ลูกา 1 TNCV - 路 加 福 音 1 CUVS

ลูกา
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ลูกา 1

บทนำ

1หลายคนได้ประมวลเรื่องราวต่างๆ ที่ได้สำเร็จ[a]ท่ามกลางพวกเรา ตามที่สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผู้ที่ได้เห็นกับตาตั้งแต่ต้นและเป็นผู้รับใช้แห่งพระวจนะ เนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบสวนทุกสิ่งอย่างถี่ถ้วนมาตั้งแต่ต้น จึงเห็นควรที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อท่านเธโอฟีลัสที่เคารพยิ่ง จะได้ทราบแน่ชัดว่าเรื่องต่างๆ ที่เรียนรู้มานั้นจริงแท้แน่นอน

พยากรณ์ถึงการกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

ในรัชสมัยของกษัตริย์เฮโรดแห่งยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเศคาริยาห์ อยู่ในสังกัดกองเวรปุโรหิตอาบียาห์ เอลีซาเบธภรรยาของเขาก็สืบเชื้อสายมาจากอาโรนด้วย ทั้งคู่เป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ยึดถือบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีที่ติ แต่พวกเขาไม่มีบุตรเพราะเอลีซาเบธเป็นหมันและทั้งสองก็ชราแล้ว

ครั้งหนึ่งเมื่อกองเวรของเศคาริยาห์เข้าประจำการและเขากำลังปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตต่อหน้าพระเจ้า เขาได้รับเลือกโดยการจับฉลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตที่จะเข้าไปเผาเครื่องหอมบูชาในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า 10 และเมื่อถึงเวลาเผาเครื่องหอม ผู้นมัสการทั้งปวงที่ชุมนุมกันก็กำลังอธิษฐานอยู่ข้างนอก

11 แล้วทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาโดยยืนอยู่ด้านขวาของแท่นเผาเครื่องหอม 12 เมื่อเศคาริยาห์เห็นก็ตกใจกลัว 13 แต่ทูตนั้นกล่าวกับเขาว่า “เศคาริยาห์เอ๋ย อย่ากลัวเลย พระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของท่านแล้ว เอลีซาเบธภรรยาของท่านจะคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อเขาว่ายอห์น 14 เขาจะเป็นความชื่นชมยินดีและความสุขใจแก่ท่านและคนทั้งหลายจะปีติยินดีที่เขาเกิดมา 15 เพราะเขาจะยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะไม่ดื่มเหล้าองุ่นและของมึนเมาเลย และเขาจะเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่เกิด[b] 16 เขาจะนำชนอิสราเอลมากมายกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกเขา 17 และเขาจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตใจและฤทธิ์อำนาจของเอลียาห์ เพื่อให้จิตใจของบิดาหันมาหาบุตรและให้คนดื้อด้านหันมาสู่สติปัญญาของผู้ชอบธรรม เพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า”

18 เศคาริยาห์ถามทูตนั้นว่า “ข้าพเจ้าจะแน่ใจในเรื่องนี้ได้อย่างไร? ตัวข้าพเจ้าก็ชราและภรรยาก็อายุมากแล้ว”

19 ทูตนั้นตอบว่า “เราคือกาเบรียล เรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า พระองค์ทรงใช้เรามาพูดกับท่านและให้มาบอกข่าวดีนี้แก่ท่าน 20 บัดนี้ท่านจะเป็นใบ้ตราบจนวันที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะท่านไม่เชื่อคำของเราซึ่งจะเป็นจริงเมื่อถึงเวลาที่กำหนด”

21 ขณะเดียวกันนั้นผู้คนกำลังรอเศคาริยาห์และสงสัยว่าทำไมเขาจึงอยู่ในพระวิหารนานนัก 22 เมื่อเขาออกมาก็พูดกับใครไม่ได้ และเนื่องจากเขาพยายามแสดงท่าทางต่างๆ แก่พวกเขาแต่ก็ยังคงพูดไม่ได้ คนทั้งหลายจึงตระหนักว่าเขาได้เห็นนิมิตในพระวิหาร

23 เมื่อเขาทำหน้าที่จนครบกำหนดเวลาแล้ว เขาก็กลับบ้าน 24 หลังจากนั้นเอลีซาเบธภรรยาของเขาตั้งครรภ์และเก็บตัวอยู่ห้าเดือน 25 นางกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำการนี้เพื่อข้าพเจ้า บัดนี้พระองค์ทรงสำแดงความโปรดปรานและทรงขจัดความอดสูของข้าพเจ้าในหมู่ผู้คนไป”

