สดุดี 1 TNCV - Psalm 1 HOF

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 1:1-6

บรรพ 1

สดุดี 1—41

สดุดี 1

1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว

หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป

หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย

2แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน

3พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ

ซึ่งออกผลตามฤดูกาล

และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง

ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

4ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!

เขาเป็นเหมือนแกลบ

ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป

5ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา

และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม

แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

Hoffnung für Alle

Psalm 1:1-6

Erstes Buch

(Psalm 1–41)

Wahres Glück

1Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt,

wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht,

wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt,

die über alles Heilige herziehen,

2sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn

und darüber nachdenkt – Tag und Nacht.

3Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist,

der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken.

Was er sich vornimmt, das gelingt.

4Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist:

Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.

5Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen.

Weil sie seine Gebote missachtet haben,

sind sie aus seiner Gemeinde ausgeschlossen.

6Der Herr wacht über den Weg aller Menschen,

die nach seinem Wort leben.

Doch wer sich ihm trotzig verschließt,

der läuft in sein Verderben.