สดุดี 99 TNCV - Mateusza 99 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 99:1-9

สดุดี 99

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครอง ประชาชาติทั้งหลายจงครั่นคร้าม

พระองค์ประทับบนบัลลังก์ระหว่างเครูบ แผ่นดินโลกจงสั่นสะท้าน

2องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับในศิโยนทรงยิ่งใหญ่

พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนเหนือมวลประชาชาติ

3ให้พวกเขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามของพระองค์

พระองค์ทรงบริสุทธิ์

4จอมกษัตริย์องค์นี้ทรงฤทธิ์ พระองค์ทรงรักความยุติธรรม

พระองค์ได้ทรงสถาปนาความเสมอภาคไว้

พระองค์ทรงกระทำ

สิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องในอิสราเอล99:4 ภาษาฮีบรูว่ายาโคบ

5จงยกย่องเทิดทูนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

จงกราบนมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์

พระองค์ทรงบริสุทธิ์

6โมเสสและอาโรนอยู่ในกลุ่มปุโรหิตของพระองค์

ซามูเอลเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ร้องทูลออกพระนามของพระองค์

พวกเขาร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระองค์ทรงตอบพวกเขา

7พระองค์ตรัสกับพวกเขาจากเสาเมฆ

เขาเหล่านั้นเชื่อฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายที่พระองค์ประทานแก่พวกเขา

8ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระองค์ทรงตอบเขาเหล่านั้น

ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยสำหรับอิสราเอล99:8 ภาษาฮีบรูว่าพวกเขา

แม้ทรงลงโทษเมื่อพวกเขาทำผิด99:8 หรือทรงเป็นผู้แก้แค้นต่อคนที่ผิดต่อเขา

9จงเทิดทูนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

และนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงบริสุทธิ์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.