พยากรณ์ถึงการประสูติของพระเยซู

26 ในเดือนที่หกพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี 27 ให้มาหาหญิงพรหมจารีชื่อมารีย์คู่หมั้นของโยเซฟผู้สืบเชื้อสายมาจากดาวิด 28 ทูตสวรรค์นั้นไปหามารีย์และกล่าวว่า “หญิงเอ๋ย พระเจ้าทรงโปรดปรานเธอยิ่งนัก! องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเธอ”

29 มารีย์ฟังคำนี้แล้วก็วุ่นวายใจนักและสงสัยว่าการทักทายเช่นนี้หมายถึงอะไร 30 แต่ทูตนั้นกล่าวว่า “มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า 31 เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู 32 พระองค์จะทรงยิ่งใหญ่และได้ชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์แก่พระองค์ 33 และพระองค์จะทรงครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบตลอดไป อาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดเลย”

34 มารีย์ถามทูตสวรรค์นั้นว่า “จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าเป็นสาวพรหมจารี?”

35 ทูตนั้นตอบว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิ์อำนาจขององค์ผู้สูงสุดจะปกคลุมเธอ ดังนั้นองค์บริสุทธิ์ที่ประสูติมาจะได้ชื่อว่า พระบุตรของพระเจ้า[c] 36 แม้แต่เอลีซาเบธญาติของเธอยังจะได้บุตรชายทั้งๆ ที่ชราแล้ว และนางซึ่งใครๆ ว่าเป็นหมันก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37 เพราะไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า”

38 มารีย์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านกล่าวเถิด” แล้วทูตสวรรค์นั้นก็จากนางไป

มารีย์ไปเยี่ยมเอลีซาเบธ

39 ในเวลานั้นมารีย์เตรียมตัวและรีบรุดไปยังเมืองหนึ่งในแดนเทือกเขาแห่งยูเดีย 40 นางเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และกล่าวทักทายเอลีซาเบธ 41 เมื่อเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของมารีย์ ทารกในครรภ์ของนางก็ดิ้น และนางเอลีซาเบธเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 42 จึงร้องเสียงดังว่า “ในหมู่สตรีท่านได้รับพระพรและลูกที่ท่านจะคลอดออกมาก็ได้รับพระพร! 43 แต่เหตุใดข้าพเจ้าจึงได้รับความโปรดปรานถึงเพียงนี้ที่มารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้ามาเยี่ยมข้าพเจ้า? 44 ทันทีที่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงทักทายของท่าน ทารกในครรภ์ของข้าพเจ้าก็ดิ้นด้วยความชื่นชมยินดี 45 ความสุขมีแก่หญิงที่เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับนางนั้นจะสำเร็จ!”

บทเพลงของมารีย์

46 มารีย์จึงกล่าวว่า

“จิตใจของข้าพเจ้าสรรเสริญยกย่องพระเจ้า
47 และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า
48 เพราะพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่
ฐานะอันต่ำต้อยของผู้รับใช้ของพระองค์
นับแต่นี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผู้ได้รับพร
49 เพราะว่าองค์ทรงฤทธิ์ได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์บริสุทธิ์
50 พระเมตตาของพระองค์แผ่มาถึงบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
ทุกชั่วอายุสืบไป
51 พระองค์ทรงประกอบกิจอันยิ่งใหญ่ด้วยพระกรของพระองค์
พระองค์ทรงกระทำให้ผู้ที่ผยองอยู่ในส่วนลึกของความคิดกระจัดกระจายไป
52 พระองค์ทรงปลดเจ้านายลงจากบัลลังก์
แต่ทรงยกผู้ต่ำต้อยขึ้น
53 พระองค์ทรงให้ผู้หิวโหยอิ่มเอมด้วยสิ่งดี
แต่ทรงส่งคนมั่งมีไปมือเปล่า
54 พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์
ทรงไม่ลืมที่จะเมตตา
55 ต่ออับราฮัมและวงศ์วานของเขาตลอดไป
ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเรา”

