สดุดี 111 TNCV - Matej 111 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 111:1-10

สดุดี 111111 สดุดี 111 ในภาษาฮีบรู แต่ละวรรคของสดุดีบทนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า111:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

ข้าพเจ้าจะเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าหมดหัวใจ

ในที่ประชุมของผู้ชอบธรรมและในที่ชุมนุม

2พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่

ทุกคนที่ปีติยินดีในพระราชกิจเหล่านั้นก็คิดใคร่ครวญถึง

3พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและทรงเกียรติ

ความชอบธรรมของพระองค์ดำรงนิรันดร์

4พระองค์ทรงกระทำให้การอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจำไม่รู้ลืม

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและทรงเอ็นดูสงสาร

5พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์

พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ตลอดไป

6พระองค์ทรงสำแดงอานุภาพแห่งพระราชกิจของพระองค์แก่เหล่าประชากรของพระองค์

ทรงประทานดินแดนของชนชาติอื่นๆ แก่พวกเขา

7พระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม

ข้อบังคับทั้งหมดของพระองค์เชื่อถือได้

8สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่ชั่วนิรันดร์

กำหนดขึ้นจากความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม

9พระองค์ทรงชำระค่าไถ่สำหรับประชากรของพระองค์

พระองค์ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้เป็นนิตย์

พระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ น่าเกรงขามยิ่งนัก

10ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญา

ทุกคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์มีความเข้าใจดี

การสรรเสริญพระองค์คงอยู่ตราบนิรันดร

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.