สดุดี 25 TNCV - Mateusza 25 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 25:1-22

สดุดี 2525 สดุดี 25 ในภาษาฮีบรู แต่ละข้อของสดุดีบทนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยกจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์

2ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์

ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอาย

ทั้งอย่าให้ศัตรูของข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือข้าพระองค์

3ไม่มีผู้ใดที่หวังในพระองค์แล้วต้องละอาย

แต่ผู้ที่ทรยศโดยใช่เหตุนั้นจะต้องอับอาย

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงหนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์

ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์

5ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และสอนข้าพระองค์

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

และความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์วันยังค่ำ

6ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

ซึ่งพระองค์ได้สำแดงต่อข้าพระองค์เสมอมาตั้งแต่อดีต

7ขออย่าทรงระลึกถึงบาปทั้งหลาย

และการออกนอกลู่นอกทางในวัยหนุ่มของข้าพระองค์

ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี

8องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดีและเที่ยงธรรม

ดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนทางของพระองค์แก่คนบาป

9พระองค์ทรงนำคนถ่อมใจให้ทำสิ่งที่ถูก

และทรงสอนทางของพระองค์แก่พวกเขา

10ทางทั้งสิ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยความรักเมตตาและความซื่อสัตย์

แก่บรรดาผู้ที่รักษากฎเกณฑ์แห่งพันธสัญญาของพระองค์

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเห็นแก่พระนามของพระองค์

ขอทรงอภัยความชั่วช้าของข้าพระองค์เถิด แม้มันจะใหญ่หลวง

12แล้วใครเล่าที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า?

พระองค์จะทรงสอนพวกเขาถึงทางที่พวกเขาควรจะเลือก

13เขาจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง

และลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก

14องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางใจในบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์

พระองค์ทรงยืนยันพันธสัญญาของพระองค์แก่คนเหล่านั้น

15ดวงตาของข้าพเจ้ามองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ

เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะทรงปลดบ่วงออกจากเท้าของข้าพเจ้า

16ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และเมตตาข้าพระองค์เถิด

เพราะข้าพระองค์ว้าเหว่และทุกข์ลำเค็ญ

17ขอทรงบรรเทาความทุกข์ร้อนในใจของข้าพระองค์

และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน

18ขอทรงทอดพระเนตรความลำเค็ญและความทุกข์ใจของข้าพระองค์

และขอทรงเอาบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ออกไป

19ขอทรงทอดพระเนตรเถิดว่าศัตรูของข้าพระองค์เพิ่มขึ้นเพียงใด

และพวกเขาจงเกลียดจงชังข้าพระองค์ขนาดไหน!

20ขอทรงคุ้มครองและช่วยชีวิตข้าพระองค์

อย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอาย

เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์

21ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมคุ้มครองข้าพระองค์ไว้

เพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์

22ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงไถ่อิสราเอล

จากความทุกข์ร้อนทั้งปวงของพวกเขา!

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.