อพยพ 34 TNCV - Exodus 34 MSG

อพยพ
Elegir capítulo 34

Thai New Contemporary Bible

อพยพ 34

ศิลาชุดใหม่

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงสกัดศิลาอีกสองแผ่นเช่นเดียวกับชุดแรกเพื่อเราจะจารึกข้อความเดิมเหมือนในแผ่นเก่าที่เจ้าทำแตกไปแล้ว พรุ่งนี้เช้าจงเตรียมตัวให้พร้อมและขึ้นมาพบเราบนยอดเขาซีนาย อย่าให้ใครมาด้วยและห้ามผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นมาบนภูเขา แม้แต่ฝูงสัตว์ก็อย่าปล่อยให้มากินหญ้าใกล้ๆ ภูเขา”

ดังนั้นโมเสสจึงสกัดศิลาสองแผ่นตามแบบชุดแรกและขึ้นไปบนภูเขาซีนายตั้งแต่เช้าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา เขาถือศิลาสองแผ่นนั้นขึ้นไปด้วย แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาในเมฆและประทับอยู่ที่นั่นกับโมเสส และประกาศพระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์ พระองค์เสด็จผ่านหน้าโมเสสไปพร้อมทั้งประกาศว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาและพระคุณ ทรงกริ้วช้า บริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ ผู้แสดงความรักมั่นคงต่อคนนับพันชั่วอายุ โดยให้อภัยความชั่วร้าย การกบฏ และบาป แต่พระองค์จะไม่ทรงละเว้นโทษผู้กระทำผิด พระองค์จะทรงลงโทษลูกหลานของเขาเพราะบาปของบรรพบุรุษถึงสามสี่ชั่วอายุคน”

โมเสสจึงหมอบลงกับพื้นทันทีและนมัสการ เขาทูลวิงวอนว่า “พระองค์เจ้าข้า หากข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ขอโปรดเสด็จไปกับข้าพระองค์ทั้งหลาย แม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นชนชาติที่ดื้อรั้น ขอทรงอภัยโทษความชั่วร้ายและบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย และขอทรงรับข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นมรดกของพระองค์”

10 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะทำพันธสัญญากับเจ้าดังนี้คือ เราจะทำการอัศจรรย์ต่อหน้าชนชาติของเจ้าอย่างที่ไม่เคยทำต่อชนชาติใดในโลกมาก่อน ชนชาติที่เจ้าอยู่ด้วยจะเห็นกิจการอันน่าสะพรึงกลัวที่เราผู้เป็นพระยาห์เวห์จะทำเพื่อเจ้า 11 จงปฏิบัติตามสิ่งที่เราสั่งเจ้าไว้ในวันนี้ เราจะขับไล่ชาวอาโมไรต์ ชาวคานาอัน ชาวฮิตไทต์ ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์ และชาวเยบุสออกไปให้พ้นหน้าเจ้า 12 จงระวังให้ดี อย่าทำสนธิสัญญาใดๆ กับชาวดินแดนที่เจ้าจะไปถึงนั้น มิฉะนั้นพวกเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้า 13 จงรื้อทำลายแท่นบูชาของเขา จงทุบทำลายศิลาศักดิ์สิทธิ์และโค่นเสาเจ้าแม่อาเชราห์[a]ของเขาทิ้งให้หมด 14 อย่านมัสการพระอื่นใด เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระนามว่า ‘หึงหวง’ เป็นพระเจ้าผู้ทรงหึงหวง

15 “จงระวัง อย่าทำสนธิสัญญาใดๆ กับชาวดินแดนนั้น เพราะเมื่อเขาทำตัวแพศยากับพระของเขาและเซ่นสังเวยแก่พระเหล่านั้น เขาจะชวนเจ้าไปร่วม และเจ้าจะกินของเซ่นสังเวยของเขา 16 และเมื่อเจ้าเลือกบุตรสาวของพวกเขามาเป็นบุตรสะใภ้ บุตรชายของเจ้าก็จะถูกชักนำให้ตามอย่างภรรยา ทำตัวแพศยานอกใจเรา หันไปหาพระเหล่านั้น

