สดุดี 7 TNCV - Заб 7 CARSA

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 7

(ชิกกาโยน[a]ของดาวิด ซึ่งขับร้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับคูชคนเบนยามิน)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์
ขอทรงช่วยกู้และปลดปล่อยข้าพระองค์จากทุกคนที่ไล่ล่าข้าพระองค์
มิฉะนั้นเขาจะฉีกข้าพระองค์ดุจสิงโต
และชำแหละข้าพระองค์เป็นชิ้นๆ โดยไม่มีใครช่วย

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ หากข้าพระองค์ได้ทำผิด
หรือมีบาปติดมือของข้าพระองค์
หากข้าพระองค์ได้ทำชั่วต่อคนที่อยู่อย่างสงบกับข้าพระองค์
หรือได้ปล้นคู่อริโดยไม่มีเหตุ
ก็ขอให้ศัตรูรุกไล่ข้าพระองค์จนหมดทางสู้
ให้เขาเหยียบย่ำชีวิตของข้าพระองค์จนจมดิน
และฝังข้าพระองค์ในธุลีดิน
เสลาห์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์
ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้กับความเกรี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตื่นขึ้น ขอทรงบัญชาความยุติธรรม
ขอให้ชนชาติทั้งหลายมาชุมนุมล้อมรอบพระองค์
ในขณะที่พระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์เหนือพวกเขา
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลาย
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตัดสินข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์
ตามความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระองค์เถิด องค์ผู้สูงสุด
ขอทรงยุติความโหดร้ายของคนชั่ว
และกระทำให้ผู้ชอบธรรมมั่นคงปลอดภัย
ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรม
ผู้ทรงพิเคราะห์ความคิดและจิตใจ

10 พระเจ้าสูงสุดทรงเป็นโล่[b]ของข้าพเจ้า
ผู้ทรงช่วยคนที่มีจิตใจเที่ยงตรงให้รอด
11 พระเจ้าทรงเป็นตุลาการที่ชอบธรรม
เป็นพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระพิโรธทุกวัน
12 หากเขาไม่หันกลับจากบาป
พระองค์[c]จะทรงลับดาบของพระองค์ไว้
พระองค์จะทรงโก่งธนูเตรียมยิง
13 พระองค์ทรงเตรียมอาวุธพิฆาตของพระองค์ไว้
พระองค์ทรงเตรียมลูกศรเพลิงของพระองค์ไว้พร้อมแล้ว

14 คนเหล่านั้นที่ตั้งครรภ์ความชั่ว
และให้กำเนิดความเดือดร้อน คลอดความโป้ปดมดเท็จออกมา
15 คนเหล่านั้นที่ขุดหลุมพรางไว้
ตกลงไปในหลุมที่เขาขุดนั้น
16 ความเดือดร้อนที่พวกเขาก่อขึ้น ย้อนกลับมาหาพวกเขาเอง
ความทารุณของพวกเขาตกใส่หัวพวกเขาเอง

17 ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์
ข้าพเจ้าจะร้องสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์ผู้สูงสุด

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 7 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
  2. 7:10 หรือเจ้าชีวิต
  3. 7:12 หรือหากผู้ใดไม่กลับใจจากบาป / พระเจ้า

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 7

1Плачевная песнь[a] Давуда, которую он воспел Вечному о Куше, что из рода Вениамина.

Вечный, мой Бог, у Тебя я ищу прибежища.
    Спаси меня и избавь от всех, кто меня преследует,
иначе, как лев, меня разорвут,
    растерзают – и не будет спасителя!

Вечный, мой Бог, если я это сделал,
    если руки мои творили несправедливость,
если я сделал зло тому, кто со мною в мире,
    или врага без повода обобрал,
то пусть враг за мною погонится и настигнет,
    пусть он жизнь мою втопчет в землю
    и повергнет славу мою в прах. Пауза

Вечный, восстань в гневе Своём,
    ополчись на неистовство моих врагов!
Пробудись, заступись за меня на суде,
    который Ты определил!
Пусть окружат Тебя собравшиеся народы,
    воссядь над ними на высоте[b].
Судит Вечный народы.
    Оправдай меня, Вечный, по праведности моей,
    по моей непорочности, о Высочайший.
10 Праведный Бог,
    судящий помыслы и сердца,
положи конец беззаконию нечестивых,
    но праведного укрепи.

11 Щит мой – Бог Высочайший,
    спасающий правых сердцем.
12 Аллах – судья справедливый,
    Бог, строго взыскивающий каждый день.
13 Если кто не раскается, Он наточит Свой меч,
    согнёт лук и оснастит его тетивой,
14 приготовит оружие смертоносное
    и огненными сделает стрелы.

15 Кто неправду зачал
    и носит под сердцем зло,
    тот разрешится от бремени ложью.
16 Кто рыл и выкопал яму,
    сам в неё упадёт.
17 Зло его к нему же и вернётся,
    на него же обратится его жестокость.
18 Восславлю Вечного: праведен Он;
    воспою хвалу имени Вечного, Высочайшего!

Notas al pie

  1. 7:1 Букв.: «шиггайон». Точное значение этого термина сегодня неизвестно. Возможно, он относится либо к сюжету песни, либо указывает на акцентированный ритм и патетическую манеру исполнения.
  2. 7:8 Или: «над ними на высоту возвратись».