วิวรณ์ 1 TNCV - Apocalypse 1 BDS

วิวรณ์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

วิวรณ์ 1

อารัมภบท

1นี่คือการสำแดงของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าประทานแก่พระองค์ เพื่อแสดงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้า พระองค์ทรงให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปสำแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์ ยอห์นยืนยันทุกอย่างที่ท่านเห็น คือพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานเรื่องพระเยซูคริสต์ ความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านคำพยากรณ์นี้และความสุขมีแก่ผู้ที่ฟังแล้วจดจำใส่ใจในสิ่งที่เขียนไว้เพราะเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว

คำทักทายและบทสรรเสริญ

จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้ายอห์น

ถึงคริสตจักรทั้งเจ็ดในแคว้นเอเชีย

ขอพระคุณและสันติสุขมีแก่ท่านทั้งหลายจากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมา และจากวิญญาณทั้งเจ็ด[a] หน้าพระที่นั่งของพระองค์ และจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ เป็นคนแรกที่เป็นขึ้นมาจากตาย[b] และเป็นผู้ปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายของโลก

แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงให้เราพ้นจากบาปของเราโดยพระโลหิตของพระองค์ และได้ทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติสิริและฤทธิ์อำนาจมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์! อาเมน

ดูเถิด พระองค์กำลังเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ
และทุกนัยน์ตาจะเห็นพระองค์
แม้กระทั่งคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์
และประชาชาติทั้งมวลทั่วโลกจะเศร้าโศกเนื่องด้วยพระองค์
แล้วจะเป็นไปเช่นนั้น! อาเมน

พระเจ้าผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราเป็นอัลฟา[c]และโอเมกา[d] ผู้ดำรงอยู่ในปัจจุบันและดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมา เราคือองค์ทรงฤทธิ์”

ผู้หนึ่งคล้ายบุตรมนุษย์

ข้าพเจ้ายอห์นผู้เป็นพี่น้องและเพื่อนของท่าน ผู้ร่วมในการทนทุกข์และร่วมในอาณาจักรและในการอดทนอดกลั้นทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นกับเราในพระเยซู ข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปัทมอสเพราะประกาศพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานเรื่องพระเยซู 10 ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ในพระวิญญาณและได้ยินเสียงคล้ายเสียงแตรดังก้องขึ้นด้านหลังข้าพเจ้า 11 กล่าวว่า “จงเขียนสิ่งที่เห็นลงในหนังสือม้วนและส่งไปยังคริสตจักรทั้งเจ็ดคือ คริสตจักรที่เอเฟซัส สเมอร์นา เปอร์กามัม ธิยาทิรา ซาร์ดิส ฟีลาเดลเฟีย และเลาดีเซีย”

12 ข้าพเจ้าเหลียวมาดูว่าใครพูดกับข้าพเจ้า และเมื่อหันมาข้าพเจ้าเห็นคันประทีปทองคำเจ็ดคัน 13 ท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่ง “เหมือนบุตรมนุษย์”[e] ทรงฉลองพระองค์ยาวกรอมพระบาทและมีแถบทองคำคาดรอบพระอุระ 14 พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนสำลี ขาวดุจหิมะ พระเนตรของพระองค์ดั่งเปลวไฟช่วงโชติ 15 พระบาทของพระองค์ราวกับทองสัมฤทธิ์สุกปลั่งในเบ้าหลอม พระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ำเชี่ยวกราก 16 พระองค์ทรงถือดาวเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์ขวา และมีดาบสองคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ พระพักตร์ของพระองค์ประหนึ่งดวงตะวันฉายแสงเจิดจ้า

17 เมื่อเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทเสมือนกับตายแล้ว จากนั้นพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ขวาบนข้าพเจ้าและตรัสว่า “อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย 18 เราเป็นองค์ผู้ดำรงชีวิตอยู่ เราตายแล้ว และดูเถิดเรายังมีชีวิตอยู่สืบๆ ไปเป็นนิตย์! และเราถือกุญแจแห่งความตายและแดนมรณา

19 “ฉะนั้นจงเขียนสิ่งที่เจ้าได้เห็น สิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า 20 ความล้ำลึกของดาวเจ็ดดวงที่เจ้าเห็นอยู่ในมือขวาของเราและความล้ำลึกของคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดมีดังนี้ ดาวเจ็ดดวงคือทูตสวรรค์[f]แห่งคริสตจักรทั้งเจ็ด และคันประทีปเจ็ดคันคือคริสตจักรทั้งเจ็ด

Notas al pie

 1. 1:4 หรือพระวิญญาณทั้งเจ็ด
 2. 1:5 หรือบุตรหัวปีจากหมู่คนตาย
 3. 1:8 เป็นอักษรตัวแรกในภาษากรีก
 4. 1:8 เป็นอักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีก
 5. 1:13 ดนล. 7:13
 6. 1:20 หรือผู้ส่งข่าว

La Bible du Semeur

Apocalypse 1

Jésus, le témoin digne de foi

1Révélation[a] de Jésus-Christ.

