สดุดี 122 TNCV - Salmos 122 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 122:1-9

สดุดี 122

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าพเจ้ายินดี เมื่อมีผู้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า

“ให้เราไปยังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันเถิด”

2เยรูซาเล็มเอ๋ย

เท้าของเรายืนอยู่ภายในประตูกำแพงของเจ้า

3เยรูซาเล็มได้รับการสร้างขึ้นเป็นนคร

ซึ่งประสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนา

4เป็นที่ซึ่งชนเผ่าต่างๆ ขึ้นมา

คือคนเผ่าต่างๆ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เพื่อสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์

ตามกฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้ให้อิสราเอล

5บัลลังก์เพื่อการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่น

เป็นบัลลังก์แห่งราชวงศ์ดาวิด

6จงอธิษฐานขอสันติภาพสำหรับเยรูซาเล็มว่า

“ขอให้ผู้ที่รักเจ้ามั่นคงปลอดภัย

7ขอให้มีสันติภาพภายในกำแพงของเจ้า

และมีความปลอดภัยในปราสาทราชวัง”

8เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า “สันติภาพจงมีอยู่ในเจ้า”

9เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

ข้าพเจ้าจะเสาะหาความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เจ้า

Nova Versão Internacional

Salmos 122:1-9

Salmo 122

Cântico de Peregrinação. Davídico.

1Alegrei-me com os que me disseram:

“Vamos à casa do Senhor!”

2Nossos pés já se encontram

dentro de suas portas, ó Jerusalém!

3Jerusalém está construída

como cidade firmemente estabelecida.

4Para lá sobem as tribos do Senhor,

para dar graças ao Senhor,

conforme o mandamento dado a Israel.

5Lá estão os tribunais de justiça,

os tribunais da casa real de Davi.

6Orem pela paz de Jerusalém:

“Vivam em segurança aqueles que te amam!

7Haja paz dentro dos teus muros

e segurança nas tuas cidadelas!”

8Em favor de meus irmãos e amigos, direi:

Paz seja com você!

9Em favor da casa do Senhor, nosso Deus,

buscarei o seu bem.