สดุดี 1 TNCV - Salmos 1 OL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 1

บรรพ 1

1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว
หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป
หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย
แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน
พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ
ซึ่งออกผลตามฤดูกาล
และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง
ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!
เขาเป็นเหมือนแกลบ
ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป
ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา
และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม
แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

O Livro

Salmos 1

Primeiro Livro (Salmos 1-41)

1Feliz aquele que não se deixa ir atrás de gente má,
    que não vai pelo caminho dos pecadores,
    nem se senta na companhia dos escarnecedores.
Mas tem prazer em fazer o que Deus manda,
    meditando dia e noite nas suas leis.
Porque será como as árvores plantadas junto aos cursos de água,
    que dão fruto na época própria,
    e cujas folhas não murcham.
Todo o seu fruto é bom.

Mas não são assim os que vivem sem Deus!
São antes como a palha que o vento leva.
Por isso não resistirão quando vier o julgamento de Deus,
    não poderão ficar no ajuntamento dos justos.

Pois o Senhor conhece a conduta dos justos;
    mas o caminho dos ímpios conduz à perdição.