Cette révélation, Dieu l’a confiée à Jésus-Christ pour qu’il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt[b] ; et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l’a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la Parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage : il a annoncé tout ce qu’il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche.

Jean salue les sept Eglises qui sont dans la province d’Asie[c] : que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient[d], de la part des sept esprits[e] qui se tiennent devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin[f] digne de foi, le premier-né d’entre les morts[g] et le souverain des rois de la terre.

Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu[h], son Père : à lui donc soient la gloire et le pouvoir pour l’éternité ! Amen.

Voici ! Il vient
au milieu des nuées[i] ,
et tout le monde le verra,
même ceux qui l’ont transpercé,
et toutes les familles de la terre
se lamenteront à cause de lui[j] .
Oui, amen !
« Moi je suis l’Alpha et l’Oméga[k] »,
dit le Seigneur Dieu,
celui qui est, qui était et qui vient,
le Tout-Puissant[l].

La vision du Ressuscité

Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l’union avec Jésus, j’étais dans l’île de Patmos[m] parce que j’avais proclamé la Parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. 10 Le jour du Seigneur[n], l’Esprit de Dieu se saisit de moi, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. 11 Elle disait : Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces sept Eglises : Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.

12 Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l’ayant fait, voici ce que je vis : il y avait sept chandeliers d’or 13 et, au milieu des chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d’or lui entourait la poitrine. 14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente 15 et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d’un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux[o]. 16 Dans sa main droite, il tenait sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant[p]. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat.

17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant :

N’aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier[q], 18 le vivant. J’ai été mort, et voici : je suis vivant pour l’éternité ! Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 19 Ecris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va arriver ensuite. 20 Mais d’abord voici quel est le secret des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d’or : les sept étoiles sont les anges des sept Eglises et les sept chandeliers les sept Eglises.

Notas al pie

 1. 1.1 Traduction du mot apocalypse. Cette révélation a été donnée par le Père au Fils, puis par le Fils à Jean par l’intermédiaire d’un ange.
 2. 1.1 Ou : d’une manière soudaine, inattendue.
 3. 1.4 Localisées dans un cercle de 80 kilomètres autour d’Ephèse, énumérées aux chapitres 2 et 3. Ces Eglises, selon certains, représentent les Eglises de tous les temps (sept symbolise la totalité).
 4. 1.4 Paraphrase du nom de Dieu révélé à Moïse (Ex 3.14-15 ; comparer Hé 13.8). Un écrit juif le désignait comme « Celui qui est, qui était et qui sera » (Targum de Jérusalem).
 5. 1.4 Le chiffre sept symbolise la perfection, la totalité.
 6. 1.5 Qualification du Messie reprise d’Es 55.4.
 7. 1.5 Voir 1 Co 15.20, 23.
 8. 1.6 Voir Ex 19.6.
 9. 1.7 Dn 7.13. Dans plusieurs manifestations de Dieu, il est question des nuées (Ex 19.16 ; Es 6.4 ; Mc 9.7 ; Ac 1.9 ; comparer Mt 24.30 ; 25.31 ; 26.64).
 10. 1.7 Za 12.10, 14.
 11. 1.8 Première et dernière lettres de l’alphabet grec (comparer 21.6 ; 22.13).
 12. 1.8 Voir Ex 3.14. Le terme : Tout-Puissant est la traduction donnée par la Septante de l’expression : le Seigneur des armées célestes. Ce nom était aussi appliqué à l’empereur.
 13. 1.9 Petite île de la mer Egée à une centaine de kilomètres d’Ephèse. Les autorités romaines y exilaient ceux qu’elles jugeaient indésirables.
 14. 1.10 Cette expression (jour dominical) est déjà appliquée au premier jour de la semaine (dimanche) par Ignace d’Antioche, un contemporain de Jean.
 15. 1.15 Cette description renvoie à plusieurs textes de l’Ancien Testament : Dn 7.13 ; 10.5 ; 7.9 ; 10.6.
 16. 1.16 Voir Es 49.2.
 17. 1.17 Voir Es 44.6 et 48.12 où il s’agit de Dieu. Ici il est question de Christ (Ap 2 ; 8 ; 22.13).