สดุดี 21 TNCV - Psalm 21 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 21

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า กษัตริย์ปีติยินดีในพระเดชานุภาพของพระองค์
ความเปรมปรีดิ์ของท่านในชัยชนะที่พระองค์ประทานนั้นช่างยิ่งใหญ่นัก!

พระองค์ได้ประทานตามที่ใจของท่านปรารถนา
ไม่ได้ทรงหน่วงเหนี่ยวสิ่งที่ท่านทูลขอ
เสลาห์
พระองค์ทรงต้อนรับท่านด้วยพระพรอันอุดม
และทรงสวมมงกุฎทองคำบริสุทธิ์บนศีรษะของท่าน
ท่านทูลขอชีวิต พระองค์ก็ประทาน
วันคืนแห่งชีวิตของท่านจึงยืนยงนิรันดร์
ศักดิ์ศรีของท่านยิ่งใหญ่โดยชัยชนะที่พระองค์ประทาน
พระองค์ทรงประสิทธิ์ประสาทสง่าราศีและบารมีแก่ท่าน
แน่นอน พระองค์ประทานพระพรนิรันดร์แก่ท่าน
และทำให้ท่านสุขใจจากความยินดีที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์
เพราะกษัตริย์วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
โดยความรักมั่นคงขององค์ผู้สูงสุด
ท่านจะไม่มีวันคลอนแคลนหวั่นไหว

พระหัตถ์ของพระองค์จะจับกุมศัตรูทั้งปวง
พระหัตถ์ขวาจะยึดข้าศึกทั้งหลายของพระองค์ไว้
เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ
พระองค์จะทรงทำลายพวกเขาเหมือนเผาในเตาไฟร้อนแรง
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกลืนพวกเขาด้วยพระพิโรธ
ไฟของพระองค์จะเผาผลาญพวกเขา
10 พระองค์จะทรงทำลายล้างวงศ์วานของพวกเขาไปจากแผ่นดินโลก
กำจัดเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจากมนุษยชาติ
11 แม้พวกเขาคิดร้ายต่อพระองค์
และคิดวางแผนชั่ว พวกเขาไม่สามารถทำให้สำเร็จได้
12 เพราะพระองค์จะทรงทำให้พวกเขาหันหลังหนีไป
เมื่อพระองค์ทรงเล็งธนูไปที่พวกเขา

13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงรับการเชิดชูในพระเดชานุภาพของพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์

Amplified Bible

Psalm 21

Praise for Help.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1O Lord the king will delight in Your strength,
And in Your salvation how greatly will he rejoice!

You have given him his heart’s desire,
And You have not withheld the request of his lips. Selah.

For You meet him with blessings of good things;
You set a crown of pure gold on his head.

He asked life of You,
And You gave it to him,
Long life forever and evermore.

His glory is great because of Your victory;
Splendor and majesty You bestow upon him.

For You make him most blessed [and a blessing] forever;
You make him joyful with the joy of Your presence.


For the king [confidently] trusts in the Lord,
And through the lovingkindness (faithfulness, goodness) of the Most High he will never be shaken.

Your hand will reach out and defeat all your enemies;
Your right hand will reach those who hate you.

You will make them as [if in] a blazing oven in the time of your anger;
The Lord will swallow them up in His wrath,
And the fire will devour them.
10 
Their offspring You will destroy from the earth,
And their descendants from the sons of men.
11 
For they planned evil against You;
They devised a [malevolent] plot
And they will not succeed.
12 
For You will make them turn their backs [in defeat];
You will aim Your bowstring [of divine justice] at their faces.
13 
Be exalted, Lord, in Your strength;
We will sing and praise Your power.