วิวรณ์ 7 TNCV - Revelation 7 AMP

วิวรณ์
Elegir capítulo 7

Thai New Contemporary Bible

วิวรณ์ 7

ประทับตรา 144,000 คน

1หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ที่สี่มุมโลก ห้ามลมทั้งสี่ทิศไม่ให้พัดบนบก บนทะเล หรือบนต้นไม้ใดๆ แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์ขึ้นมาจากทางตะวันออกถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทูตนั้นร้องบอกเสียงดังแก่ทูตสวรรค์ทั้งสี่ซึ่งได้รับอำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลว่า “อย่าทำอันตรายแก่แผ่นดิน ทะเล หรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตราบนหน้าผากบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าของเราเสียก่อน” แล้วข้าพเจ้าได้ยินว่าจำนวนผู้รับการประทับตราคือ 144,000 คนจากทุกเผ่าของอิสราเอล

จากเผ่ายูดาห์ 12,000 คน ได้รับการประทับตรา

จากเผ่ารูเบน 12,000 คน

จากเผ่ากาด 12,000 คน

จากเผ่าอาเชอร์ 12,000 คน

จากเผ่านัฟทาลี 12,000 คน

จากเผ่ามนัสเสห์ 12,000 คน

จากเผ่าสิเมโอน 12,000 คน

จากเผ่าเลวี 12,000 คน

จากเผ่าอิสสาคาร์ 12,000 คน

จากเผ่าเศบูลุน 12,000 คน

จากเผ่าโยเซฟ 12,000 คน

จากเผ่าเบนยามิน 12,000 คน

ผู้คนมากมายสวมชุดสีขาว

หลังจากนั้นข้าพเจ้ามองไปและตรงหน้าข้าพเจ้ามีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกหมู่ชน และทุกภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อหน้าพระเมษโปดก พวกเขาสวมชุดสีขาวและถือทางอินทผลัม 10 และพวกเขาร้องเสียงดังว่า

“ความรอดมาจากพระเจ้าของเรา
ผู้ประทับบนพระที่นั่ง
และมาจากพระเมษโปดก”

11 ทูตสวรรค์ทั้งปวงยืนอยู่รอบพระที่นั่ง รอบเหล่าผู้อาวุโสและสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ พวกเขาหมอบกราบซบหน้าลงต่อหน้าพระที่นั่งและนมัสการพระเจ้า 12 ร้องว่า

“อาเมน!
ขอให้คำสรรเสริญ พระสิริ
ปัญญา คำขอบพระคุณ พระเกียรติ
เดชานุภาพ และกำลัง
มีแด่พระเจ้าของเราสืบๆ ไปเป็นนิตย์
อาเมน!”

13 จากนั้นผู้อาวุโสคนหนึ่งถามข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้ที่สวมชุดสีขาวคือใครและพวกเขามาจากไหน?”

14 ข้าพเจ้าตอบว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านย่อมทราบอยู่แล้ว”

และเขาพูดว่า “คนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากความทุกข์ลำเค็ญครั้งใหญ่ พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของตนในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนขาวสะอาดแล้ว 15 เหตุฉะนั้น

“พวกเขาอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า
และรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหารของพระองค์
และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงกางเต็นท์ของพระองค์เหนือพวกเขา
16 พวกเขาจะไม่หิวโหยอีก
พวกเขาจะไม่กระหายอีกแล้ว
ทั้งดวงอาทิตย์และความร้อนแรงกล้า
จะไม่แผดเผาพวกเขาอีกเลย
17 เพราะพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะเป็นพระผู้เลี้ยงของเขา
พระองค์จะทรงนำพวกเขาไปยังน้ำพุแห่งชีวิต
และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขา”

Amplified Bible

Revelation 7

An Interlude

1After this I saw four angels stationed at the four corners of the earth, holding back the [a]four winds of the earth so that no wind would blow on the earth or on the sea or on any tree. Then I saw another angel coming up from the rising of the sun, holding the seal of the living God; and with a loud voice he called out to the four angels to whom it was granted [to have authority and power] to harm the earth and the sea, saying, “Do not harm the earth nor the sea nor the trees until we [b]seal (mark) the bond-servants of our God on their foreheads.”

The 144,000

And I heard how many were sealed, a hundred and forty-four thousand; [twelve thousand] sealed from [c]every tribe of the sons of Israel:


Twelve thousand were sealed from the tribe of Judah, twelve thousand from the tribe of Reuben, twelve thousand from the tribe of Gad,

twelve thousand from the tribe of Asher, twelve thousand from the tribe of Naphtali, twelve thousand from the tribe of Manasseh,

twelve thousand from the tribe of Simeon, twelve thousand from the tribe of Levi, twelve thousand from the tribe of Issachar,

twelve thousand from the tribe of Zebulun, twelve thousand from the tribe of Joseph, and twelve thousand from the tribe of Benjamin were sealed (marked, redeemed, protected).

A Multitude from the Tribulation

After these things I looked, and this is what I saw: a vast multitude which no one could count, [gathered] from every nation and from all the tribes and peoples and languages [of the earth], standing before the throne and before the Lamb (Christ), dressed in white robes, with [d]palm branches in their hands; 10 and in a loud voice they cried out, saying,

“Salvation [belongs] to our God who is seated on the throne, and to the Lamb [our salvation is the Trinity’s to give, and to God the Trinity we owe our deliverance].” 11 And all the angels were standing around the throne and around the [twenty-four] elders and the four living creatures; and they fell to their faces before the throne and worshiped God, 12 saying,

“Amen! Blessing and glory and majesty and wisdom and thanksgiving and honor and power and might belong to our God forever and ever. Amen.”

13 Then one of the elders responded, saying to me, “These who are dressed in the long white robes—who are they, and from where did they come?” 14 I said to him, “My lord, you know [the answer].” And he said to me, “These are the people who come out of the great tribulation (persecution), and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb [because of His atoning sacrifice]. 15 For this reason, they are [standing] before the throne of God; and they serve Him [in worship] day and night in His temple; and He who sits on the throne will [e]spread His tabernacle over them and shelter and protect them [with His presence]. 16 They will hunger no longer, nor thirst anymore; nor will the sun [f]beat down on them, nor any [scorching] heat; 17 for the Lamb who is in the center of the throne will be their Shepherd, and He will guide them to springs of the waters of life; and God will wipe every tear from their eyes [giving them eternal comfort].”

Notas al pie

  1. Revelation 7:1 The Jews and other ancient peoples were very observant of the four winds, that is, the winds that came from each point of the compass. It was said in the Talmud that if the winds ceased to blow, the world could not continue to exist.
  2. Revelation 7:3 The seal indicates both ownership and protection by God.
  3. Revelation 7:4 The tribe of Dan is omitted from the following passage without explanation. The tribe of Manasseh, Joseph’s older son, replaces Dan, so the count remains at twelve.
  4. Revelation 7:9 I.e. symbols of victory and joy used on festive occasions.
  5. Revelation 7:15 Lit pitch His tent.
  6. Revelation 7:16 Lit fall.