สดุดี 1 TNCV - Salmernes Bog 1 BPH

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 1:1-6

บรรพ 1

สดุดี 1—41

สดุดี 1

1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว

หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป

หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย

2แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน

3พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ

ซึ่งออกผลตามฤดูกาล

และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง

ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

4ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!

เขาเป็นเหมือนแกลบ

ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป

5ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา

และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม

แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 1:1-6

Velsignelsen ved at gøre Guds vilje

1Gud velsigner de mennesker,

som ikke går efter gudløses råd,

står bag syndige handlinger,

eller sidder og håner Herren,

2men som ønsker at gøre hans vilje,

og har hans ord i tanke både dag og nat.

3De er som træer, der vokser ved vandløb

og bærer frugt hver eneste høst,

og hvis blade altid er grønne.

Alt, hvad de gør, lykkes for dem.

4Anderledes er det med de gudløse.

De er som avner, vinden blæser bort.

5På dommens dag står de straf skyldige,

de hører ikke hjemme blandt Guds folk.

6Herren hjælper dem, der gør hans vilje,

men de gudløses vej ender i afgrunden.