วิวรณ์ 7 TNCV - Revelation 7 NIV

วิวรณ์
Elegir capítulo 7

Thai New Contemporary Bible

วิวรณ์ 7:1-17

ประทับตรา 144,000 คน

1หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ที่สี่มุมโลก ห้ามลมทั้งสี่ทิศไม่ให้พัดบนบก บนทะเล หรือบนต้นไม้ใดๆ 2แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์ขึ้นมาจากทางตะวันออกถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทูตนั้นร้องบอกเสียงดังแก่ทูตสวรรค์ทั้งสี่ซึ่งได้รับอำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลว่า 3“อย่าทำอันตรายแก่แผ่นดิน ทะเล หรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตราบนหน้าผากบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าของเราเสียก่อน” 4แล้วข้าพเจ้าได้ยินว่าจำนวนผู้รับการประทับตราคือ 144,000 คนจากทุกเผ่าของอิสราเอล

5จากเผ่ายูดาห์ 12,000 คน ได้รับการประทับตรา

จากเผ่ารูเบน 12,000 คน

จากเผ่ากาด 12,000 คน

6จากเผ่าอาเชอร์ 12,000 คน

จากเผ่านัฟทาลี 12,000 คน

จากเผ่ามนัสเสห์ 12,000 คน

7จากเผ่าสิเมโอน 12,000 คน

จากเผ่าเลวี 12,000 คน

จากเผ่าอิสสาคาร์ 12,000 คน

8จากเผ่าเศบูลุน 12,000 คน

จากเผ่าโยเซฟ 12,000 คน

จากเผ่าเบนยามิน 12,000 คน

ผู้คนมากมายสวมชุดสีขาว

9หลังจากนั้นข้าพเจ้ามองไปและตรงหน้าข้าพเจ้ามีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกหมู่ชน และทุกภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อหน้าพระเมษโปดก พวกเขาสวมชุดสีขาวและถือทางอินทผลัม 10และพวกเขาร้องเสียงดังว่า

“ความรอดมาจากพระเจ้าของเรา

ผู้ประทับบนพระที่นั่ง

และมาจากพระเมษโปดก”

11ทูตสวรรค์ทั้งปวงยืนอยู่รอบพระที่นั่ง รอบเหล่าผู้อาวุโสและสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ พวกเขาหมอบกราบซบหน้าลงต่อหน้าพระที่นั่งและนมัสการพระเจ้า 12ร้องว่า

“อาเมน!

ขอให้คำสรรเสริญ พระสิริ

ปัญญา คำขอบพระคุณ พระเกียรติ

เดชานุภาพ และกำลัง

มีแด่พระเจ้าของเราสืบๆ ไปเป็นนิตย์

อาเมน!”

13จากนั้นผู้อาวุโสคนหนึ่งถามข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้ที่สวมชุดสีขาวคือใครและพวกเขามาจากไหน?”

14ข้าพเจ้าตอบว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านย่อมทราบอยู่แล้ว”

และเขาพูดว่า “คนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากความทุกข์ลำเค็ญครั้งใหญ่ พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของตนในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนขาวสะอาดแล้ว 15เหตุฉะนั้น

“พวกเขาอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า

และรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหารของพระองค์

และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงกางเต็นท์ของพระองค์เหนือพวกเขา

16พวกเขาจะไม่หิวโหยอีก

พวกเขาจะไม่กระหายอีกแล้ว

ทั้งดวงอาทิตย์และความร้อนแรงกล้า

จะไม่แผดเผาพวกเขาอีกเลย

17เพราะพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะเป็นพระผู้เลี้ยงของเขา

พระองค์จะทรงนำพวกเขาไปยังน้ำพุแห่งชีวิต

และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขา”

New International Version

Revelation 7:1-17

144,000 Sealed

1After this I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on any tree. 2Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living God. He called out in a loud voice to the four angels who had been given power to harm the land and the sea: 3“Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God.” 4Then I heard the number of those who were sealed: 144,000 from all the tribes of Israel.

5From the tribe of Judah 12,000 were sealed,

from the tribe of Reuben 12,000,

from the tribe of Gad 12,000,

6from the tribe of Asher 12,000,

from the tribe of Naphtali 12,000,

from the tribe of Manasseh 12,000,

7from the tribe of Simeon 12,000,

from the tribe of Levi 12,000,

from the tribe of Issachar 12,000,

8from the tribe of Zebulun 12,000,

from the tribe of Joseph 12,000,

from the tribe of Benjamin 12,000.

The Great Multitude in White Robes

9After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. 10And they cried out in a loud voice:

“Salvation belongs to our God,

who sits on the throne,

and to the Lamb.”

11All the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshiped God, 12saying:

“Amen!

Praise and glory

and wisdom and thanks and honor

and power and strength

be to our God for ever and ever.

Amen!”

13Then one of the elders asked me, “These in white robes—who are they, and where did they come from?”

14I answered, “Sir, you know.”

And he said, “These are they who have come out of the great tribulation; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. 15Therefore,

“they are before the throne of God

and serve him day and night in his temple;

and he who sits on the throne

will shelter them with his presence.

16‘Never again will they hunger;

never again will they thirst.

The sun will not beat down on them,’7:16 Isaiah 49:10

nor any scorching heat.

17For the Lamb at the center of the throne

will be their shepherd;

‘he will lead them to springs of living water.’7:17 Isaiah 49:10

‘And God will wipe away every tear from their eyes.’7:17 Isaiah 25:8