สดุดี 99 TNCV - Nnwom 99 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 99

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครอง ประชาชาติทั้งหลายจงครั่นคร้าม
พระองค์ประทับบนบัลลังก์ระหว่างเครูบ แผ่นดินโลกจงสั่นสะท้าน
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับในศิโยนทรงยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนเหนือมวลประชาชาติ
ให้พวกเขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามของพระองค์
พระองค์ทรงบริสุทธิ์

จอมกษัตริย์องค์นี้ทรงฤทธิ์ พระองค์ทรงรักความยุติธรรม
พระองค์ได้ทรงสถาปนาความเสมอภาคไว้
พระองค์ทรงกระทำ
สิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องในอิสราเอล[a]
จงยกย่องเทิดทูนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
จงกราบนมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์
พระองค์ทรงบริสุทธิ์

โมเสสและอาโรนอยู่ในกลุ่มปุโรหิตของพระองค์
ซามูเอลเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ร้องทูลออกพระนามของพระองค์
พวกเขาร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระองค์ทรงตอบพวกเขา
พระองค์ตรัสกับพวกเขาจากเสาเมฆ
เขาเหล่านั้นเชื่อฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายที่พระองค์ประทานแก่พวกเขา

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
พระองค์ทรงตอบเขาเหล่านั้น
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยสำหรับอิสราเอล[b]
แม้ทรงลงโทษเมื่อพวกเขาทำผิด[c]
จงเทิดทูนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
และนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงบริสุทธิ์

Notas al pie

  1. 99:4 ภาษาฮีบรูว่ายาโคบ
  2. 99:8 ภาษาฮีบรูว่าพวกเขา
  3. 99:8 หรือทรงเป็นผู้แก้แค้นต่อคนที่ผิดต่อเขา

Nkwa Asem

Nnwom 99

Onyankopɔn, Ɔhene Tumfoɔ

1Awurade yɛ ɔhene; nnipa ho popo. Ɔtena n’ahengua a esi abɔde bi ntaban so ma asase wosow.

Awurade yɛ Otumfoɔ wɔ Sion; ɔyɛ kɛse wɔ aman nyinaa so. Obiara bɛkamfo ne kɛseyɛ ne ne tumi a ɛwɔ ne din mu no. Ɔyɛ kronkron!

Ɔhene kɛse, wodɔ ade trenee. Woabɔ trenee atenaseɛ wɔ Israel. Woama trenee ne nokware aba. Kamfo Awurade, yɛn Nyankopɔn; som no n’ahengua anim. Ɔyɛ ɔkronkronni!

Mose ne Aaron yɛɛ n’asɔfo, na Samuel ne obi a ɔbɔɔ no mpae. Wɔfrɛɛ Awurade, na ogyee wɔn so. Ɔkasa kyerɛɛ wɔn fii omununkum dum mu. Wodii mmara ne ahyɛde a ɔmaa wɔn no so. O Awurade, me Nyankopɔn, wugyee wo nkurɔfo so; woma wohui sɛ wo ne Onyankopɔn a wode bɔne kyɛ, nanso wotwee wɔn aso wɔ wɔn bɔne ho.

Kamfo Awurade, yɛn Nyankopɔn, na som wɔ ne Bepɔw kronkron no so! Awurade yɛn Nyankopɔn yɛ kronkron.