สุภาษิต 15 TNCV - Ordsprogene 15 BPH

สุภาษิต
Elegir capítulo 15

Thai New Contemporary Bible

สุภาษิต 15

1คำตอบอ่อนหวานช่วยระงับความโกรธ
แต่ถ้อยคำเผ็ดร้อนยั่วโทสะ

ลิ้นของคนฉลาดส่งเสริมความรู้
แต่ปากของคนโง่พรั่งพรูความโง่ออกมา

พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่ง
ทรงจับตาดูทั้งคนชั่วและคนดี

ถ้อยคำที่ช่วยเยียวยาเป็นต้นไม้แห่งชีวิต
แต่ลิ้นที่ตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลาย

คนโง่ดูหมิ่นคำสั่งสอนของพ่อแม่
ผู้ที่รับฟังคำตักเตือนแสดงถึงความฉลาด

บ้านของคนชอบธรรมมีทรัพย์มหาศาล
แต่รายได้ของคนชั่วคือความล่มจม

ปากของคนฉลาดเผยแพร่ความรู้
แต่จิตใจของคนโง่ไม่ซื่อตรง

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังเครื่องบูชาของคนชั่ว
แต่พอพระทัยคำอธิษฐานของคนชอบธรรม

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังวิถีทางของคนชั่ว
แต่ทรงรักผู้ที่ติดตามความชอบธรรม

10 ผู้ที่ละทิ้งทางแห่งชีวิตจะถูกลงโทษแสนสาหัส
ผู้ที่เกลียดชังคำตักเตือนจะพบความตาย

11 แม้แดนมรณาและแดนพินาศก็ประจักษ์แจ้งต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
จิตใจมนุษย์จะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด!

12 คนชอบเยาะเย้ยไม่ชอบการตักเตือน
เขาจึงไม่ไปหาคนฉลาด

13 จิตใจที่เป็นสุขทำให้หน้าตาสดใส
จิตใจที่ร้าวรานทำให้ดวงวิญญาณแหลกสลาย

14 ใจสุขุมใฝ่หาความรู้
แต่คนโง่กินความโง่เป็นอาหาร

15 ทุกวันของผู้ทุกข์ใจล้วนแต่เลวร้าย
แต่จิตใจร่าเริงมีงานฉลองไม่ขาดสาย

16 มีน้อยแต่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ดีกว่ามีมากแต่เดือดร้อนวุ่นวาย

17 ได้กินผักนิดเดียวในที่ซึ่งมีความรัก
ดีกว่ากินเนื้อวัวขุนพร้อมกับความเกลียดชัง

18 คนใจร้อนสร้างความแตกแยก
แต่คนใจเย็นยุติการวิวาท

19 ทางของคนเกียจคร้านมีแต่ขวากหนาม
แต่วิถีของคนเที่ยงธรรมราบรื่น

20 บุตรที่ฉลาดทำให้พ่อสุขใจ
แต่บุตรที่โง่เขลาดูหมิ่นแม่ของตน

21 คนไร้สามัญสำนึกชื่นชอบความโง่เขลา
แต่คนที่มีความเข้าใจรักษาทางของตนให้ตรง

22 ขาดคำปรึกษาแผนงานต่างๆ ก็ล้มเหลว
แต่มีที่ปรึกษาหลายคนทำให้ประสบผลสำเร็จ

23 ผู้ให้คำตอบที่เหมาะสมก็พบความยินดี
ถ้อยคำที่ถูกกาลเทศะก็ดีเหลือหลาย

24 เส้นทางชีวิตของคนสุขุมรอบคอบนำขึ้นสู่เบื้องบน
เพื่อป้องกันไม่ให้ดิ่งลงสู่หลุมฝังศพ

25 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรื้อบ้านของคนหยิ่งยโส
แต่ทรงปักเขตที่ดินให้หญิงม่าย

26 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังแผนการของคนชั่ว
แต่พอพระทัยถ้อยคำที่เหมาะสมดีงาม

