สดุดี 25 TNCV - Salmos 25 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 25:1-22

สดุดี 2525 สดุดี 25 ในภาษาฮีบรู แต่ละข้อของสดุดีบทนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยกจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์

2ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์

ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอาย

ทั้งอย่าให้ศัตรูของข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือข้าพระองค์

3ไม่มีผู้ใดที่หวังในพระองค์แล้วต้องละอาย

แต่ผู้ที่ทรยศโดยใช่เหตุนั้นจะต้องอับอาย

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงหนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์

ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์

5ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และสอนข้าพระองค์

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

และความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์วันยังค่ำ

6ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

ซึ่งพระองค์ได้สำแดงต่อข้าพระองค์เสมอมาตั้งแต่อดีต

7ขออย่าทรงระลึกถึงบาปทั้งหลาย

และการออกนอกลู่นอกทางในวัยหนุ่มของข้าพระองค์

ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี

8องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดีและเที่ยงธรรม

ดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนทางของพระองค์แก่คนบาป

9พระองค์ทรงนำคนถ่อมใจให้ทำสิ่งที่ถูก

และทรงสอนทางของพระองค์แก่พวกเขา

10ทางทั้งสิ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยความรักเมตตาและความซื่อสัตย์

แก่บรรดาผู้ที่รักษากฎเกณฑ์แห่งพันธสัญญาของพระองค์

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเห็นแก่พระนามของพระองค์

ขอทรงอภัยความชั่วช้าของข้าพระองค์เถิด แม้มันจะใหญ่หลวง

12แล้วใครเล่าที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า?

พระองค์จะทรงสอนพวกเขาถึงทางที่พวกเขาควรจะเลือก

13เขาจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง

และลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก

14องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางใจในบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์

พระองค์ทรงยืนยันพันธสัญญาของพระองค์แก่คนเหล่านั้น

15ดวงตาของข้าพเจ้ามองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ

เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะทรงปลดบ่วงออกจากเท้าของข้าพเจ้า

16ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และเมตตาข้าพระองค์เถิด

เพราะข้าพระองค์ว้าเหว่และทุกข์ลำเค็ญ

17ขอทรงบรรเทาความทุกข์ร้อนในใจของข้าพระองค์

และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน

18ขอทรงทอดพระเนตรความลำเค็ญและความทุกข์ใจของข้าพระองค์

และขอทรงเอาบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ออกไป

19ขอทรงทอดพระเนตรเถิดว่าศัตรูของข้าพระองค์เพิ่มขึ้นเพียงใด

และพวกเขาจงเกลียดจงชังข้าพระองค์ขนาดไหน!

20ขอทรงคุ้มครองและช่วยชีวิตข้าพระองค์

อย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอาย

เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์

21ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมคุ้มครองข้าพระองค์ไว้

เพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์

22ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงไถ่อิสราเอล

จากความทุกข์ร้อนทั้งปวงของพวกเขา!

Nova Versão Internacional

Salmos 25:1-22

Salmo 2525 O salmo 25 é um poema organizado em ordem alfabética, no hebraico.

Davídico.

1A ti, Senhor, elevo a minha alma.

2Em ti confio, ó meu Deus.

Não deixes que eu seja humilhado

nem que os meus inimigos triunfem sobre mim!

3Nenhum dos que esperam em ti

ficará decepcionado;

decepcionados ficarão

aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente.

4Mostra-me, Senhor, os teus caminhos,

ensina-me as tuas veredas;

5guia-me com a tua verdade e ensina-me,

pois tu és Deus, meu Salvador,

e a minha esperança está em ti o tempo todo.

6Lembra-te, Senhor,

da tua compaixão e da tua misericórdia,

que tens mostrado desde a antiguidade.

7Não te lembres dos pecados e transgressões

da minha juventude;

conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim,

pois tu, Senhor, és bom.

8Bom e justo é o Senhor;

por isso mostra o caminho aos pecadores.

9Conduz os humildes na justiça

e lhes ensina o seu caminho.

10Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade

para com os que cumprem os preceitos da sua aliança.

11Por amor do teu nome, Senhor,

perdoa o meu pecado, que é tão grande!

12Quem é o homem que teme o Senhor?

Ele o instruirá no caminho que deve seguir.

13Viverá em prosperidade,

e os seus descendentes herdarão a terra.

14O Senhor confia os seus segredos

aos que o temem,

e os leva a conhecer a sua aliança.

15Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor,

pois só ele tira os meus pés da armadilha.

16Volta-te para mim e tem misericórdia de mim,

pois estou só e aflito.

17As angústias do meu coração se multiplicaram;

liberta-me da minha aflição.

18Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento,

e perdoa todos os meus pecados.

19Vê como aumentaram os meus inimigos

e com que fúria me odeiam!

20Guarda a minha vida e livra-me!

Não me deixes decepcionado,

pois eu me refugio em ti.

21Que a integridade e a retidão me protejam,

porque a minha esperança está em ti.

22Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições!