구 조사를 받은 사람이 전부 603,550명이므로 인당 [c]약 6그램씩 낸 셈이었다.

27 그 중에서 [d]은 3,400킬로그램으로 성막 벽이 될 기둥과 지성소 앞의 휘장 기둥에 받칠 밑받침 100개를 만들었으며 그 밑받침 하나에는 은 34킬로그램씩 들었다.

28 그리고 나머지 은 20킬로그램으로 기둥 갈고리와 기둥머리와 기둥 가로대를 만들었다.

29 그 밖에 백성들이 바친 놋은 [e]약 2,400킬로그램인데

30 이것으로 성막 출입구 기둥 받침, 놋제단과 놋그물과 그 모든 기구,

31 뜰 사면의 기둥 받침과 뜰 출입구 기둥 받침, 그리고 성막의 말뚝과 뜰 사면의 모든 말뚝을 만들었다.

Notas al pie

 1. 38:24 히 ‘성소의 세겔대로 29달란트와 730세겔’
 2. 38:25 히 ‘성소의 세겔대로 100달란트와 1,775세겔’
 3. 38:26 히 ‘성소의 세겔대로 은 한 베가 곧 반 세겔’
 4. 38:27 히 ‘은 100달란트’
 5. 38:29 히 ‘70달란트와 2,400세겔’