สุภาษิต 15 TNCV - Proverbe 15 NTLR

สุภาษิต
Elegir capítulo 15

Thai New Contemporary Bible

สุภาษิต 15

1คำตอบอ่อนหวานช่วยระงับความโกรธ
แต่ถ้อยคำเผ็ดร้อนยั่วโทสะ

ลิ้นของคนฉลาดส่งเสริมความรู้
แต่ปากของคนโง่พรั่งพรูความโง่ออกมา

พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่ง
ทรงจับตาดูทั้งคนชั่วและคนดี

ถ้อยคำที่ช่วยเยียวยาเป็นต้นไม้แห่งชีวิต
แต่ลิ้นที่ตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลาย

คนโง่ดูหมิ่นคำสั่งสอนของพ่อแม่
ผู้ที่รับฟังคำตักเตือนแสดงถึงความฉลาด

บ้านของคนชอบธรรมมีทรัพย์มหาศาล
แต่รายได้ของคนชั่วคือความล่มจม

ปากของคนฉลาดเผยแพร่ความรู้
แต่จิตใจของคนโง่ไม่ซื่อตรง

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังเครื่องบูชาของคนชั่ว
แต่พอพระทัยคำอธิษฐานของคนชอบธรรม

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังวิถีทางของคนชั่ว
แต่ทรงรักผู้ที่ติดตามความชอบธรรม

10 ผู้ที่ละทิ้งทางแห่งชีวิตจะถูกลงโทษแสนสาหัส
ผู้ที่เกลียดชังคำตักเตือนจะพบความตาย

11 แม้แดนมรณาและแดนพินาศก็ประจักษ์แจ้งต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
จิตใจมนุษย์จะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด!

12 คนชอบเยาะเย้ยไม่ชอบการตักเตือน
เขาจึงไม่ไปหาคนฉลาด

13 จิตใจที่เป็นสุขทำให้หน้าตาสดใส
จิตใจที่ร้าวรานทำให้ดวงวิญญาณแหลกสลาย

14 ใจสุขุมใฝ่หาความรู้
แต่คนโง่กินความโง่เป็นอาหาร

15 ทุกวันของผู้ทุกข์ใจล้วนแต่เลวร้าย
แต่จิตใจร่าเริงมีงานฉลองไม่ขาดสาย

16 มีน้อยแต่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ดีกว่ามีมากแต่เดือดร้อนวุ่นวาย

17 ได้กินผักนิดเดียวในที่ซึ่งมีความรัก
ดีกว่ากินเนื้อวัวขุนพร้อมกับความเกลียดชัง

18 คนใจร้อนสร้างความแตกแยก
แต่คนใจเย็นยุติการวิวาท

19 ทางของคนเกียจคร้านมีแต่ขวากหนาม
แต่วิถีของคนเที่ยงธรรมราบรื่น

20 บุตรที่ฉลาดทำให้พ่อสุขใจ
แต่บุตรที่โง่เขลาดูหมิ่นแม่ของตน

21 คนไร้สามัญสำนึกชื่นชอบความโง่เขลา
แต่คนที่มีความเข้าใจรักษาทางของตนให้ตรง

22 ขาดคำปรึกษาแผนงานต่างๆ ก็ล้มเหลว
แต่มีที่ปรึกษาหลายคนทำให้ประสบผลสำเร็จ

23 ผู้ให้คำตอบที่เหมาะสมก็พบความยินดี
ถ้อยคำที่ถูกกาลเทศะก็ดีเหลือหลาย

24 เส้นทางชีวิตของคนสุขุมรอบคอบนำขึ้นสู่เบื้องบน
เพื่อป้องกันไม่ให้ดิ่งลงสู่หลุมฝังศพ

25 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรื้อบ้านของคนหยิ่งยโส
แต่ทรงปักเขตที่ดินให้หญิงม่าย

26 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังแผนการของคนชั่ว
แต่พอพระทัยถ้อยคำที่เหมาะสมดีงาม

27 คนโลภทำให้ครอบครัวเดือดร้อน
แต่คนที่ชิงชังสินบนจะมีชีวิตอยู่

28 คนชอบธรรมชั่งใจก่อนตอบ
แต่ปากของคนชั่วพรั่งพรูคำชั่วออกมา

29 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ห่างไกลคนชั่วร้าย
แต่ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของคนชอบธรรม

30 แววตาสดใสของผู้ส่งข่าวทำให้จิตใจยินดี
และข่าวดีทำให้กายใจแข็งแรง

31 ผู้ที่ฟังคำตักเตือนซึ่งให้ชีวิต
จะอยู่ร่วมกับคนฉลาดอย่างสบายใจ

32 ผู้ที่ละเลยคำสั่งสอนก็ดูหมิ่นตนเอง
แต่ผู้ที่รับฟังคำตักเตือนก็ได้ความเข้าใจ

33 ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าคือคำสอนที่ให้ปัญญา
และความถ่อมใจนำหน้าเกียรติยศ

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 15

1Un răspuns blând potoleşte furia,
    dar o vorbă aspră provoacă mânia.

