สดุดี 92 TNCV - Psalmii 92 NTLR

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 92

(บทสดุดี บทเพลง สำหรับวันสะบาโต)

1เป็นการดีที่จะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด
ที่จะบรรเลงเพลงแด่พระนามของพระองค์
ที่จะประกาศความรักของพระองค์ในยามเช้า
และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในยามกลางคืน
บรรเลงด้วยพิณสิบสายและพิณใหญ่
บรรเลงด้วยพิณเขาคู่

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์กับพระราชกิจต่างๆ ของพระองค์
ข้าพระองค์ร้องเพลงชื่นบานในสิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์ได้ทรงกระทำ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก
พระดำริของพระองค์สุดลึกล้ำ!
คนไม่รู้จักคิดไม่สามารถรู้ได้
คนโง่ไม่อาจเข้าใจได้
คือถึงแม้คนเลวจะงอกงามดั่งหญ้า
และคนชั่วทั้งปวงจะรุ่งเรือง
พวกเขาก็จะถูกทำลายพินาศไปตลอดกาล

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนตลอดนิรันดร์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
แน่ทีเดียว เพราะศัตรูของพระองค์จะพินาศไป
บรรดาผู้ทำชั่วจะแตกฉานซ่านเซ็นไป
10 แต่พระองค์ทรงเชิดชูพลังอำนาจ[a]ของข้าพระองค์ให้แข็งแกร่งดั่งเขากระทิง
น้ำมันบริสุทธิ์ถูกเทลงบนข้าพระองค์
11 ตาของข้าพระองค์ได้เห็นความพ่ายแพ้ของเหล่าศัตรู
หูของข้าพระองค์ได้ยินเสียงข้าศึกผู้ชั่วร้ายแตกพ่าย

12 คนชอบธรรมจะงอกงามดั่งต้นอินทผลัม
พวกเขาจะเจริญขึ้นดั่งสนซีดาร์แห่งเลบานอน
13 ซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เขาจะเจริญงอกงามในอุทยานของพระเจ้าของเราทั้งหลาย
14 แม้ชราแล้วก็ยังให้ผล
และจะยังสดชื่นเขียวชอุ่ม
15 ประกาศว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเที่ยงธรรม
พระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์ไม่มีความชั่วร้ายใดๆ”

Notas al pie

  1. 92:10 หรือเขาสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำลัง

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 92

Psalmul 92

Un psalm. Un cântec. Pentru Sabat.

Bine este să se aducă laudă Domnului,
    să se cânte Numelui Tău, Preaînalte,
să se vestească dimineaţa îndurarea Ta
    şi credincioşia Ta – noaptea,
cu lira cea cu zece corzi, cu harfa[a]
    şi în sunet de liră.
Căci Tu mă înveseleşti, Doamne, prin ceea ce înfăptuieşti;
    la lucrările mâinilor Tale strig de bucurie!

Ce măreţe sunt lucrările Tale, Doamne!
    Cât de adânci sunt gândurile Tale!
Omul fără minte nu cunoaşte acest lucru
    şi nebunul nu-l înţelege.
Cei răi înmuguresc ca iarba
    şi toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea înfloresc,
dar numai ca să fie nimiciţi pe vecie.

    Însă Tu, Doamne, eşti înălţat pe vecie!
Duşmanii Tăi, Doamne, duşmanii Tăi pier!
    Sunt îndepărtaţi toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea!
10 Mie însă îmi înalţi puterea[b] ca bivolului sălbatic;
    sunt uns cu uleiuri proaspete.
11 Ochii mei au văzut pedepsirea duşmanilor mei,
    iar urechile mele au auzit zdrobirea celor răi care se ridicau împotriva mea.

12 Cel drept înmugureşte ca palmierul
    şi creşte ca cedrul din Liban.
13 Cei sădiţi în Casa Domnului,
    înmuguresc în curţile Dumnezeului nostru.
14 Ei rodesc până la bătrâneţe,
    sunt plini de miez şi de verdeaţă,
15 ca să se facă de cunoscut că Domnul este drept.
    Stânca mea! În El nu există nedreptate!

Notas al pie

  1. Psalmii 92:3 Ebr.: nevel (vezi nota de la 81:2); sau: cu harfa cu zece coarde, / cu sunete de liră
  2. Psalmii 92:10 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea