สดุดี 93 TNCV - Nnwom 93 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 93

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่
พระองค์ทรงฉลองพระองค์ด้วยพระบารมี
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฉลองพระองค์ด้วยพระบารมีและทรงเดชานุภาพ
แผ่นดินโลกได้รับการสถาปนาไว้มั่นคง
ไม่อาจคลอนแคลน
พระที่นั่งของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์
พระองค์ดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์กาล

ท้องทะเลซัดขึ้น ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ห้วงสมุทรคึกคำราม
ท้องทะเลซัดคลื่นครึกโครม
พระองค์ทรงฤทธิ์เกริกไกรกว่าคลื่นคะนองในท้องทะเล
ทรงฤทธิ์เกริกไกรยิ่งกว่าความปั่นป่วนของทะเลคลั่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนทรงฤทธิ์เกริกไกร

กฎเกณฑ์ของพระองค์ตั้งมั่นอยู่
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
ประดับประดาพระนิเวศของพระองค์เป็นนิตย์

Nkwa Asem

Nnwom 93

Ɔhene Nyankopɔn

1Awurade yɛ ɔhene. Ɔwɔ tumi ne ahoɔden. Wabɔ asase ma atim dennen na wɔrentumi ntu. O Awurade, w’ahengua ase atim fi mfitiase na wowɔ hɔ ansa na wɔrehyɛ bere ase. Ɛpo ase pɛɛ ma ne nne so, O Awurade; wɔma wɔn nne so woro so. Awurade yɛ Otumfoɔ wɔ soro sen ɛpo nworoso ne n’asorɔkye a ano yɛ den. Wo mmara tim hɔ daa, Awurade, na wo fi yɛ kronkron daa nyinaa.