สดุดี 119 TNCV - 시편 119 KLB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 119

อาเลฟ

1ความสุขมีแก่ผู้ที่วิถีทางของเขาไร้ที่ติ
ผู้ซึ่งประพฤติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ความสุขมีแก่ผู้ที่รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์
และแสวงหาพระองค์หมดทั้งใจ
เขาไม่ทำสิ่งที่ผิด
แต่ดำเนินอยู่ในทางของพระองค์
พระองค์ประทานข้อบังคับ
ซึ่งต้องเชื่อฟังอย่างเต็มที่
ขอให้วิถีทางของข้าพระองค์มั่นคงแน่วแน่
ในการปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์!
แล้วข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอาย
เมื่อข้าพระองค์พิเคราะห์พระบัญชาทั้งสิ้นของพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยจิตใจเที่ยงตรง
เมื่อเรียนรู้บทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์
ข้าพระองค์จะเชื่อฟังกฎหมายของพระองค์
ขออย่าทรงละทิ้งข้าพระองค์ไป

เบธ

คนหนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์
10 ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์หมดทั้งใจ
ขออย่าให้ข้าพระองค์เตลิดจากพระบัญชาของพระองค์
11 ข้าพระองค์จดจำพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจ
เพื่อจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์
12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า สรรเสริญพระองค์
ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
13 ด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ท่องจำบทบัญญัติทั้งสิ้นที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
14 ข้าพระองค์ปีติยินดีในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์
เหมือนผู้ที่ชื่นชมในทรัพย์สมบัติมหาศาล
15 ข้าพระองค์ใคร่ครวญข้อบังคับของพระองค์
และพิเคราะห์วิถีทางของพระองค์
16 ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในกฎหมายของพระองค์
ข้าพระองค์จะไม่ละเลยพระวจนะของพระองค์

กีเมล

17 ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่
และจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
18 ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็น
สิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายในบทบัญญัติของพระองค์
19 ข้าพระองค์เป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้
ขออย่าทรงซ่อนพระบัญชาไว้จากข้าพระองค์
20 จิตวิญญาณของข้าพระองค์ถูกเผาผลาญด้วยความโหยหา
บทบัญญัติของพระองค์ตลอดเวลา
21 พระองค์ทรงกำราบคนเย่อหยิ่งผู้ที่ถูกสาปแช่ง
ผู้ซึ่งเตลิดจากพระบัญชาของพระองค์
22 ขอทรงเอาการดูถูกดูแคลนออกไปจากข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์
23 ถึงแม้บรรดาเจ้านายจะนั่งลงร่วมกันกล่าวร้ายข้าพระองค์
ผู้รับใช้ของพระองค์จะยังใคร่ครวญกฎหมายของพระองค์
24 กฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์
และเป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์

ดาเลธ

25 ข้าพระองค์ตกต่ำลงจนคลุกฝุ่น
ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
26 ข้าพระองค์กราบทูลถึงวิถีทางของข้าพระองค์พระองค์ก็ทรงตอบ
ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
27 ขอทรงให้ข้าพระองค์เข้าใจคำสอนจากข้อบังคับของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะใคร่ครวญพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์
28 จิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะความทุกข์โศก
ขอทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็งขึ้นตามพระวจนะของพระองค์
29 ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากวิถีจอมปลอมทั้งหลาย
ขอทรงเมตตาปรานีข้าพระองค์และสอนบทบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์
30 ข้าพระองค์ได้เลือกหนทางแห่งความจริง
ข้าพระองค์ปักใจแน่วแน่ในบทบัญญัติของพระองค์
31 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ของพระองค์
ขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอาย
32 ข้าพระองค์กระตือรือร้นที่จะทำตามพระบัญชาของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงกระทำให้จิตใจของข้าพระองค์เป็นไท

เฮ

33 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะรักษาไว้จนถึงที่สุด
34 โปรดประทานความเข้าใจ แล้วข้าพระองค์จะรักษาบทบัญญัติของพระองค์
และปฏิบัติตามด้วยสุดใจ
35 ขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามทางที่ทรงบัญชา
เพราะข้าพระองค์ชื่นชมในทางนั้น
36 ขอทรงหันจิตใจของข้าพระองค์สู่กฎเกณฑ์ของพระองค์
ไม่มุ่งหาประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัว
37 ขอทรงหันสายตาของข้าพระองค์จากสิ่งที่ไร้ค่า
ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์[a]
38 ขอทรงกระทำตามที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์
เพื่อพระองค์จะเป็นที่ยำเกรง
39 ขอทรงเอาความอับอายที่ข้าพระองค์หวาดกลัวออกไป
เพราะบทบัญญัติของพระองค์นั้นดี
40 ข้าพระองค์ฝักใฝ่ในข้อบังคับของพระองค์ยิ่งนัก!
ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรมของพระองค์

วาว์

41 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์
ขอให้การช่วยกู้มาถึงตามพระสัญญาของพระองค์
42 แล้วข้าพระองค์จะมีคำตอบสำหรับคนที่เย้ยหยันข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์
43 ขออย่าทรงพรากถ้อยคำแห่งความจริงไปจาก
ปากของข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้กับบท
บัญญัติของพระองค์
44 ข้าพระองค์จะเชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์เสมอ
สืบๆ ไปเป็นนิตย์
45 ข้าพระองค์จะดำเนินไปอย่างเสรี
เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์
46 ข้าพระองค์จะพูดถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ต่อหน้าบรรดากษัตริย์
และจะไม่อับอายขายหน้า
47 เพราะข้าพระองค์ปีติยินดีในพระบัญชาของพระองค์
ข้าพระองค์รักพระบัญชาเหล่านั้น
48 ข้าพระองค์เทิดทูน[b]พระบัญชาซึ่งข้าพระองค์รัก
และใคร่ครวญกฎหมายของพระองค์