56 มารีย์พักอยู่กับเอลีซาเบธราวสามเดือนแล้วจึงกลับบ้าน

กำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

57 เมื่อถึงกำหนดคลอด เอลีซาเบธก็ให้กำเนิดบุตรชาย 58 ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงความเมตตายิ่งใหญ่แก่นาง พวกเขาก็มาร่วมยินดี

59 ในวันที่แปดพวกเขามาร่วมพิธีเข้าสุหนัตของทารกนั้น และพวกเขากำลังจะตั้งชื่อให้ทารกนั้นว่าเศคาริยาห์ตามบิดา 60 แต่มารดาของเขาท้วงติงว่า “ไม่ได้! จะต้องเรียกเด็กคนนี้ว่ายอห์น”

61 พวกเขาบอกนางว่า “ในหมู่ญาติของท่านไม่มีใครใช้ชื่อนั้น”

62 แล้วพวกเขาทำท่าทางถามบิดาของทารกว่าต้องการตั้งชื่อลูกว่าอะไร 63 เขาจึงขอแผ่นกระดานมาเขียนลงไปว่า “ชื่อของเขาคือยอห์น” สร้างความประหลาดใจแก่คนทั้งหลาย 64 ทันใดนั้นปากของเขาก็เปิด ลิ้นของเขาก็หายติดขัด แล้วเขาก็เริ่มกล่าวสรรเสริญพระเจ้า 65 เพื่อนบ้านของเขาล้วนเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและผู้คนพากันโจษจันเรื่องนี้ทั่วแดนเทือกเขาแห่งยูเดีย 66 ทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ก็ประหลาดใจและถามกันว่า “ต่อไปทารกนี้จะเป็นอย่างไรหนอ?” เพราะพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา

บทเพลงของเศคาริยาห์

67 ฝ่ายเศคาริยาห์ผู้เป็นบิดาก็เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพยากรณ์ว่า

68 “สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล
เพราะพระองค์เสด็จมาไถ่ประชากรของพระองค์
69 พระองค์ทรงชูเขาสัตว์[d]แห่งความรอดสำหรับเรา
ในพงศ์พันธุ์ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์
70 (ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ผ่านเหล่าผู้เผยพระวจนะผู้บริสุทธิ์ในโบราณกาล)
71 เป็นความรอดจากเหล่าศัตรู
และจากเงื้อมมือของคนทั้งปวงผู้ชิงชังเรา
72 เพื่อทรงสำแดงพระเมตตาแก่บรรพบุรุษของเรา
และเป็นการรำลึกถึงพันธสัญญาอันบริสุทธิ์ของพระองค์
73 คือคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อับราฮัมบรรพบุรุษของเรา
74 เพื่อช่วยเราให้พ้นจากเงื้อมมือของเหล่าศัตรู
และให้เราสามารถรับใช้พระองค์โดยปราศจากความกลัว
75 ในความบริสุทธิ์และความชอบธรรมต่อหน้าพระองค์ตลอดวันคืนของเรา

76 “ส่วนเจ้า ลูกของพ่อ เจ้าจะได้ชื่อว่าผู้เผยพระวจนะขององค์ผู้สูงสุด
เพราะเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเตรียมทางสำหรับพระองค์
77 เพื่อให้ประชากรของพระองค์รู้ถึงความรอด
ผ่านการทรงอภัยบาปของพวกเขา
78 เพราะโดยพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระเจ้าของเรา
รุ่งอรุณจากฟ้าสวรรค์จึงมาเยือนเรา
79 ส่องสว่างแก่บรรดาผู้อยู่ในความมืด
และในเงาของความตาย
เพื่อนำย่างเท้าของเราสู่ทางแห่งสันติสุข”

80 ฝ่ายทารกนั้นก็เติบโตขึ้นมีความเข้มแข็งด้านจิตวิญญาณ และเขาอาศัยอยู่ในถิ่นกันดารจวบจนมาปรากฏตัวแก่สาธารณชนอิสราเอล

Notas al pie

  1. 1:1 หรือได้เป็นที่เชื่อถืออย่างมั่นคง
  2. 1:15 หรืออยู่ในครรภ์มารดา
  3. 1:35 หรือดังนั้นทารกที่ประสูติมาจะได้ชื่อว่า พระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า
  4. 1:69 เขาสัตว์ในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ของพลัง

Chinese Union Version (Simplified)

