สดุดี 51 TNCV - Matej 51 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 51:1-19

สดุดี 51

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด เมื่อผู้เผยพระวจนะนาธันมาเข้าเฝ้า หลังจากดาวิดเป็นชู้กับนางบัทเชบา)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์

ตามความรักมั่นคงของพระองค์

ขอทรงลบล้างการล่วงละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์

ตามพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

2ขอทรงล้างมลทินทั้งสิ้นของข้าพระองค์

และชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์

3เพราะข้าพระองค์รู้ถึงการล่วงละเมิดของตนแล้ว

และบาปของข้าพระองค์อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์เสมอ

4ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์ผู้เดียว

และได้ทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์

ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นฝ่ายถูกเมื่อทรงตัดสิน

และทรงชอบธรรมเมื่อทรงพิพากษา

5แน่ทีเดียว ข้าพระองค์ก็บาปมาตั้งแต่เกิด

บาปตั้งแต่วินาทีที่มารดาได้ตั้งครรภ์ข้าพระองค์

6แน่ทีเดียว พระองค์ทรงประสงค์ความจริงภายใน51:6 ในภาษาฮีบรูวลีนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

พระองค์ทรงสอน51:6 หรือพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์ถึงปัญญาในส่วนลึกที่สุด

7ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยกิ่งหุสบเพื่อข้าพระองค์จะสะอาด

ขอทรงล้างข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะขาวยิ่งกว่าหิมะ

8ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินเสียงแห่งความชื่นชมยินดีและความเปรมปรีดิ์

ขอโปรดให้กระดูกที่พระองค์หักทำลายแล้วนั้นปีติยินดี

9ขอทรงซ่อนพระพักตร์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์

ขอทรงลบล้างความผิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์

10ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์

และทรงฟื้นจิตวิญญาณอันมั่นคงขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์

11ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปจากเบื้องพระพักตร์

หรืออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์

12ขอทรงคืนความปีติยินดีในความรอดแก่ข้าพระองค์

และขอประทานจิตใจที่เชื่อฟังเพื่อค้ำชูข้าพระองค์

13แล้วข้าพระองค์จะสอนทางของพระองค์แก่ผู้ล่วงละเมิดอื่นๆ

และคนบาปจะหันกลับมาหาพระองค์

14ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด

ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ทำให้เขาโลหิตตก

แล้วลิ้นของข้าพระองค์จะร้องสรรเสริญความชอบธรรมของพระองค์

15ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์

และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญเทิดทูนพระองค์

16พระองค์ไม่ได้ทรงปีติยินดีในเครื่องบูชา มิฉะนั้นข้าพระองค์คงจะได้นำมาถวาย

พระองค์ไม่ได้พอพระทัยในเครื่องเผาบูชา

17เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับ คือจิตวิญญาณที่ชอกช้ำ

ข้าแต่พระเจ้า ใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิดนั้น

พระองค์จะไม่ทรงดูหมิ่น

18ขอทรงกระทำให้ศิโยนรุ่งเรืองตามชอบพระทัย

ขอทรงสร้างกำแพงของเยรูซาเล็ม

19แล้วพระองค์จะปีติยินดีในเครื่องบูชาที่ชอบธรรม

ในเครื่องเผาบูชาอันครบถ้วน

แล้วจะมีการถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของพระองค์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.