ซายิน

49 ขอทรงระลึกถึงพระวจนะที่ทรงให้ไว้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงให้ความหวังแก่ข้าพระองค์
50 สิ่งที่ปลอบโยนข้าพระองค์ในยามทุกข์ยากก็คือ
พระสัญญาของพระองค์รักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้
51 คนยโสเย้ยหยันข้าพระองค์อย่างไม่ปรานี
แต่ข้าพระองค์ไม่หันไปจากบทบัญญัติของพระองค์
52 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ระลึกถึงบทบัญญัติแต่เก่าก่อนของพระองค์
และข้าพระองค์ก็ได้รับการปลอบประโลมใจ
53 ข้าพระองค์โกรธยิ่งนักเพราะคนชั่ว
ผู้ละทิ้งบทบัญญัติของพระองค์
54 กฎหมายของพระองค์เป็นบทเพลงของข้าพระองค์
ไม่ว่าข้าพระองค์จะพำนักอยู่ที่ใด
55 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในยามค่ำคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์
และข้าพระองค์จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์
56 ที่ข้าพระองค์ปฏิบัติเสมอมา
ก็คือเชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์

เฮธ

57 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นส่วนมรดกของข้าพระองค์
ข้าพระองค์สัญญาว่าจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
58 ข้าพระองค์แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์หมดทั้งใจ
ขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้
59 ข้าพระองค์พิจารณาวิถีทางของตน
และหันย่างก้าวมาสู่กฎเกณฑ์ของพระองค์
60 ข้าพระองค์จะรีบและจะไม่ล่าช้า
ที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์
61 แม้คนชั่วใช้เชือกผูกข้าพระองค์
ข้าพระองค์ก็จะไม่ลืมบทบัญญัติของพระองค์
62 ยามเที่ยงคืนข้าพระองค์ลุกขึ้นมาขอบพระคุณพระองค์
สำหรับบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์
63 ข้าพระองค์เป็นมิตรกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์
กับผู้ที่ทำตามข้อบังคับของพระองค์
64 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โลกเปี่ยมด้วยความรักเมตตาของพระองค์
ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์

เทธ

65 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์
ตามพระวจนะของพระองค์
66 ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้มีความรู้และมีดุลยพินิจที่ดี
เพราะข้าพระองค์เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์
67 ก่อนตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์หลงเตลิดไป
แต่บัดนี้ข้าพระองค์เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
68 พระองค์ทรงแสนดี และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นดีเลิศ
ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
69 แม้คนเย่อหยิ่งใส่ร้ายป้ายสีข้าพระองค์
ข้าพระองค์ก็รักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ
70 จิตใจของพวกเขาดื้อด้านและไม่รู้จักสำนึก
ส่วนข้าพระองค์ปีติยินดีในบทบัญญัติของพระองค์
71 ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก
ข้าพระองค์จะได้เรียนรู้กฎหมายของพระองค์
72 บทบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ล้ำค่าสำหรับข้าพระองค์
ยิ่งกว่าเงินและทองนับพันนับหมื่น

โยดห์

73 พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและปั้นแต่งข้าพระองค์ขึ้น
โปรดให้ข้าพระองค์มีความเข้าใจ เพื่อจะเรียนรู้พระบัญชาของพระองค์
74 ขอให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ชื่นชมยินดีเมื่อเห็นข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์
75 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าบทบัญญัติของพระองค์นั้นชอบธรรม
และรู้ว่าที่พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นทุกข์นั้นก็เพราะพระองค์ทรงซื่อสัตย์
76 ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์ปลอบประโลมข้าพระองค์
ตามที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์
77 ขอทรงเอ็นดูสงสาร เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่
เพราะข้าพระองค์ปีติยินดีในบทบัญญัติของพระองค์
78 ขอให้คนหยิ่งยโสอับอาย เพราะพวกเขาทำผิดต่อข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ
ส่วนข้าพระองค์จะใคร่ครวญข้อบังคับของพระองค์
79 ขอให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ ผู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของพระองค์
หันมาหาข้าพระองค์
80 ขอให้จิตใจของข้าพระองค์ปราศจากที่ติต่อกฎหมายของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอาย

คาฟ

81 จิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะโหยหา
ความรอดของพระองค์
แต่ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์
82 ดวงตาของข้าพระองค์อ่อนล้า เพราะรอคอยพระสัญญาของพระองค์
ข้าพระองค์กล่าวว่า “เมื่อใดหนอพระองค์จะทรงปลอบประโลมข้าพระองค์?”
83 แม้ข้าพระองค์แห้งเหี่ยวเหมือนถุงหนังเหล้าองุ่นที่ถูกรมควัน
ข้าพระองค์ก็ไม่ลืมกฎหมายของพระองค์
84 ผู้รับใช้ของพระองค์จะต้องรอคอยไปนานสักเท่าใด?
เมื่อใดพระองค์จะทรงลงโทษบรรดาผู้ที่ข่มเหงข้าพระองค์?
85 คนหยิ่งจองหองขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์
ซึ่งขัดกับบทบัญญัติของพระองค์
86 พระบัญชาของพระองค์ล้วนแต่เชื่อถือได้
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ เพราะผู้คนกดขี่ข่มเหงข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ
87 พวกเขาเกือบจะกำจัดข้าพระองค์ไปจากแผ่นดินโลกแล้ว
แต่ข้าพระองค์ไม่ยอมละทิ้งข้อบังคับของพระองค์
88 ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากพระโอษฐ์ของพระองค์