路 加 福 音 1

1提 阿 非 罗 大 人 哪 , 有 好 些 人 提 笔 作 书 , 述 说 在 我 们 中 间 所 成 就 的 事 , 是 照 传 道 的 人 从 起 初 亲 眼 看 见 又 传 给 我 们 的 。

a

这 些 事 我 既 从 起 头 都 详 细 考 察 了 , 就 定 意 要 按 着 次 序 写 给 你 ,

使 你 知 道 所 学 之 道 都 是 确 实 的 。

当 犹 太 王 希 律 的 时 候 , 亚 比 雅 班 里 有 一 个 祭 司 , 名 叫 撒 迦 利 亚 ; 他 妻 子 是 亚 伦 的 後 人 , 名 叫 以 利 沙 伯 。

他 们 二 人 在 神 面 前 都 是 义 人 , 遵 行 主 的 一 切 诫 命 礼 仪 , 没 有 可 指 摘 的 ,

只 是 没 有 孩 子 ; 因 为 以 利 沙 伯 不 生 育 , 两 个 人 又 年 纪 老 迈 了 。

撒 迦 利 亚 按 班 次 在 神 面 前 供 祭 司 的 职 分 ,

照 祭 司 的 规 矩 掣 签 , 得 进 主 殿 烧 香 。

10 烧 香 的 时 候 , 众 百 姓 在 外 面 祷 告 。

11 有 主 的 使 者 站 在 香 坛 的 右 边 , 向 他 显 现 。

12 撒 迦 利 亚 看 见 , 就 惊 慌 害 怕 。

13 天 使 对 他 说 : 撒 迦 利 亚 , 不 要 害 怕 , 因 为 你 的 祈 祷 已 经 被 听 见 了 。 你 的 妻 子 以 利 沙 伯 要 给 你 生 一 个 儿 子 , 你 要 给 他 起 名 叫 约 翰 。

14 你 必 欢 喜 快 乐 ; 有 许 多 人 因 他 出 世 , 也 必 喜 乐 。

15 他 在 主 面 前 将 要 为 大 , 淡 酒 浓 酒 都 不 喝 , 从 母 腹 里 就 被 圣 灵 充 满 了 。

16 他 要 使 许 多 以 色 列 人 回 转 , 归 於 主 ─ 他 们 的 神 。

17 他 必 有 以 利 亚 的 心 志 能 力 , 行 在 主 的 前 面 , 叫 为 父 的 心 转 向 儿 女 , 叫 悖 逆 的 人 转 从 义 人 的 智 慧 , 又 为 主 预 备 合 用 的 百 姓 。

18 撒 迦 利 亚 对 天 使 说 : 我 凭 着 甚 麽 可 知 道 这 事 呢 ? 我 已 经 老 了 , 我 的 妻 子 也 年 纪 老 迈 了 。

19 天 使 回 答 说 : 我 是 站 在 神 面 前 的 加 百 列 , 奉 差 而 来 对 你 说 话 , 将 这 好 信 息 报 给 你 。

20 到 了 时 候 , 这 话 必 然 应 验 ; 只 因 你 不 信 , 你 必 哑 吧 , 不 能 说 话 , 直 到 这 事 成 就 的 日 子 。

21 百 姓 等 候 撒 迦 利 亚 , 诧 异 他 许 久 在 殿 里 。

22 及 至 他 出 来 , 不 能 和 他 们 说 话 , 他 们 就 知 道 他 在 殿 里 见 了 异 象 ; 因 为 他 直 向 他 们 打 手 式 , 竟 成 了 哑 吧 。

23 他 供 职 的 日 子 已 满 , 就 回 家 去 了 。

24 这 些 日 子 以 後 , 他 的 妻 子 以 利 沙 伯 怀 了 孕 , 就 隐 藏 了 五 个 月 ,

25 说 : 主 在 眷 顾 我 的 日 子 , 这 样 看 待 我 , 要 把 我 在 人 间 的 羞 耻 除 掉 。

26 到 了 第 六 个 月 , 天 使 加 百 列 奉 神 的 差 遣 往 加 利 利 的 一 座 城 去 , 这 城 名 叫 拿 撒 勒 ,

27 到 一 个 童 女 那 里 , 是 已 经 许 配 大 卫 家 的 一 个 人 , 名 叫 约 瑟 。 童 女 的 名 字 叫 马 利 亚 ;

28 天 使 进 去 , 对 他 说 : 蒙 大 恩 的 女 子 , 我 问 你 安 , 主 和 你 同 在 了 !