Limba înţelepţilor foloseşte corect cunoştinţa,
    dar gura proştilor împroaşcă nebunie.

Ochii Domnului sunt în orice loc,
    supraveghindu-i atât pe cei răi, cât şi pe cei buni.

Limba care aduce însănătoşire este un pom de viaţă,
    dar limba stricată zdrobeşte duhul.

Prostul dispreţuieşte învăţătura tatălui său,
    dar cine primeşte mustrarea este înţelept.

În casa celui drept este mare bogăţie,
    dar câştigul celor răi le aduce necaz.

Buzele celor înţelepţi răspândesc cunoştinţă,
    nu tot aşa face şi inima proştilor.

Jertfa celor răi este o urâciune înaintea Domnului,
    dar rugăciunea celor drepţi Îi este plăcută.

Calea celor răi este o urâciune înaintea Domnului,
    dar El îi iubeşte pe cei ce urmăresc dreptatea.

10 O disciplinare severă îl aşteaptă pe cel ce părăseşte cărarea,
    iar cine dispreţuieşte mustrarea va muri.[a]

11 Locuinţa Morţilor şi Locul Nimicirii[b] sunt înaintea Domnului;
    cu cât mai mult inimile fiilor oamenilor!

12 Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat;
    de aceea nu va merge la cei înţelepţi.

13 O inimă veselă înseninează faţa,
    dar, prin îndurerarea inimii, duhul este zdrobit.

14 Inima celor pricepuţi caută cunoştinţă,
    dar gura celor proşti se hrăneşte cu prostie.

15 Toate zilele celui nenorocit sunt rele,
    dar cel cu inima voioasă are parte de un ospăţ necurmat.

16 Mai bine puţin, dar cu frică de Domnul,
    decât o mare bogăţie cu tulburare.

17 Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste,
    decât un bou îngrăşat unde este ură.

18 Omul iute la mânie provoacă certuri,
    dar cel încet la mânie potoleşte cearta.

19 Drumul leneşului este ca o barieră de spini,
    dar cărarea celor drepţi este netezită.

20 Un fiu înţelept aduce bucurie tatălui său,
    dar omul prost îşi dispreţuieşte mama.

21 Prostia este o bucurie pentru cel fără minte,
    dar omul priceput păstrează drumul drept.

22 Fără sfat planurile dau greş,
    dar ele reuşesc când sunt mulţi sfetnici.

23 Pentru un om este o bucurie să dea un răspuns iscusit
    şi ce bună este o vorbă spusă la timpul potrivit!

24 Pentru cel înţelept cărarea vieţii duce în sus,
    ca să-l abată de la Locuinţa Morţilor, care este jos.

25 Domnul distruge casa celor mândri,
    dar întăreşte hotarele văduvei.

26 Gândurile rele sunt o urâciune înaintea Domnului,
    dar cuvintele plăcute sunt curate.

27 Cel lacom de câştig aduce necaz asupra familiei lui,
    dar cel ce urăşte mita va trăi.

28 Inima celui drept cântăreşte răspunsurile,
    dar gura celor răi împroaşcă lucruri rele.

29 Domnul este departe de cei răi,
    dar ascultă rugăciunea celor drepţi.

30 O privire voioasă[c] înveseleşte inima
    şi veştile bune dau sănătate oaselor.

31 Cel ce ascultă mustrarea care duce la viaţă
    va locui printre înţelepţi.

32 Cine ignoră corectarea se dispreţuieşte pe sine,
    dar cine ascultă mustrarea dobândeşte înţelepciune.

33 Frica de Domnul îl învaţă pe om înţelepciunea,[d]
    iar smerenia merge înaintea gloriei.

Notas al pie

  1. Proverbe 15:10 Sau: Disciplinarea este un rău pentru cel ce părăseşte cărarea; / cine dispreţuieşte mustrarea va muri.
  2. Proverbe 15:11 Ebr.: Şeol şi Abadon
  3. Proverbe 15:30 Lit.: Lumina ochilor
  4. Proverbe 15:33 Sau: Înţelepciunea îl învaţă pe om frica de Domnul