ลาเมดห์

89 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระวจนะของพระองค์คงอยู่ตลอดไป
มั่นคงนิรันดร์ในสวรรค์
90 ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ
พระองค์ทรงสถาปนาโลก โลกก็ตั้งมั่นอยู่
91 บทบัญญัติของพระองค์ยั่งยืนตราบเท่าทุกวันนี้
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างปรนนิบัติพระองค์
92 หากบทบัญญัติของพระองค์ไม่ได้เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์
ข้าพระองค์คงมอดม้วยในความทุกข์ยากไปแล้ว
93 ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ด้วยข้อบังคับเหล่านั้น
94 ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เป็นของพระองค์
ข้าพระองค์แสวงหาข้อบังคับของพระองค์
95 คนชั่วรอทำลายข้าพระองค์
แต่ข้าพระองค์จะใคร่ครวญกฎเกณฑ์ของพระองค์
96 ข้าพระองค์เห็นว่าทุกสิ่งที่ดีพร้อมก็ยังมีขีดจำกัด
แต่พระบัญชาของพระองค์ไร้ขอบเขต

เมม

97 ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์ยิ่งนัก!
ข้าพระองค์ใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นตลอดวัน
98 พระบัญชาของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เฉลียวฉลาดกว่าศัตรู
เพราะพระบัญชาอยู่กับข้าพระองค์เสมอ
99 ข้าพระองค์มีความเข้าใจยิ่งกว่าบรรดาครูของข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ใคร่ครวญกฎเกณฑ์ของพระองค์
100 ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโส
เพราะข้าพระองค์เชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์
101 ข้าพระองค์รักษาทุกย่างก้าวให้พ้นจากวิถีทางอันชั่วร้าย
เพื่อข้าพระองค์จะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
102 ข้าพระองค์ไม่ได้ห่างจากบทบัญญัติของพระองค์
เพราะพระองค์เองทรงสอนข้าพระองค์
103 พระวจนะของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ลิ้มลองแล้วหวานยิ่งนัก
หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากของข้าพระองค์!
104 ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์
ข้าพระองค์จึงเกลียดทางที่ผิดทุกทาง

นูน

105 พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์
เป็นแสงสว่างส่องทางของข้าพระองค์
106 ข้าพระองค์ได้ปฏิญาณและยืนยันไว้
ว่าข้าพระองค์จะปฏิบัติตามบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์
107 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทุกข์ทรมานยิ่งนัก
ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
108 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงรับคำสรรเสริญด้วยใจจากปากของข้าพระองค์
และทรงสอนบทบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์
109 แม้ข้าพระองค์ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงภัยอยู่เสมอ
ข้าพระองค์ก็จะไม่ลืมบทบัญญัติของพระองค์
110 คนชั่วร้ายวางกับดักล่อข้าพระองค์
แต่ข้าพระองค์ไม่ได้หลงเตลิดจากข้อบังคับของพระองค์
111 กฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นมรดกนิรันดร์ของข้าพระองค์
และเป็นความชื่นชมยินดีในใจของข้าพระองค์
112 ข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำตามกฎหมายของพระองค์
จนถึงที่สุด

ซาเมคห์

113 ข้าพระองค์เกลียดชังคนสองจิตสองใจ
แต่ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์
114 พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นโล่ของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์
115 เจ้าผู้ทำการชั่วทั้งหลาย จงไปให้พ้น
เพื่อเราจะได้ทำตามพระบัญชาพระเจ้าของเรา!
116 ขอทรงค้ำจุนข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้ และข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่
ขออย่าให้ความหวังของข้าพระองค์สิ้นสลาย
117 ขอทรงค้ำชูข้าพระองค์ไว้และข้าพระองค์จะปลอดภัย
ข้าพระองค์จะเคารพกฎหมายของพระองค์เสมอไป
118 พระองค์ทรงปฏิเสธทุกคนที่หลงเตลิดจากกฎหมายของพระองค์
เพราะการหลอกลวงของพวกเขาก็สูญเปล่า
119 พระองค์ทรงทิ้งบรรดาคนชั่วของโลกเหมือนเศษขยะ
ฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักกฎเกณฑ์ของพระองค์
120 เลือดเนื้อของข้าพระองค์สั่นสะท้านด้วยความเกรงกลัวพระองค์
ข้าพระองค์ยำเกรงบทบัญญัติของพระองค์

