สดุดี 66 TNCV - Nnwom 66 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 66

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทเพลง บทสดุดี)

1แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย! จงโห่ร้องยินดีถวายแด่พระเจ้า
จงร้องเพลงเทิดทูนพระเกียรติสิริแห่งพระนามของพระองค์
จงให้การสรรเสริญเต็มด้วยสง่าราศี!
จงทูลพระเจ้าว่า “พระราชกิจของพระองค์ น่าครั่นคร้ามยิ่งนัก!
ฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่จริงๆ
จนเหล่าศัตรูต้องยอมสยบต่อหน้าพระองค์
คนทั่วโลกจะน้อมนมัสการพระองค์
พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
พวกเขาแซ่ซ้องพระนามของพระองค์”
เสลาห์

มาเถิด มาดูสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ
พระราชกิจเพื่อมวลมนุษย์ช่างน่าครั่นคร้ามยิ่งนัก!
พระองค์ทรงเปลี่ยนทะเลให้กลายเป็นพื้นแห้ง
พวกเขาเดินข้ามน้ำไป
มาเถิด ให้เราชื่นชมยินดีในพระองค์
พระองค์ทรงครอบครองอยู่นิรันดร์ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์
ทรงจับตาดูประชาชาติทั้งหลาย
อย่าให้พวกที่ชอบกบฏลุกขึ้นมาต่อสู้พระองค์
เสลาห์

ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้าของเรา
ให้เสียงสรรเสริญพระองค์ได้ยินทั่วกัน
พระองค์ทรงรักษาชีวิตของเราไว้
ทรงคุ้มครองเท้าของเราไม่ให้พลาด
10 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทดสอบพวกข้าพระองค์
ทรงหล่อหลอมพวกข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์เหมือนหลอมเงิน
11 พระองค์ทรงกักขังพวกข้าพระองค์
และทรงวางภาระหนักบนหลังพวกข้าพระองค์
12 พระองค์ทรงให้คนควบม้าทับศีรษะของพวกข้าพระองค์
พวกข้าพระองค์ต้องลุยน้ำลุยไฟ
แต่แล้วพระองค์ก็ทรงนำพวกข้าพระองค์มาสู่ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์

13 ข้าพระองค์จะมายังพระวิหารของพระองค์พร้อมด้วยเครื่องเผาบูชา
และทำตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้กับพระองค์
14 ตามที่ข้าพระองค์ได้ลั่นวาจาถวายปฏิญาณไว้
ยามเมื่อตกทุกข์ได้ยาก
15 ข้าพระองค์จะถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชา
และถวายแกะผู้
ข้าพระองค์จะถวายวัวผู้และแพะ
เสลาห์

16 ฟังทางนี้เถิด ทุกท่านที่ยำเกรงพระเจ้า
ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดเพื่อข้าพเจ้าบ้าง
17 ข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์ด้วยปาก
และสรรเสริญพระองค์ด้วยลิ้น
18 หากข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ
องค์พระผู้เป็นเจ้าคงจะไม่ทรงสดับฟัง
19 แต่แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงฟัง
และทรงได้ยินคำอธิษฐานของข้าพเจ้า
20 สรรเสริญพระเจ้า
ผู้ไม่ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของข้าพเจ้า
หรือยับยั้งความรักมั่นคงของพระองค์จากข้าพเจ้า!

Nkwa Asem

Nnwom 66

Ayeyi ne aseda dwom

1Nnipa nyinaa, momfa ahosɛpɛw nto ayeyi dwom mma Onyankopɔn! Monto, nkamfo ne din. Monkamfo n’anuonyam!

Munse Onyankopɔn se, “Wo nsa ano nnwuma yɛ nwonwa. Wo tumi so kosi sɛ w’atamfo de suro kotow w’anim. Obiara a ɔwɔ asase so kotow wo. Wɔto dwom de kamfo wo; wɔto dwom de kamfo wo din. Mommra mmɛhwɛ nea Onyankopɔn ayɛ; anwonwade a wayɛ wɔ nnipa mu. Ɔmaa ɛpo yɛɛ asase kesee; yɛn nenanom de wɔn nan twaa asu no. Ɛhɔ na nea ɔyɛe no nti, yɛn ani gyei.

Ne tumi nti, odi hene daa daa, na ɔde n’ani nso hwɛ aman so. Mma dɔm nnsɔre nntia no.

Aman nyinaa, monkamfo yɛn Nyankopɔn; momma wɔnte mo nkamfo no. Wama yɛte nkwa mu na ɔmma ho kwan mma yɛnhwe ase. 10 Onyankopɔn, woasɔ yɛn ahwɛ. Sɛnea ogya hoa dwetɛ ho no, saa ara na woasɔ yɛn ahwɛ. 11 Womaa firi yii yɛn na wode nnosoa a ɛyɛ duru guu yɛn akyi. 12 Womaa yɛn atamfo twiw faa yɛn so. Yɛfaa ogya ne nsuyiri mu, nanso mprempren wode yɛn abedu baabi a asomdwoe wɔ.

13 Mede ɔhyew afɔre bɛba wo fi; mede nea mehyɛɛ wo ho bɔ no bɛma wo. 14 Mede nea mekae se mede bɛma wo bere a na mewɔ ɔhaw mu no, bɛma wo. 15 Mɛma oguan, na wɔahyew no afɔremuka no so. Mede anantwinini ne mmirekyi bɛbɔ afɔre no, na wusiw no akɔ soro tee.

16 Mo a mohyɛ Onyankopɔn anuonyam nyinaa mommra mmetie, na mɛka nea wayɛ ama me akyerɛ mo. 17 Misu frɛɛ no sɛ ɔmmoa me; metoo nnwom kamfoo no. 18 Sɛ midii me bɔne akyi a, anka Awurade rentie me. 19 Nanso, nokwarem, Onyankopɔn atie me, watie me mpaebɔ.

20 Mekamfo Onyankopɔn efisɛ, wampo me mpaebɔ na wannyae ne dɔ a ɔde dɔ me daa no.