สดุดี 75 TNCV - Psalmii 75 NTLR

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 75

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “อย่าทำลาย” บทสดุดีของอาสาฟ บทเพลง)

1ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณเพราะพระนามของพระองค์อยู่ใกล้
ผู้คนเล่าขานถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์

พระองค์ตรัสว่า “เราเลือกเวลาที่กำหนดไว้
เรานี่แหละเป็นผู้พิพากษาอย่างเที่ยงธรรม
เมื่อโลกสั่นสะเทือนและชาวโลกทั้งสิ้นสะทกสะท้าน
เรานี่แหละเป็นผู้ที่ยึดเสาหลักของโลกไว้ให้ตั้งมั่นคง
เสลาห์
เราพูดกับคนหยิ่งผยองว่า ‘อย่าโอ้อวดอีกต่อไป’
และพูดกับคนชั่วว่า ‘อย่าลำพอง[a]
อย่าลำพองต่อฟ้าสวรรค์
อย่าเชิดหน้าชูคอพูดจายโส’ ”

ไม่มีใครที่มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก
หรือมาจากถิ่นกันดารจะเชิดชูผู้หนึ่งผู้ใดได้
แต่พระเจ้าต่างหากที่ทรงเป็นผู้ตัดสิน
ทรงให้คนหนึ่งลง และทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น
ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีถ้วยเหล้าองุ่นฟองฟูเต็มถ้วยผสมเครื่องเทศ
พระองค์ทรงเทออก และคนชั่วทั้งโลกดื่มจนหมดไม่เว้นตะกอนก้นถ้วย

สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะประกาศเรื่องนี้เป็นนิตย์
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของยาโคบ
10 “เราจะโค่นอำนาจของคนชั่วทั้งปวง
แต่จะเชิดชูอำนาจของคนชอบธรรม[b]

Notas al pie

  1. 75:4 หรืออย่ายกเขาของเจ้าขึ้นเช่นเดียวกับข้อ 5
  2. 75:10 หรือเราจะตัดเขาของคนชั่วทั้งปวง / แต่จะเชิดชูเขาของคนชอบธรรม

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 75

Psalmul 75

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“ Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

Ţie Îţi aducem mulţumire, Dumnezeule,
    Îţi aducem mulţumire căci Numele Tău este aproape,
        astfel că oamenii mărturisesc minunile Tale!

„Când voi hotărî că a sosit vremea,
    Eu, zice Domnul, voi judeca cu nepărtinire!
Când lumea se clatină, cu toţi locuitorii ei,
    Eu sunt Cel Care îi întăresc stâlpii.“Sela
Le-am spus lăudăroşilor: „Nu vă mai lăudaţi!“,
    iar celor răi: „Nu vă mai făliţi!“[a]
Nu vă mai semeţiţi privirea[b]
    şi nu mai vorbiţi cu atâta trufie,
căci nici de la răsărit, nici de la apus
    şi nici din pustie nu vine înălţarea,
ci Dumnezeu este Cel Ce judecă!
    El smereşte şi tot El înalţă!
În mâna Domnului se află un potir;
    vinul spumegă în el, complet amestecat[c].
Când El varsă din potir,
    toţi cei răi de pe pământ
        îi beau până şi rămăşiţele.

Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri;
    voi cânta Dumnezeului lui Iacov!
10 Voi doborî puterea tuturor celor răi,
    dar puterea celui drept va fi înălţată.[d]

Notas al pie

  1. Psalmii 75:4 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  2. Psalmii 75:5 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  3. Psalmii 75:8 Vin amestecat cu mirodenii, rezultând o băutură ameţitoare
  4. Psalmii 75:10 Lit.: Voi tăia coarnele tuturor celor răi, / dar coarnele celui drept vor fi înălţate, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic