สดุดี 85 TNCV - Matej 85 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 85:1-13

สดุดี 85

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสำแดงความโปรดปรานแก่ดินแดนของพระองค์

และทรงให้ยาโคบคืนสู่สภาพดี

2พระองค์ทรงอภัยความชั่วช้าของเหล่าประชากรของพระองค์

ทรงลบมลทินบาปทั้งสิ้นของเขา

เสลาห์

3พระองค์ทรงระงับพระพิโรธ

และหันเหจากความกริ้วโกรธของพระองค์

4ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอด ขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอีกครั้ง

ขอทรงระงับความขุ่นพระทัยต่อข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด

5พระองค์จะกริ้วอยู่เป็นนิตย์หรือ?

พระองค์จะทรงพระพิโรธสืบไปทุกชั่วอายุอย่างนั้นหรือ?

6พระองค์จะไม่ทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายอีกครั้งหรือ?

เพื่อประชากรของพระองค์จะชื่นชมยินดีในพระองค์

7ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์

และโปรดประทานความรอดแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

8ข้าพเจ้าจะฟังสิ่งที่พระเจ้าพระยาห์เวห์จะตรัส

พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานสันติสุขแก่ประชากรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์

แต่อย่าให้พวกเขาหวนกลับไปหาความโง่เขลาอีก

9แน่ทีเดียว ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์

เพื่อพระเกียรติสิริของพระองค์จะดำรงอยู่ในแผ่นดินของเรา

10ความรักและความซื่อสัตย์มาพบกัน

ความชอบธรรมและสันติสุขมาจุมพิตกัน

11ความซื่อสัตย์พุ่งขึ้นจากแผ่นดินโลก

และความชอบธรรมมองลงมาจากฟ้าสวรรค์

12แท้จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานสิ่งที่ดี

แผ่นดินของเราจะให้พืชผลอุดม

13ความชอบธรรมนำหน้าพระองค์

เพื่อเตรียมทางสำหรับย่างพระบาทของพระองค์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.