สดุดี 28 TNCV - Salmos 28 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 28:1-9

สดุดี 28

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์

พระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ ขออย่าทรงทำเป็นหูหนวกใส่ข้าพระองค์

เพราะถ้าพระองค์ยังทรงนิ่งเฉย

เห็นทีข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนที่ลงไปยังแดนมรณา

2ขอทรงสดับฟังคำวิงวอนขอความเมตตาของข้าพระองค์ด้วย

เมื่อข้าพระองค์ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

เมื่อข้าพระองค์ยกมือขึ้นต่อที่ประทับ

อันบริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์

3ขออย่าทรงฉุดลากข้าพระองค์ไปพร้อมกับบรรดาคนชั่ว

กับคนเหล่านั้นที่ทำสิ่งชั่วร้าย

คนที่ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ

กับเพื่อนบ้านของตน

4ขอทรงตอบสนองพวกเขาตามการกระทำของพวกเขา

และตามการกระทำที่ชั่วร้ายของพวกเขา

ขอทรงตอบสนองพวกเขาตามสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำ

และคืนสนองพวกเขาอย่างสาสม

5เพราะพวกเขาไม่ไยดีต่อพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และต่อสิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์ทรงกระทำ

ฉะนั้นพระองค์จะทรงรื้อทำลายเขาลง

และไม่สร้างพวกเขาขึ้นอีกเลย

6ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะพระองค์ได้ทรงสดับฟังคำร้องขอความเมตตาของข้าพเจ้า

7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า

จิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ และข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือ

จิตใจของข้าพเจ้ากระโดดโลดเต้นด้วยความชื่นชมยินดี

และข้าพเจ้าจะร้องเพลงขอบพระคุณพระองค์

8องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังสำหรับประชากรของพระองค์

เป็นป้อมปราการแห่งความรอดสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้

9ขอทรงช่วยประชากรของพระองค์และอวยพรผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

ขอทรงเลี้ยงดูพวกเขาดั่งคนเลี้ยงแกะและทรงโอบอุ้มเขาไว้นิรันดร์

Nova Versão Internacional

Salmos 28:1-9

Salmo 28

Davídico.

1A ti eu clamo, Senhor, minha Rocha;

não fiques indiferente para comigo.

Se permaneceres calado,

serei como os que descem à cova.

2Ouve as minhas súplicas

quando clamo a ti por socorro,

quando ergo as mãos

para o teu Lugar Santíssimo.

3Não me dês o castigo reservado para os ímpios

e para os malfeitores,

que falam como amigos com o próximo,

mas abrigam maldade no coração.

4Retribui-lhes conforme os seus atos,

conforme as suas más obras;

retribui-lhes o que as suas mãos têm feito

e dá-lhes o que merecem.

5Visto que não consideram os feitos do Senhor

nem as obras de suas mãos,

ele os arrasará

e jamais os deixará reerguer-se.

6Bendito seja o Senhor,

pois ouviu as minhas súplicas.

7O Senhor é a minha força e o meu escudo;

nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda.

Meu coração exulta de alegria,

e com o meu cântico lhe darei graças.

8O Senhor é a força do seu povo,

a fortaleza que salva o seu ungido.

9Salva o teu povo e abençoa a tua herança!

Cuida deles como o seu pastor

e conduze-os para sempre.