17 “เจ้าอย่าหล่อรูปเคารพทั้งหลายขึ้นมา

18 “จงฉลองเทศกาลขนมปังไม่ใส่เชื้อ จงกินขนมปังไม่ใส่เชื้อตลอดเจ็ดวันตามที่เราได้สั่งเจ้าไว้ จงทำอย่างนี้เมื่อถึงวาระกำหนดในเดือนอาบีบ เพราะเป็นเดือนที่เจ้าออกมาจากอียิปต์

19 “บุตรชายหัวปีและสัตว์หัวปีตัวผู้ทั้งหมดเป็นของเรา ไม่ว่าวัว ลา แพะ แกะ 20 ลูกลาหัวปีนั้นให้เอาลูกแกะมาไถ่คืนไป แต่ถ้าไม่ไถ่ จงหักคอลูกลาเสีย แต่บุตรชายหัวปีของเจ้าจะต้องไถ่ไว้ทุกคน

“อย่าให้ผู้ใดมาหาเรามือเปล่าเลย

21 “จงทำงานเพียงหกวันและหยุดพักในวันที่เจ็ด แม้ในช่วงไถหว่านและเก็บเกี่ยวก็ต้องหยุดพัก

22 “จงฉลองเทศกาลแห่งสัปดาห์ด้วยผลิตผลแรกสุดของการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีและเทศกาลรวบรวมผลผลิตในปลายปี[b] 23 ชายอิสราเอลทุกคนจะต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตพระเจ้าแห่งอิสราเอลปีละสามครั้ง 24 เมื่อเจ้ามาเข้าเฝ้าพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าปีละสามครั้งนั้น จะไม่มีผู้ใดมาโลภชิงดินแดนของเจ้า เราจะขับไล่ชนชาติทั้งหลายออกไปต่อหน้าเจ้าและขยายพรมแดนของเจ้าออกไป

25 “อย่าถวายเลือดของเครื่องบูชาแก่เราพร้อมกับสิ่งใดๆ ที่ใส่เชื้อ และอย่าให้เครื่องบูชาของพิธีปัสกานั้นเหลือค้างจนถึงรุ่งเช้า

26 “จงนำส่วนที่ดีที่สุดของผลิตผลรุ่นแรกจากแผ่นดินของเจ้ามายังพระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

“อย่าต้มลูกแพะในน้ำนมแม่ของมัน”

27 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงเขียนข้อความเหล่านี้ไว้ เพราะเราได้ทำพันธสัญญากับเจ้าและกับอิสราเอลตามนี้” 28 โมเสสเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืน ไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลย และเขาจารึกข้อความแห่งพันธสัญญาคือ พระบัญญัติสิบประการลงบนแผ่นศิลาทั้งสองนั้น

ใบหน้าของโมเสสมีรัศมีแจ่มจ้า

29 เมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาซีนายพร้อมด้วยศิลาจารึกสองแผ่นนั้น โมเสสไม่รู้ว่าใบหน้าของเขามีรัศมีแจ่มจ้าจากการที่ได้สนทนากับองค์พระผู้เป็นเจ้า 30 รัศมีแจ่มจ้าบนใบหน้าของเขาทำให้อาโรนและชนอิสราเอลทั้งปวงกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้ 31 แต่โมเสสเรียกคนเหล่านั้นมา ดังนั้นอาโรนและผู้นำชุมชนทั้งปวงก็กลับมาหาเขา โมเสสจึงสนทนากับพวกเขา 32 หลังจากนั้นชนอิสราเอลทั้งปวงก็มาใกล้โมเสส เขาก็มอบพระบัญชาทั้งปวงซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เขาบนภูเขาซีนายให้แก่คนเหล่านั้น

33 เมื่อโมเสสสนทนากับพวกเขาจบแล้ว เขาก็เอาผ้ามาคลุมหน้า 34 แต่เมื่อใดที่เขาไปเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อสนทนากับพระองค์ เขาจะเอาผ้าคลุมหน้าออกจนกว่าจะกลับออกมาแจ้งพระบัญชาแก่ชนอิสราเอล 35 เหล่าประชากรจะเห็นใบหน้าของเขามีรัศมีแจ่มจ้า จากนั้นโมเสสก็จะเอาผ้าคลุมหน้าอีกจนกว่าจะกลับไปสนทนากับองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง

Notas al pie

  1. 34:13 คือ สัญลักษณ์ของเจ้าแม่อาเชราห์
  2. 34:22 คือ ในฤดูใบไม้ร่วง

The Message

Exodus 34

11-3 God spoke to Moses: “Cut out two tablets of stone just like the originals and engrave on them the words that were on the original tablets you smashed. Be ready in the morning to climb Mount Sinai and get set to meet me on top of the mountain. Not a soul is to go with you; the whole mountain must be clear of people, even animals—not even sheep or oxen can be grazing in front of the mountain.”