อายิน

121 ข้าพระองค์ทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม
ขออย่าทรงทิ้งข้าพระองค์ไว้กับผู้กดขี่ข่มเหง
122 ขอทรงค้ำประกันความผาสุกร่มเย็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเถิด
อย่าให้คนเย่อหยิ่งข่มเหงข้าพระองค์ได้
123 ดวงตาของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะรอคอยความรอดจากพระองค์
ใฝ่หาคำมั่นสัญญาอันชอบธรรมของพระองค์
124 ขอทรงปฏิบัติต่อผู้รับใช้ตามความรักมั่นคงของพระองค์
และสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
125 ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอโปรดประทานความฉลาดหลักแหลม
เพื่อข้าพระองค์จะได้เข้าใจกฎเกณฑ์ของพระองค์
126 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจัดการ
เพราะบทบัญญัติของพระองค์ถูกละเมิดฝ่าฝืน
127 เพราะว่าข้าพระองค์รักพระบัญชาของพระองค์
ยิ่งกว่าทองคำ ยิ่งกว่าทองคำบริสุทธิ์
128 และเพราะข้าพระองค์เห็นว่าข้อบังคับของพระองค์ล้วนแต่ถูกต้อง
ข้าพระองค์จึงเกลียดทางที่ผิดทุกทาง

เพ

129 กฎเกณฑ์ของพระองค์ล้ำเลิศ
ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเชื่อฟัง
130 การเปิดเผยพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง
ทำให้คนรู้น้อยมีความเข้าใจ
131 ข้าพระองค์อ้าปากหอบ
โหยหาพระบัญชาของพระองค์
132 ขอทรงหันมาเมตตาข้าพระองค์
ดังที่ทรงกระทำเสมอมาต่อบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์
133 ขอทรงนำย่างก้าวของข้าพระองค์ไปตามพระวจนะของพระองค์
ขออย่าให้บาปใดๆ ครอบงำข้าพระองค์
134 ขอทรงไถ่ข้าพระองค์จากการกดขี่ข่มเหงของมนุษย์
เพื่อข้าพระองค์จะได้เชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์
135 ขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงอยู่เหนือผู้รับใช้ของพระองค์
และสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
136 น้ำตาของข้าพระองค์ไหลรินเป็นสาย
เพราะผู้คนไม่เชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์

สาเดห์

137 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงชอบธรรม
และบทบัญญัติของพระองค์ถูกต้อง
138 กฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้นั้นชอบธรรม
น่าเชื่อถือยิ่งนัก
139 จิตใจของข้าพระองค์ร้อนรุ่มนัก
เพราะศัตรูไม่แยแสพระวจนะของพระองค์
140 พระสัญญาของพระองค์ผ่านการพิสูจน์มาอย่างถี่ถ้วน
และผู้รับใช้ของพระองค์รักพระสัญญานั้น
141 แม้ข้าพระองค์ต่ำต้อยและถูกดูแคลน
ข้าพระองค์ก็ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์
142 ความชอบธรรมของพระองค์ดำรงนิรันดร์
และบทบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง
143 แม้ความทุกข์และความโศกเศร้าถาโถมเข้าใส่ข้าพระองค์
แต่พระบัญชาของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ปีติยินดี
144 กฎเกณฑ์ของพระองค์ถูกต้องเสมอ
ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เข้าใจเพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่

โคฟ

145 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลหมดทั้งใจ ขอทรงตอบข้าพระองค์
และข้าพระองค์จะเชื่อฟังกฎหมายของพระองค์
146 ข้าพระองค์ทูลวิงวอน ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์
147 ข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนรุ่งสาง ทูลขอความช่วยเหลือ
ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์
148 ข้าพระองค์ลืมตาตื่นอยู่ตลอดคืน
เพื่อข้าพระองค์จะได้ใคร่ครวญพระสัญญาของพระองค์
149 ขอทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามบทบัญญัติของพระองค์
150 ผู้ที่คบคิดกันมุ่งร้ายข้าพระองค์ใกล้เข้ามาแล้ว
พวกเขาห่างไกลจากบทบัญญัติของพระองค์
151 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้
พระบัญชาของพระองค์ล้วนเป็นความจริง
152 ข้าพระองค์เรียนจากกฎเกณฑ์ของพระองค์มานาน
พระองค์ทรงตั้งกฎเกณฑ์นั้นไว้เป็นนิตย์

เรช

153 ขอโปรดทอดพระเนตรความทุกข์ทรมานของข้าพระองค์และทรงกอบกู้
เพราะข้าพระองค์ไม่ได้ลืมบทบัญญัติของพระองค์
154 ขอทรงสู้คดีให้และไถ่ข้าพระองค์
ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้
155 ความรอดอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้าย
เพราะเขาไม่แสวงหากฎหมายของพระองค์
156 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระกรุณาธิคุณของพระองค์ใหญ่หลวงนัก
ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามบทบัญญัติของพระองค์
157 ศัตรูผู้กดขี่ข่มเหงข้าพระองค์มีมากมาย
แต่ข้าพระองค์ไม่ได้หันไปจากกฎเกณฑ์ของพระองค์
158 ข้าพระองค์มองดูผู้ทรยศด้วยความชิงชัง
เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
159 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงพิเคราะห์ดูว่า
ข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์ เพียงใด
ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์
160 พระวจนะของพระองค์ทุกคำเป็นความจริง
บทบัญญัติอันชอบธรรมทั้งสิ้นของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์

ซินและชิน

161 บรรดาผู้ครอบครองประทุษร้ายข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ
แต่จิตใจข้าพระองค์เกรงกลัวพระวจนะของพระองค์
162 ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในพระสัญญาของพระองค์
เหมือนคนที่พบขุมทรัพย์มหาศาล
163 ข้าพระองค์ชิงชังรังเกียจความเท็จ
แต่ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์
164 ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์วันละเจ็ดครั้ง
เพราะบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์
165 บรรดาผู้ที่รักบทบัญญัติของพระองค์มีสันติสุขยิ่งใหญ่
ไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดล้ม
166 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รอคอยความรอดของพระองค์
และข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์
167 ข้าพระองค์เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์
เพราะข้าพระองค์รักกฎเกณฑ์เหล่านั้นยิ่งนัก
168 ข้าพระองค์เชื่อฟังข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของพระองค์
เพราะวิถีทั้งปวงของข้าพระองค์ก็ประจักษ์แจ้งแก่พระองค์

