สดุดี 50 TNCV - Psalmii 50 NTLR

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 50:1-23

สดุดี 50

(บทสดุดีของอาสาฟ)

1องค์ทรงฤทธิ์ พระเจ้า พระยาห์เวห์ตรัสเรียกคนทั้งโลก

จากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกให้มาชุมนุมกัน

2พระเจ้าทรงเปล่งรัศมี

จากศิโยนอันงามพร้อม

3พระเจ้าของเราเสด็จมาและจะไม่ทรงนิ่งเงียบ

เปลวไฟเผาผลาญอยู่ต่อหน้าพระองค์

พายุโหมกระหน่ำอยู่รอบพระองค์

4พระองค์ตรัสเรียกชุมนุมฟ้าสวรรค์เบื้องบนและแผ่นดินโลก

เพื่อจะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์

5“บรรดาผู้ที่เราได้ชำระไว้แล้ว จงรวมกันมาหาเรา

ผู้ซึ่งเข้าร่วมพันธสัญญากับเราทางเครื่องบูชา”

6ฟ้าสวรรค์ป่าวประกาศความชอบธรรมของพระองค์

เพราะพระเจ้าเองทรงเป็นองค์ตุลาการ

เสลาห์

7“ประชากรของเราเอ๋ย จงฟังและเราจะพูด

อิสราเอลเอ๋ย เราจะแจ้งข้อหาของเจ้า

เราเป็นพระเจ้า พระเจ้าของเจ้า

8เราไม่ได้ตำหนิเจ้าในเรื่องเครื่องบูชา

หรือเครื่องเผาบูชาที่เจ้านำมาถวายเราอย่างสม่ำเสมอ

9เราไม่ได้ต้องการวัวหนุ่มจากโรงวัวของเจ้า

หรือแพะจากคอกของเจ้า

10เพราะสัตว์ทุกชนิดในป่าเป็นของเรา

รวมทั้งสัตว์เลี้ยงบนเนินเขานับพัน

11เรารู้จักนกทุกตัวบนภูเขาทั้งหลาย

บรรดาสัตว์ในท้องทุ่งเป็นของเรา

12หากเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า

เพราะโลกนี้และสิ่งสารพัดในโลกล้วนเป็นของเรา

13เรากินเนื้อวัวผู้หรือ?

เราดื่มเลือดแพะหรือ?

14จงถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่พระเจ้า

ทำตามที่ได้ถวายปฏิญาณต่อองค์ผู้สูงสุด

15และจงร้องทูลเราในยามทุกข์ร้อน

เราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะให้เกียรติเรา”

16ส่วนคนชั่ว พระเจ้าตรัสกับเขาว่า

“เจ้าถือสิทธิ์อะไรท่องบทบัญญัติของเรา

หรืออ้างพันธสัญญาของเรา?

17ในเมื่อเจ้าเกลียดคำสอนของเรา

และเหวี่ยงถ้อยคำของเราทิ้ง

18เจ้าเห็นขโมยก็สมรู้ร่วมคิดกับเขา

เจ้าคบหากับคนล่วงประเวณี

19เจ้าใช้ปากทำชั่ว

ตวัดลิ้นเพื่อล่อลวง

20เจ้าพร่ำพูดให้ร้ายพี่น้อง

นินทาว่าร้ายกระทั่งพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน

21เจ้าทำสิ่งเหล่านี้ เราก็นิ่งอยู่

เจ้าเลยพลอยคิดว่าเรา50:21 หรือ“เราผู้เป็น”ก็เป็นเหมือนเจ้า

แต่เราจะกำราบเจ้า

และกล่าวโทษเจ้าซึ่งๆ หน้า

22“เจ้าผู้ลืมพระเจ้า จงพิจารณาเรื่องนี้

มิฉะนั้นเราจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆ โดยไม่มีใครช่วยได้

23ผู้ที่ถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณก็ให้เกียรติเรา

และผู้ที่เตรียมทางของตนไว้ดี

เราก็จะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่เขา50:23 หรือและต่อผู้ที่พิจารณาทางของตน / เราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่เขา

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 50:1-23

Psalmul 50

Un psalm al lui Asaf.

1Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul,

El vorbește și cheamă pământul

de la răsăritul soarelui până la apusul lui!

2Din Sion, întruchiparea frumuseții, strălucește Dumnezeu!

3Dumnezeul nostru vine și nu tace;

un foc mistuie înaintea Lui

și o furtună se dezlănțuie împrejurul Lui!

4El cheamă cerurile de deasupra

și pământul, ca să‑Și judece poporul:

5„Adunați‑Mi credincioșii,

pe cei ce au încheiat legământ cu Mine prin jertfă!“

6Cerurile vestesc dreptatea Lui,

căci Dumnezeu Însuși este Judecător. Selah

7„Ascultă, popor al Meu, și voi vorbi!

Israel, voi mărturisi împotriva ta:

Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău!

8Nu pentru jertfele tale te mustru Eu,

nici pentru arderile‑de‑tot care‑Mi sunt aduse neîncetat.

9Nu voi lua tauri din casa ta,

nici țapi din staulele tale,

10căci ale Mele sunt toate vietățile pădurii

și vitele de pe o mie de dealuri.

11Eu cunosc toate înaripatele munților,

și toate fiarele câmpului sunt ale Mele!

12Dacă Mi‑ar fi foame, nu ți‑aș spune ție,

căci a Mea este lumea cu tot ce cuprinde ea.

13Mănânc Eu oare carnea taurilor

sau beau Eu sângele țapilor?

14Adu‑I ca jertfă lui Dumnezeu mulțumire

și împlinește‑ți jurămintele față de Cel Preaînalt!

15Cheamă‑Mă în ziua necazului;

Eu te voi salva, iar tu Mă vei onora!“

16Dumnezeu îi zice însă celui rău:

„Ce tot înșiri tu hotărârile Mele

și ai pe buze legământul Meu,

17când tu urăști mustrarea

și arunci cuvintele Mele înapoia ta?

18Dacă vezi un hoț, te unești cu el

și te însoțești cu cei ce comit adulter.

19Dai drumul gurii la rele,

limba ta urzește înșelăciunea.

20Șezi și vorbești împotriva fratelui tău,

dai vina pe fiul mamei tale.

21Așa ai făcut, iar Eu am tăcut.

Sigur ți‑ai închipuit că Eu sunt ca tine,

dar te voi mustra și voi pune totul înaintea ochilor tăi!

22Luați aminte la aceste lucruri, voi care Îl uitați pe Dumnezeu,

ca nu cumva să vă sfâșii și să nu aibă cine să vă scape!

23Cine aduce mulțumire ca jertfă, acela Mă proslăvește,

și celui ce pregătește o cale îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu“.