27 คนโลภทำให้ครอบครัวเดือดร้อน
แต่คนที่ชิงชังสินบนจะมีชีวิตอยู่

28 คนชอบธรรมชั่งใจก่อนตอบ
แต่ปากของคนชั่วพรั่งพรูคำชั่วออกมา

29 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ห่างไกลคนชั่วร้าย
แต่ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของคนชอบธรรม

30 แววตาสดใสของผู้ส่งข่าวทำให้จิตใจยินดี
และข่าวดีทำให้กายใจแข็งแรง

31 ผู้ที่ฟังคำตักเตือนซึ่งให้ชีวิต
จะอยู่ร่วมกับคนฉลาดอย่างสบายใจ

32 ผู้ที่ละเลยคำสั่งสอนก็ดูหมิ่นตนเอง
แต่ผู้ที่รับฟังคำตักเตือนก็ได้ความเข้าใจ

33 ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าคือคำสอนที่ให้ปัญญา
และความถ่อมใจนำหน้าเกียรติยศ

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 15

1Et hårdt svar vækker vrede,
    forsonende ord kan afværge et skænderi.
Fra den kloges mund kommer en strøm af visdomsord,
    fra tåbens mund kommer en flod af tåbeligheder.
Herren spejder ud over jorden,
    han ser både de onde og de gode.
Opmuntrende ord giver mod på livet,
    nedsættende ord giver sår i sjælen.
Kun en tåbe foragter sin fars formaning,
    en fornuftig søn tager imod vejledning.
De retskafne opnår succes og velstand,
    de onde mister det, de har samlet.
Der kommer visdom fra den kloges mund,
    det gør der ikke fra tåbens tanker.
Herren afskyr de gudløses offergaver,
    men glæder sig over gudfrygtiges bønner.
Herren afskyr den ondes handlemåde,
    men han elsker den, der gør det rette.
10 De, der gør oprør imod Gud, bliver straffet,
    og hvis de fortsætter deres oprør, skal de dø.
11 Herren kender underverdenens afkroge og dødsrigets dybder.
    Mon et menneskes inderste væsen er ukendt for ham?
12 De hovmodige hader at blive sat i rette,
    derfor holder de sig væk fra de vise.
13 Indre glæde giver et smilende ansigt,
    et sorgfuldt hjerte tager livsmodet væk.
14 Den kloge søger altid ny indsigt,
    tåben tygger drøv på sine dumheder.
15 For den nedtrykte er hver dag en dårlig dag,
    den glade har altid gode dage.
16 Et nøjsomt liv i ærefrygt for Gud
    er bedre end et liv i rigdom og angst.
17 Hellere spise vandgrød med dem, man elsker,
    end oksesteg med dem, man hader.
18 En hidsig person skaber splid og ufred,
    et tålmodigt menneske gyder olie på vandene.
19 Den dovne synes, at vejen er overgroet med tidsler,
    den flittige synes, at vejen er bred og problemfri.
20 Et klogt barn glæder sin far,
    kun en tåbe gør nar af sin mor.
21 Den uforstandige er godt tilfreds med sine dumheder,
    den kloge har forstand til at gøre det rigtige.
22 Uden god rådgivning går en plan let i vasken,
    men når mange tages med på råd, lykkes den.
23 Det er en glæde at kunne give et godt råd,
    dejligt at kunne sige det forløsende ord.
24 Den vise vælger vejen til et godt liv
    frem for vejen til en ynkelig død.
25 Herren nedriver den hovmodiges hus,
    men beskytter enkers ejendom.
26 Herren afskyr de ondes tanker,
    men glæder sig over gode ord.
27 Den pengegriske bringer sin familie i ulykke,
    den, der afslår bestikkelse, klarer sig godt.
28 De retskafne tænker, før de taler,
    men ondskaben vælter ud af de gudløses mund.
29 Herren hører de gudfrygtiges bønner,
    men holder sig fjernt fra onde mennesker.
30 Et smil varmer hjertet,
    gode nyheder giver ny styrke.
31 Den, der er villig til at blive vejledt,
    vil føle sig hjemme blandt de vise.
32 Den, der nægter at blive irettesat, modarbejder sig selv,
    den, der tager godt imod kritik, vokser i visdom.
33 Ærefrygt for Gud er vejen til visdom,
    ydmyghed går forud for ære.