เทาว์

169 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เสียงร่ำร้องของข้าพระองค์ขึ้นไปถึงต่อหน้าพระองค์
โปรดประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์
170 ขอให้คำทูลวิงวอนของข้าพระองค์ขึ้นไปถึงต่อหน้าพระองค์
ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์
171 ขอให้ปากของข้าพระองค์พรั่งพรูคำสรรเสริญพระองค์
เพราะพระองค์ทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์
172 ขอให้ลิ้นของข้าพระองค์แซ่ซ้องพระวจนะของพระองค์
เพราะพระบัญชาทั้งสิ้นของพระองค์ชอบธรรม
173 ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์เลือกข้อบังคับของพระองค์
174 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ใฝ่หาความรอดของพระองค์
และบทบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์
175 ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะสรรเสริญพระองค์
ขอให้บทบัญญัติของพระองค์ค้ำชูข้าพระองค์ไว้
176 ข้าพระองค์หลงเตลิดไปเหมือนลูกแกะที่หลงทาง
ขอทรงตามหาผู้รับใช้ของพระองค์
เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญชาของพระองค์

Notas al pie

  1. 119:37 หรือขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ในทางของพระองค์
  2. 119:48 หรือข้าพระองค์ชูมือขึ้นแด่

Korean Living Bible

시편 119

여호와의 말씀

1흠 없이
여호와의 법대로
사는 자는 복이 있다.
여호와의 명령에 순종하고
그를 진심으로 찾는 자는
복이 있다.
그들은 악한 짓을 하지 않고
여호와의 뜻대로 사는 자들이다.
여호와여, 주는 우리에게
주의 법을 주시고
그것을 충실히 지키라고
말씀하셨습니다.
그러므로 내가 주의 법을 지키는 데
성실하게 하소서.
내가 주의 모든 명령을 잘 살피면
수치를 당하지 않을 것입니다.
내가 주의 의로운 [a]법을 배울 때
순수한 마음으로
주께 감사하겠습니다.
내가 주의 법에 순종하겠습니다.
나를 아주 버리지 마소서.

청년이 어떻게 깨끗한 마음으로
살 수 있겠습니까?
다만 주의 말씀에 따라
사는 길밖에 없습니다.
10 내가 진심으로 주를 찾았으니
주의 계명에서 떠나지 않게 하소서.
11 내가 주께 범죄하지 않으려고
주의 말씀을
내 마음에 간직하였습니다.
12 찬양을 받으실 여호와여,
주의 법도를 나에게 가르치소서.
13 내가 주의 모든 법을
큰 소리로 낭독하며
14 주의 명령에 따르는 일을
많은 재산을 소유하는 것보다
더 즐거워합니다.
15 내가 주의 교훈을 묵상하며
주의 가르치심을
신중하게 살핍니다.
16 내가 주의 법을 즐거워하고
주의 말씀을 잊지 않겠습니다.

17 주의 종에게 은혜를 베푸소서.
그러면 내가 살아서
주의 말씀을 지키겠습니다.
18 내 눈을 열어 주의 법에서
놀라운 진리를 보게 하소서
19 나는 이 땅의 나그네에 불과합니다.
주의 계명을 나에게 숨기지 마소서.
20 내가 항상 주의 법을
사모하다가 지칩니다.
21 주는 교만하여 저주받은 자와
주의 명령에 불순종하는 자를
책망하십니다.
22 내가 주의 말씀을 지켰으니
내가 조소와 멸시를
당하지 않게 하소서.
23 통치자들이 함께 앉아
나를 칠 음모를 꾸미고 있으나
나는 주의 말씀을 묵상합니다.
24 주의 교훈은 나의 즐거움이요
나의 상담자입니다.

25 [b]내가 완전히 낙심하여
죽게 되었습니다.
주의 말씀으로 나를 새롭게 하소서.
26 내가 행한 일을 다 고백했을 때
주는 나에게 응답하셨습니다.
이제 주의 법을 나에게 가르치소서.
27 나에게 주의 교훈의 가르침을
깨닫게 하소서.
그러면 내가 주의 놀라운 일을
묵상하겠습니다.
28 내 영혼이 슬픔으로 지쳤습니다.
주의 말씀으로 나에게 힘을 주소서.
29 나를 잘못된 길에서 지키시고
나에게 주의 법을 가르치심으로
은혜를 베푸소서.
30 내가 진리의 길을 택하고
주의 법을 내 앞에 두었습니다.
31 내가 [c]주의 교훈을
철저하게 따랐으니
여호와여, 내가
수치를 당하지 않게 하소서.
32 주께서 내 마음을 넓히시면
내가 주의 명령을
힘써 지키겠습니다.

33 여호와여, 주의 법도를
나에게 가르치소서.
내가 평생 그것을 지키겠습니다.
34 나에게 깨달음을 주소서.
내가 주의 법에 순종하며
최선을 다해 그것을 지키겠습니다.
35 주의 명령에 순종하는 길로
나를 인도하소서.
내가 그것을 기뻐합니다.