4-7 So Moses cut two tablets of stone just like the originals. He got up early in the morning and climbed Mount Sinai as God had commanded him, carrying the two tablets of stone. God descended in the cloud and took up his position there beside him and called out the name, God. God passed in front of him and called out, “God, God, a God of mercy and grace, endlessly patient—so much love, so deeply true—loyal in love for a thousand generations, forgiving iniquity, rebellion, and sin. Still, he doesn’t ignore sin. He holds sons and grandsons responsible for a father’s sins to the third and even fourth generation.”

8-9 At once, Moses fell to the ground and worshiped, saying, “Please, O Master, if you see anything good in me, please Master, travel with us, hard-headed as these people are. Forgive our iniquity and sin. Own us, possess us.”

10-12 And God said, “As of right now, I’m making a covenant with you: In full sight of your people I will work wonders that have never been created in all the Earth, in any nation. Then all the people with whom you’re living will see how tremendous God’s work is, the work I’ll do for you. Take careful note of all I command you today. I’m clearing your way by driving out Amorites, Canaanites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Stay vigilant. Don’t let down your guard lest you make covenant with the people who live in the land that you are entering and they trip you up.

13-16 “Tear down their altars, smash their phallic pillars, chop down their fertility poles. Don’t worship any other god. God—his name is The-Jealous-One—is a jealous God. Be careful that you don’t make a covenant with the people who live in the land and take up with their sex-and-religion life, join them in meals at their altars, marry your sons to their women, women who take up with any convenient god or goddess and will get your sons to do the same thing.

17 “Don’t make molten gods for yourselves.

18 “Keep the Feast of Unraised Bread. Eat only unraised bread for seven days in the month of Abib—it was in the month of Abib that you came out of Egypt.

19 “Every firstborn from the womb is mine, all the males of your herds, your firstborn oxen and sheep.

20 “Redeem your firstborn donkey with a lamb. If you don’t redeem it you must break its neck.

“Redeem each of your firstborn sons.

“No one is to show up in my presence empty-handed.

21 “Work six days and rest the seventh. Stop working even during plowing and harvesting.

22 “Keep the Feast of Weeks with the first cutting of the wheat harvest, and the Feast of Ingathering at the turn of the year.

23-24 “All your men are to appear before the Master, the God of Israel, three times a year. You won’t have to worry about your land when you appear before your God three times each year, for I will drive out the nations before you and give you plenty of land. Nobody’s going to be hanging around plotting ways to get it from you.

25 “Don’t mix the blood of my sacrifices with anything fermented.

“Don’t leave leftovers from the Passover Feast until morning.

26 “Bring the finest of the firstfruits of your produce to the house of your God.

“Don’t boil a kid in its mother’s milk.”

27 God said to Moses: “Now write down these words, for by these words I’ve made a covenant with you and Israel.”

28 Moses was there with God forty days and forty nights. He didn’t eat any food; he didn’t drink any water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Words.

29-30 When Moses came down from Mount Sinai carrying the two Tablets of The Testimony, he didn’t know that the skin of his face glowed because he had been speaking with God. Aaron and all the Israelites saw Moses, saw his radiant face, and held back, afraid to get close to him.

31-32 Moses called out to them. Aaron and the leaders in the community came back and Moses talked with them. Later all the Israelites came up to him and he passed on the commands, everything that God had told him on Mount Sinai.

33-35 When Moses finished speaking with them, he put a veil over his face, but when he went into the presence of God to speak with him, he removed the veil until he came out. When he came out and told the Israelites what he had been commanded, they would see Moses’ face, its skin glowing, and then he would again put the veil on his face until he went back in to speak with God.