สดุดี 67 TNCV - Salme 67 BPH

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 67

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดี บทเพลง)

1ขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอให้พระพักตร์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เสลาห์
เพื่อให้คนทั่วโลกทราบถึงวิถีทางของพระองค์
และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆ สรรเสริญพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์
ขอให้นานาประเทศปีติยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
เพราะพระองค์ทรงปกครองชนชาติต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม
และทรงนำประชาชาติทั้งหลายของโลก
เสลาห์
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆ สรรเสริญพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์

แล้วแผ่นดินจะเกิดดอกออกผล
และพระเจ้า องค์พระเจ้าของเรา จะทรงอวยพรเรา
ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราต่อไป
เพื่อคนทั่วทุกมุมโลกยำเกรงพระองค์

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 67

Under Guds velsignelse

1Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En lovsang.

Velsign os og vær os nådig, Gud.
    Grib ind og udfør dine undere.
Alle jordens folk vil kunne se, hvem du er,
    når de oplever din magt til at frelse.
Alle folkeslag på jorden skal prise dig, Gud,
    alle verdens nationer skal give dig ære.
Alle folkeslagene skal fryde sig over dig,
    de vil lovprise dig med glædessange,
for alle dine handlinger er retfærdige,
    og du regerer over alle nationer.
Alle folkeslag på jorden skal prise dig, Gud,
    alle verdens nationer skal give dig ære.

Du har velsignet os, Gud,
    og givet os en god høst.
Når Gud velsigner os mennesker så rigt,
    bør alle folkeslag på jorden give ham ære.