สดุดี 9 TNCV - Matej 9 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 9:1-20

สดุดี 99 สดุดี 9 เดิมทีสดุดีบทที่ 9 และ 10 อาจจะเป็นบทประพันธ์บทเดียวกัน โดยแต่ละท่อนเริ่มต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ ในพระคัมภีร์เดิมฉบับภาษากรีกถือว่าเป็นบทเดียวกัน

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “การตายของบุตรชาย” บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ

ข้าพระองค์จะบอกถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่ทรงกระทำ

2ข้าพระองค์จะชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์

ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์

3เหล่าศัตรูของข้าพระองค์หันกลับไป

พวกเขาล้มลงและพินาศต่อหน้าพระองค์

4เพราะพระองค์ทรงผดุงสิทธิ์และความยุติธรรมแก่ข้าพระองค์

พระองค์ประทับบนบัลลังก์ในฐานะผู้พิพากษาที่ชอบธรรม

5พระองค์ทรงกำราบประชาชาติทั้งหลาย และทรงทำลายคนชั่ว

พระองค์ทรงลบชื่อของพวกเขาออกไปเป็นนิตย์

6ศัตรูพินาศย่อยยับไปนิรันดร์

พระองค์ทรงทำลายเมืองต่างๆ ของพวกเขาอย่างถอนรากถอนโคน

แม้แต่อนุสรณ์ของพวกเขาก็วอดวายไปสิ้น

7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์

พระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้เพื่อการพิพากษา

8พระองค์จะทรงปกครองโลกด้วยความชอบธรรม

และทรงพิพากษาประชาชาติทั้งหลายด้วยความยุติธรรม

9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง

ทรงเป็นปราการมั่นคงในยามยากลำบาก

10ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนที่รู้จักพระนามของพระองค์จะวางใจในพระองค์

เพราะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์

11จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ครองบัลลังก์ในศิโยน

จงประกาศพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ

12เพราะพระองค์ผู้ทรงแก้แค้นให้ไม่ทรงลืม

พระองค์ไม่ทรงเพิกเฉยต่อเสียงร่ำร้องของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญ

13ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทอดพระเนตรว่า เหล่าศัตรูข่มเหงรังแกข้าพระองค์เพียงใด!

ขอทรงเมตตาและโอบอุ้มข้าพระองค์ให้พ้นจากประตูแห่งความตาย

14เพื่อข้าพระองค์จะเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์

ที่ประตูเมืองของธิดาแห่งศิโยน9:14 คือ ชาวเยรูซาเล็ม

และปีติยินดีในความรอดของพระองค์ที่นั่น

15ประชาชาติทั้งหลายได้ตกลงไปในหลุมที่พวกเขาขุดไว้

เท้าของพวกเขาติดกับดักที่พวกเขาเองซ่อนไว้

16องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในด้านความยุติธรรมของพระองค์

คนชั่วติดกับด้วยนมือของตนเอง

ชิกกาโยน9:16 หรือการใคร่ครวญอาจจะเป็นเครื่องหมายทางดนตรี เสลาห์

17คนชั่วกลับไปยังแดนผู้ตาย

คือทุกประชาชาติที่ลืมพระเจ้า

18แต่พระเจ้าจะไม่ทรงลืมคนแร้นแค้นเลย

ความหวังของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญจะไม่สูญสิ้นเลย

19ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้น ขออย่าให้มนุษย์ชนะ

ขอทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติต่อหน้าพระองค์

20ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงทำให้เขาครั่นคร้ามยำเกรง

ให้ประชาชาติทั้งหลายรู้ว่าตนเป็นเพียงมนุษย์

เสลาห์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.