36 내 마음이
주의 말씀으로 향하게 하시고
이기적인 욕심으로
치우치지 않게 하소서.
37 내 눈을 돌이켜
헛된 것을 보지 않게 하시고
주의 말씀으로
내 삶을 새롭게 하소서.
38 주의 종에게
주의 약속을 이행하셔서
두려운 마음으로
주를 섬기게 하소서.
39 내가 두려워하는 수치를
떠나게 하소서.
주의 법은 훌륭합니다.
40 내가 주의 교훈을 사모합니다.
주의 의로 나를 새롭게 하소서.

41 여호와여, 주께서 얼마나 나를
사랑하는지 보여 주시고
주의 약속대로 나를 구원하소서.
42 그러면 나를 모욕하는 자에게
내가 대답할 수 있을 것입니다.
나는 주의 말씀을 신뢰합니다.
43 진리의 말씀이 언제나 내 입에서
떠나지 않게 하소서.
내가 희망을 주의 법에 두었습니다.
44 내가 주의 율법을 항상
변함없이 지키겠습니다.
45 내가 주의 교훈을 따랐으니
참 자유 가운데서 살 것입니다.
46 내가 왕들에게 주의 법을 선포해도
수치를 당하지 않을 것입니다.
47 내가 주의 명령을 사랑하므로
그것을 지키는 데에
기쁨을 느낍니다.
48 내가 주의 계명을
소중히 여기고 사랑하며
주의 교훈을 묵상하겠습니다.

49 주의 종에게 하신 약속을
기억하소서.
주는 나에게 희망을 주셨습니다.
50 주의 말씀이 나에게
생명을 주었으므로
내가 고통 가운데서도
위로를 받습니다.
51 교만한 자들이
언제나 나를 조롱하여도
나는 주의 법을 떠나지 않습니다.
52 여호와여, 내가
주의 옛 법을 기억하고
위로를 받습니다.
53 주의 율법을 어기는 악인들 때문에
분개한 마음을 금할 수가 없습니다.
54 잠시 나그네로 사는
이 지상 생활에서
주의 법은 내 노래가 되었습니다.
55 여호와여, 내가 밤에도
주의 이름을 기억하고
주의 법을 [d]생각합니다.
56 주의 명령에 순종하는 이것이
나에게는 큰 축복입니다.

57 여호와여, 주는
내가 필요로 하는 전체이므로
내가 주의 말씀에 순종하기로
약속하였습니다.
58 내가 진심으로
주의 은혜를 구했으니
주의 약속대로
나를 불쌍히 여기소서.
59 내가 내 행위를 생각하고
마음을 돌이켜
주의 교훈을 따르기로 하였습니다.
60 내가 지체하지 않고 신속하게
주의 명령에 순종하겠습니다.
61 악인들이 나를 잡을 덫을 놓았으나
나는 주의 법을 잊지 않았습니다.
62 내가 밤중에 일어나
주의 의로운 법에 대하여
주께 감사하겠습니다.
63 나는 주를 두려워하며
주의 교훈을 따르는
모든 자들의 친구입니다.
64 여호와여, 땅이
주의 사랑으로 충만합니다.
주의 법을 나에게
가르치소서.

65 여호와여, 주는 주의 말씀대로
주의 종에게 은혜를 베푸셨습니다.
66 내가 주의 명령을 신뢰합니다.
훌륭한 판단력과
지식을 나에게 주소서.
67 주께서 나를 벌하시기 전에는
내가 곧잘 잘못된 길로 갔으나
이제는 내가 주의 말씀을 지킵니다.
68 주는 선하시고
주께서 행하시는 일도 선합니다.
나에게 주의 법을 가르치소서.
69 교만한 자들이 거짓말로
나를 괴롭히고 있으나
내가 최선을 다해
주의 법을 지키겠습니다.
70 그들의 마음은 둔하고 무감각하나
나는 주의 법을 즐거워합니다.
71 주의 벌을 받아
내가 고난을 당한 것이
나에게 유익이 되었으니
내가 이것 때문에
주의 법을 배우게 되었습니다.
72 주께서 주신 법은
나에게 천금보다 더 소중합니다.

73 주께서 나를 만들어 세우셨으니
이제 주의 법을 배울 수 있도록
깨닫는 마음을 나에게 주소서.
74 주를 두려워하는 자들이
내가 주의 말씀을
신뢰하는 것을 보고
기뻐할 것입니다.
75 여호와여, 나는
주의 판단이 의로운 것과
나를 벌하신 것이 주의 신실하심
때문이라는 것을 압니다.
76 주의 종에게 약속하신 대로
주의 한결같은 사랑이
나의 위로가 되게 하소서.
77 내가 살 수 있도록
나를 불쌍히 여기소서.
주의 법은 나의 즐거움입니다.
78 교만한 자들이 이유 없이
나를 비난한 일에 대하여
수치를 당하게 하소서.
그러나 나는 주의 교훈을
묵상할 것입니다.
79 주를 두려워하며
주의 법을 아는 자들이
다 나에게 돌아오게 하소서.
80 주의 법을 대하는 내 마음이
흠이 없게 하셔서
내가 수치를 당하지 않게 하소서.

