สดุดี 111 TNCV - Psalm 111 HOF

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 111

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

ข้าพเจ้าจะเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าหมดหัวใจ
ในที่ประชุมของผู้ชอบธรรมและในที่ชุมนุม

พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่
ทุกคนที่ปีติยินดีในพระราชกิจเหล่านั้นก็คิดใคร่ครวญถึง
พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและทรงเกียรติ
ความชอบธรรมของพระองค์ดำรงนิรันดร์
พระองค์ทรงกระทำให้การอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจำไม่รู้ลืม
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและทรงเอ็นดูสงสาร
พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์
พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ตลอดไป

พระองค์ทรงสำแดงอานุภาพแห่งพระราชกิจของพระองค์แก่เหล่าประชากรของพระองค์
ทรงประทานดินแดนของชนชาติอื่นๆ แก่พวกเขา
พระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม
ข้อบังคับทั้งหมดของพระองค์เชื่อถือได้
สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่ชั่วนิรันดร์
กำหนดขึ้นจากความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม
พระองค์ทรงชำระค่าไถ่สำหรับประชากรของพระองค์
พระองค์ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้เป็นนิตย์
พระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ น่าเกรงขามยิ่งนัก

10 ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญา
ทุกคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์มีความเข้าใจดี
การสรรเสริญพระองค์คงอยู่ตราบนิรันดร

Notas al pie

  1. 111:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

Hoffnung für Alle

Psalm 111

Was Gott tut, ist einzigartig!

1Halleluja – lobt den Herrn!
Von ganzem Herzen will ich dem Herrn danken
    vor allen, die aufrichtig mit ihm leben – ja, vor der ganzen Gemeinde!
Wie gewaltig ist alles, was der Herr vollbracht hat!
    Wer sich über seine Taten freut, denkt immer wieder darüber nach.

Was Gott tut, ist eindrucksvoll und einzigartig;
    auf seine Gerechtigkeit ist für immer Verlass.
Er selbst hat alles dafür getan,
dass seine Wunder nicht in Vergessenheit geraten.
    Gnädig und barmherzig ist der Herr!
Denen, die ihn achteten, gab er immer genug zu essen.
    Niemals vergisst er den Bund, den er mit Israel geschlossen hat.
Er bewies ihnen seine große Macht:
    Die Länder anderer Völker gab er ihnen zum Besitz.
Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut;
    seinen Geboten kann man völlig vertrauen.
Niemals verlieren sie ihre Gültigkeit,
    von Anfang bis Ende bezeugen sie seine Wahrhaftigkeit und Treue.
Der Herr hat sein Volk erlöst
und einen ewigen Bund mit ihnen geschlossen.
    Heilig und furchterregend ist sein Name!
10 Alle Weisheit fängt damit an,
dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat.
Ja, klug ist, wer sein Leben nach Gottes Geboten ausrichtet.
    Nie wird das Lob des Herrn verstummen!