สดุดี 25 TNCV - Nnwom 25 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 25

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยกจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์
ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอาย
ทั้งอย่าให้ศัตรูของข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือข้าพระองค์
ไม่มีผู้ใดที่หวังในพระองค์แล้วต้องละอาย
แต่ผู้ที่ทรยศโดยใช่เหตุนั้นจะต้องอับอาย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงหนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และสอนข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์
และความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์วันยังค่ำ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
ซึ่งพระองค์ได้สำแดงต่อข้าพระองค์เสมอมาตั้งแต่อดีต
ขออย่าทรงระลึกถึงบาปทั้งหลาย
และการออกนอกลู่นอกทางในวัยหนุ่มของข้าพระองค์
ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดีและเที่ยงธรรม
ดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนทางของพระองค์แก่คนบาป
พระองค์ทรงนำคนถ่อมใจให้ทำสิ่งที่ถูก
และทรงสอนทางของพระองค์แก่พวกเขา
10 ทางทั้งสิ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยความรักเมตตาและความซื่อสัตย์
แก่บรรดาผู้ที่รักษากฎเกณฑ์แห่งพันธสัญญาของพระองค์
11 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเห็นแก่พระนามของพระองค์
ขอทรงอภัยความชั่วช้าของข้าพระองค์เถิด แม้มันจะใหญ่หลวง

12 แล้วใครเล่าที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า?
พระองค์จะทรงสอนพวกเขาถึงทางที่พวกเขาควรจะเลือก
13 เขาจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง
และลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก
14 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางใจในบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
พระองค์ทรงยืนยันพันธสัญญาของพระองค์แก่คนเหล่านั้น
15 ดวงตาของข้าพเจ้ามองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ
เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะทรงปลดบ่วงออกจากเท้าของข้าพเจ้า

16 ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และเมตตาข้าพระองค์เถิด
เพราะข้าพระองค์ว้าเหว่และทุกข์ลำเค็ญ
17 ขอทรงบรรเทาความทุกข์ร้อนในใจของข้าพระองค์
และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน
18 ขอทรงทอดพระเนตรความลำเค็ญและความทุกข์ใจของข้าพระองค์
และขอทรงเอาบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ออกไป
19 ขอทรงทอดพระเนตรเถิดว่าศัตรูของข้าพระองค์เพิ่มขึ้นเพียงใด
และพวกเขาจงเกลียดจงชังข้าพระองค์ขนาดไหน!

20 ขอทรงคุ้มครองและช่วยชีวิตข้าพระองค์
อย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอาย
เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์
21 ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมคุ้มครองข้าพระองค์ไว้
เพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์

22 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงไถ่อิสราเอล
จากความทุกข์ร้อนทั้งปวงของพวกเขา!

Nkwa Asem

Nnwom 25

Akwankyerɛ ne ogye mpaebɔ

1O, wo Awurade na mebɔ wo mpae; wo mu, me Nyankopɔn, na mahotoso wɔ. Gye me fi nkogu animguase mu. Mma m’atamfo ani mmmere me. Wɔn a wɔde wɔn ho to wo so no nni nkogu, na mmom wɔn a wɔsɔre tia wo no.

Kyerɛ me w’akwan, O Awurade; da no adi kyerɛ me. Kyerɛ me na mentena ase wo nokware mu; efisɛ, wo ne me Nyankopɔn a wugye me nkwa. Daa mede me ho to wo so. Kae, O Awurade, w’adɔe ne wo dɔ a efi tete woada no adi akyerɛ me no. Fa me mmabun mu bɔne ne mfomso kyɛ me. Kae me wo dɔ a wode dɔ me daa no, Awurade!

Esiane sɛ Awurade yɛ ɔtreneeni na oye nti, ɔkyerɛ nnebɔneyɛfo kwan a wɔmfa so. Ɔkyerɛ ahobrɛasefo ɔkwan pa ne n’apɛde. 10 Ɔde nokware ne ɔdɔ di wɔn a wodi n’apam ne ne mmara so no anim.

11 Di wo bɔhyɛ so, Awurade, na fa me bɔne kyɛ me, efisɛ, ɛdɔɔso.

12 Wɔn a wotie Awurade no behu ɔkwan a ɛsɛ sɛ wɔfa so.

13 Wobenya nkɔso daa, na wɔn mma afa asase no.

14 Awurade fa wɔn a wotie no no nnamfo, na ɔne wɔn hyɛ n’apam no mu den. 15 Mede me ho to Awurade so sɛ ɔmmoa me daa nyinaa; ogye me fi amane mu. 16 Dan w’ani hwɛ me, O Awurade, na hu me mmɔbɔ efisɛ, meyɛ ɔbaakofo a mayɛ mmerɛw. 17 Yi me dadwene ne me haw nyinaa fi me so. 18 Dwen me mmɔborɔyɛ ne m’amanehunu ho na fa me bɔne nyinaa kyɛ me. 19 Hwɛ atamfo dodow a mewɔ; hwɛ ɔtan a wɔtan me. 20 Bɔ me ho ban na gye me nkwa. Yi me fi nkogu mu. Merebɛpɛ guankɔbea wɔ wo nkyɛn.

21 Me trenee ne me nokware nhwɛ me so efisɛ, mewɔ wo mu ahotoso. 22 O, Onyankopɔn, gye wo man Israel fi wɔn haw mu.