81 내가 주의 구원을
사모하다가 지쳤으나
그래도 나는 주의 말씀을
신뢰합니다.
82 내가 “주는 언제나 나를
위로하시겠습니까?”
하고 주의 약속이
이루어지기를 기다리다가
내 눈이 피로해졌습니다.
83 불에 오그라든 가죽 부대처럼
내가 쓸모없는 자가 되었으나
그래도 나는 주의 법을
잊지 않고 있습니다.
84 내가 언제까지 기다려야 합니까?
나를 핍박하는 자들을
주께서 언제 벌하시겠습니까?
85 주의 법을 지키지 않는
교만한 자들이
나를 잡으려고 함정을 팠습니다.
86 주의 계명은 모두 신뢰할 만합니다.
나를 도우소서.
사람들이 이유 없이
나를 핍박하고 있습니다.
87 그들이 나를
거의 죽이다시피 했으나
나는 주의 교훈을
버리지 않았습니다.
88 주의 사랑으로
나를 다시 살려 주소서.
그러면 내가 계속
주의 법을 지키겠습니다.

89 여호와여, 주의 말씀이
영원하여 하늘에 굳게 섰으니
90 주의 성실하심은 대대에 이릅니다.
주께서 땅을 세우셨으므로
땅이 항상 그대로 있습니다.
91 주의 명령에 따라 천지가
오늘날까지 그대로 있는 것은
만물이 주의 종이기 때문입니다.
92 주의 법이
내 기쁨이 되지 않았더라면
나는 고통 가운데서
죽었을 것입니다.
93 주의 교훈이 내 삶을
새롭게 하였으므로
내가 결코
이것을 잊지 않겠습니다.
94 나는 주의 것이니
나를 구원하소서.
나는 주의 법을 따라 살려고
노력하였습니다.
95 악인들이 나를 죽일
기회를 찾고 있으나
나는 주의 법을
묵상하겠습니다.
96 아무리 완전한 것도
그 한계가 있으나
주의 말씀은 한이 없습니다.

97 내가 주의 법을 한없이 사랑하여
그것을 하루 종일 묵상합니다.
98 주의 계명이
항상 나에게 있으므로
그것이 나를 내 원수보다
지혜롭게 합니다.
99 내가 주의 교훈을 묵상하므로
내가 나의 모든 스승들보다
더 많은 것을 이해하며
100 내가 주의 법을 지키므로
노인들보다 더 지혜로운
사람이 되었습니다.
101 내가 주의 말씀을 지키려고
악한 길로 가지 않았습니다.
102 주께서 나를 가르치셨으므로
내가 주의 법을
떠나지 않았습니다.
103 주의 말씀의 맛이 얼마나 단지
내 입에 꿀보다 더 답니다.
104 주의 교훈으로
내가 지혜를 얻었으므로
내가 거짓된 행위를
다 미워합니다.
105 주의 말씀은
나를 안내하는 등불이며
내 길을 비춰 주는 빛입니다.
106 내가 이미 맹세했지만
주의 의로운 법을 지키기로
내가 다시 약속합니다.
107 내가 많은 고통을 당하고 있으니
여호와여, 주께서 약속하신 대로
나를 다시 살려 주소서.
108 여호와여, [e]내 감사의
기도를 받으시고
나에게 주의 법을 가르치소서.
109 내가 항상
생명의 위협을 당하지만
주의 법을 잊지 않고 있습니다.
110 악인들이 나를 잡으려고
덫을 놓았으나
나는 주의 교훈을
떠나지 않았습니다.
111 주의 말씀은
나의 영원한 재산이며
내 마음의 기쁨입니다.
112 나는 죽을 때까지
주의 법을 지키기로
결심하였습니다.

113 나는 두 마음을
품는 자를 미워하고
주의 법을 사랑합니다.
114 주는 나의 피난처요 방패이시므로
내가 주의 약속에 희망을 겁니다.
115 악을 행하는 자들아, 나를 떠나라.
나는 내 하나님의 명령에
순종하리라.
116 여호와여, 주의 약속대로
나를 붙들어 살게 하시고
내 희망이 좌절되지 않게 하소서.
117 나를 붙잡아 주소서.
그러면 내가 안전하여
계속 주의 법을 지킬 것입니다.
118 주의 법을 떠난 자들을
주는 버리셨으므로
그들의 거짓된 계획은
아무 쓸모가 없습니다.
119 주께서는 세상의 모든 악인들을
쓰레기처럼 취급하십니다.
그래서 내가
주의 법을 사랑합니다.
120 내가 주를 두려워하여 떨며
주의 심판을 무서워합니다.

121 내가 옳고
공정한 일을 행하였으니
나를 원수들의 손에
버려 두지 마소서.
122 주의 종의 행복을 보증하시고
교만한 자들이
나를 억누르지 못하게 하소서.
123 주의 구원과
주의 의로운 말씀을 사모하다가
내 눈이 쇠약해졌습니다.
124 주의 한결같은 사랑으로
나를 다스리시고
주의 법을 나에게 가르치소서.
125 나는 주의 종입니다.
나에게 통찰력을 주셔서
주의 법을 깨달아 알게 하소서.
126 여호와여, 주께서
행동하실 때입니다.
사람들이 주의 법을
어기고 있습니다.
127 그러나 나는 주의 계명을
순금보다 더 사랑합니다.
128 그러므로 내가 주의 교훈을
옳은 것으로 여기고
모든 거짓된 행위를 미워합니다.

