สดุดี 2 TNCV - Psalmii 2 NTLR

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 2:1-12

สดุดี 2

1เหตุใดประชาชาติทั้งหลายจึงคบคิด2:1 ฉบับ LXX. ว่าเดือดดาลกัน?

ชนชาติต่างๆ จะวางแผนให้ป่วยการไปทำไม?

2เหล่ากษัตริย์ของโลกตั้งตนขัดขืน

บรรดาผู้ปกครองรวมตัวกัน

เพื่อวางแผนต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้า

และต่อต้านผู้หนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเจิมตั้งไว้

3แล้วกล่าวว่า “ให้พวกเราหักโซ่ตรวน

และปลดเครื่องพันธนาการของพวกเขาทิ้งไป”

4องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ทรงหัวเราะ

พระองค์ทรงเย้ยหยันพวกเขา

5แล้วพระองค์ทรงกำราบพวกเขาด้วยพระพิโรธ

และทรงทำให้พวกเขาหวาดกลัวด้วยพระพิโรธ โดยตรัสว่า

6“เราได้ตั้งกษัตริย์ผู้หนึ่งของเราไว้แล้ว

บนศิโยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา”

7กษัตริย์ผู้นั้นจะประกาศพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า

พระองค์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา

วันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้า2:7 หรือได้ให้กำเนิดเจ้า

8จงขอจากเรา

แล้วเราจะมอบประชาชาติทั้งหลายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า

และให้เจ้าครอบครองไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก

9เจ้าจะตีพวกเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็ก2:9 หรือจะปกครองพวกเขาด้วยคทาเหล็ก

เจ้าจะฟาดพวกเขาให้แหลกเป็นชิ้นๆ เหมือนหม้อดิน”

10เหตุฉะนั้น กษัตริย์ทั้งหลายเอ๋ย จงมีปัญญา

บรรดาผู้นำของโลกเอ๋ย จงฟังคำตักเตือน

11จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยำเกรง

และจงชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้น

12จงก้มกราบพระบุตรนั้น2:12 ในภาษาฮีบรูวลีนี้มีความหมายไม่ชัดเจน มิฉะนั้นพระองค์จะทรงพระพิโรธ

และท่านกับหนทางต่างๆ ของท่านจะถูกทำลาย

เพราะว่าพระพิโรธของพระองค์จะพลุ่งขึ้นในพริบตา

ความสุขมีแก่ทุกคนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 2:1-12

Psalmul 2

1De ce se întărâtă neamurile

și cugetă popoarele lucruri fără folos?

2Regii pământului se ridică,

și conducătorii se strâng laolaltă împotriva Domnului

și împotriva Unsului2 Sau: unsului. Psalmul era rostit inițial la încoronarea regilor davidici, însă este unul mesianic, citat în NT cu referire la Cristos (corespondentul grecesc al ebraicului Mașiah (Mesia), care înseamnă Unsul). Vezi F.A. 4:25-26. Său, zicând:

3„Să Le rupem legăturile

și să aruncăm funiile Lor de pe noi!“

4Cel Ce șade4 Sau: locuiește. în ceruri râde;

Stăpânul Își bate joc de ei.

5Apoi le vorbește în mânia Lui

și‑i îngrozește în furia Lui, zicând:

6„Totuși, Eu L‑am înscăunat pe Împăratul6 Sau: împăratul. Vezi nota de la 2:2. Meu peste Sion,

muntele Meu cel sfânt.“

7Voi vesti hotărârea Domnului:

El Mi‑a zis: „Tu ești Fiul7, 12 Sau: fiul (vezi nota de la 2:2). Meu!

Astăzi Te‑am născut!

8Cere‑Mi

și‑Ți voi da neamurile drept moștenire

și marginile pământului în stăpânire!

9Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier,

le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.“

10De aceea, regilor, fiți înțelepți!

Judecători ai pământului, primiți învățătură!

11Slujiți Domnului cu teamă

și bucurați‑vă tremurând!

12Dați sărutare Fiului,

ca nu cumva să Se mânie și să pieriți pe cale,

căci mânia Lui este gata să se aprindă!

Ferice de toți cei ce se adăpostesc în El!