129 주의 교훈이 훌륭하므로
내가 마음을 다해
이것을 지킵니다.
130 주의 말씀을 해석하면
어리석은 자도
깨달을 수 있습니다.
131 내가 주의 명령을 기다리고
몹시 사모합니다.
132 주를 사랑하는 자에게
언제나 하시던 대로
나에게 오셔서
나를 불쌍히 여기소서.
133 주의 말씀으로
내 발걸음을 인도하셔서
죄가 나를
지배하지 못하게 하소서.
134 나를 괴롭히는 사람들에게서
나를 구하셔서
내가 주의 교훈을 따르게 하소서.
135 주의 사랑으로
나를 굽어살피시고
나에게 주의 법을 가르치소서.
136 사람들이 주의 법을
지키지 않으므로
내 눈물이 시냇물처럼 흐릅니다.

137 여호와여, 주는 의로우시고
주의 심판은 공정합니다.
138 주께서 주신 법은
아주 공정하고 신뢰할 만합니다.
139 내 원수들이
주의 말씀을 무시하니
[f]내 분노가 불처럼 타오릅니다.
140 주의 약속은 확실하므로
내가 이것을 사랑합니다.
141 내가 보잘것없어 멸시를 당하나
나는 주의 법을 잊지 않았습니다.
142 주의 의는 영원하고
주의 법은 진실합니다.
143 환난과 고통이
나에게 밀어닥쳤으나
주의 말씀이 나에게
위로가 됩니다.
144 주의 법은 언제나 공정합니다.
나에게 깨달음을 주셔서
내가 살게 하소서.
145 여호와여, 내가
진심으로 기도합니다.
나에게 응답하소서.
내가 주의 명령에
순종하겠습니다.
146 내가 주께 부르짖습니다.
나를 구원하소서.
내가 주의 법을 지키겠습니다.
147 내가 이른 새벽에 일어나
주의 도움을 구하며
주의 약속에 희망을 걸어 봅니다.
148 내가 주의 말씀을 묵상하려고
밤새도록 깨어 있습니다.
149 여호와여, 주의
한결같은 사랑으로
내 기도를 들으시고
주의 법에 따라
나를 살려 주소서.
150 악을 추구하는 자들이
가까이 왔으나
그들은 주의 법과는
거리가 먼 자들입니다.
151 그러나 여호와여,
주는 나에게 가까이 계시니
주의 모든 명령은 진리입니다.
152 나는 오래 전부터 주의 말씀이
영원한 것을 알았습니다.

153 나의 고통을 보시고
나를 구하소서.
내가 주의 법을 잊지 않았습니다.
154 주는 나를 위해 변호하시고
나를 구하셔서
주의 약속대로
나를 다시 살려 주소서.
155 악인들이 구원을
받을 수 없는 것은
그들이 주의 법을
지키지 않기 때문입니다.
156 그러나 여호와여,
주는 한없이
자비로우신 분이시니
주의 법에 따라
나를 살려 주소서.
157 나를 핍박하는 원수들이 많으나
나는 주의 법에서
떠나지 않았습니다.
158 내가 이 악한 자들을 보고
분노를 금할 수 없는 것은
그들이 주의 말씀을
지키지 않기 때문입니다.
159 여호와여, 내가 주의 교훈을
얼마나 사랑하는지 보소서.
주의 한결같은 사랑으로
내 생명을 구하소서.
160 주의 모든 말씀은 진리이며
주의 모든 의로운 법은
영원합니다.
161 권력 있는 자들이
이유 없이 나를 핍박하나
내가 두려워하는 것은
주의 말씀밖에 없습니다.
162 나는 많은 보화를 얻은 것처럼
주의 말씀을 기뻐합니다.
163 나는 거짓된 것을
미워하고 싫어하며
주의 법을 사랑합니다.
164 주의 의로운 법에 대하여
내가 하루에 일곱 번씩
주를 찬양합니다.
165 주의 법을 사랑하는 자들에게는
큰 평안이 있으니
아무것도 그들을
넘어뜨릴 수 없습니다.
166 여호와여, 내가
주의 구원을 갈망하며
주의 계명을 지킵니다.
167 내가 주의 가르침을 실천하고
이것을 몹시 사랑합니다.
168 나는 주의 명령과
교훈을 다 지키며
주는 내가 행하는 것을
다 보고 계십니다.

169 여호와여, 나의 기도에
귀를 기울이시고
주의 말씀대로
나에게 깨달음을 주소서.
170 나의 기도를 들으시고
주의 약속대로 나를 구하소서.
171 주께서 주의 법을
나에게 가르치시니
내가 항상 주를 찬양하겠습니다.
172 주의 계명이 의로우니
내가 주의 말씀을
노래하겠습니다.
173 내가 주의 명령을
따르기로 하였으니
주는 항상 나를 도우소서.
174 여호와여, 나는
주의 구원을 갈망하며
주의 법을 즐거워합니다.
175 나를 살려 주셔서
내가 주를 찬양하게 하시고
주의 법이 나를 돕게 하소서.
176 길 잃은 양처럼 내가 방황합니다.
여호와여, 주의 종을 찾으소서.
내가 주의 계명을
잊지 않았습니다.

Notas al pie

  1. 119:7 또는 ‘판단을’
  2. 119:25 또는 ‘내 영혼이 진토에 붙었사오니’
  3. 119:31 또는 ‘주의 증거에 밀접하였사오니’
  4. 119:55 또는 ‘지켰나이다’
  5. 119:108 또는 ‘내 입의 낙헌제를’
  6. 119:139 또는 ‘내 열성이 나를 소멸하였나이다’