29 马 利 亚 因 这 话 就 很 惊 慌 , 又 反 复 思 想 这 样 问 安 是 甚 麽 意 思 。

30 天 使 对 他 说 : 马 利 亚 , 不 要 怕 ! 你 在 神 面 前 已 经 蒙 恩 了 。

31 你 要 怀 孕 生 子 , 可 以 给 他 起 名 叫 耶 稣 。

32 他 要 为 大 , 称 为 至 高 者 的 儿 子 ; 主 神 要 把 他 祖 大 卫 的 位 给 他 。

33 他 要 作 雅 各 家 的 王 , 直 到 永 远 ; 他 的 国 也 没 有 穷 尽 。

34 马 利 亚 对 天 使 说 : 我 没 有 出 嫁 , 怎 麽 有 这 事 呢 ?

35 天 使 回 答 说 : 圣 灵 要 临 到 你 身 上 , 至 高 者 的 能 力 要 荫 庇 你 , 因 此 所 要 生 的 圣 者 必 称 为 神 的 儿 子 ( 或 作 : 所 要 生 的 , 必 称 为 圣 , 称 为 神 的 儿 子 ) 。

36 况 且 你 的 亲 戚 以 利 沙 伯 , 在 年 老 的 时 候 也 怀 了 男 胎 , 就 是 那 素 来 称 为 不 生 育 的 , 现 在 有 孕 六 个 月 了 。

37 因 为 , 出 於 神 的 话 , 没 有 一 句 不 带 能 力 的 。

38 马 利 亚 说 : 我 是 主 的 使 女 , 情 愿 照 你 的 话 成 就 在 我 身 上 。 天 使 就 离 开 他 去 了 。

39 那 时 候 , 马 利 亚 起 身 , 急 忙 往 山 地 里 去 , 来 到 犹 大 的 一 座 城 ;

40 进 了 撒 迦 利 亚 的 家 , 问 以 利 沙 伯 安 。

41 以 利 沙 伯 一 听 马 利 亚 问 安 , 所 怀 的 胎 就 在 腹 里 跳 动 。 以 利 沙 伯 且 被 圣 灵 充 满 ,

42 高 声 喊 着 说 : 你 在 妇 女 中 是 有 福 的 ! 你 所 怀 的 胎 也 是 有 福 的 !

43 我 主 的 母 到 我 这 里 来 , 这 是 从 那 里 得 的 呢 ?

44 因 为 你 问 安 的 声 音 一 入 我 耳 , 我 腹 里 的 胎 就 欢 喜 跳 动 。

45 这 相 信 的 女 子 是 有 福 的 ! 因 为 主 对 他 所 说 的 话 都 要 应 验 。

46 马 利 亚 说 : 我 心 尊 主 为 大 ;

47 我 灵 以 神 我 的 救 主 为 乐 ;

48 因 为 他 顾 念 他 使 女 的 卑 微 ; 从 今 以 後 , 万 代 要 称 我 有 福 。

49 那 有 权 能 的 , 为 我 成 就 了 大 事 ; 他 的 名 为 圣 。

50 他 怜 悯 敬 畏 他 的 人 , 直 到 世 世 代 代 。

51 他 用 膀 臂 施 展 大 能 ; 那 狂 傲 的 人 正 心 里 妄 想 就 被 他 赶 散 了 。

52 他 叫 有 权 柄 的 失 位 , 叫 卑 贱 的 升 高 ;

53 叫 饥 饿 的 得 饱 美 食 , 叫 富 足 的 空 手 回 去 。

54 他 扶 助 了 他 的 仆 人 以 色 列 ,

55 为 要 记 念 亚 伯 拉 罕 和 他 的 後 裔 , 施 怜 悯 直 到 永 远 , 正 如 从 前 对 我 们 列 祖 所 说 的 话 。

56 马 利 亚 和 以 利 沙 伯 同 住 , 约 有 三 个 月 , 就 回 家 去 了 。

57 以 利 沙 伯 的 产 期 到 了 , 就 生 了 一 个 儿 子 。

58 邻 里 亲 族 听 见 主 向 他 大 施 怜 悯 , 就 和 他 一 同 欢 乐 。

59 到 了 第 八 日 , 他 们 来 要 给 孩 子 行 割 礼 , 并 要 照 他 父 亲 的 名 字 叫 他 撒 迦 利 亚 。

60 他 母 亲 说 : 不 可 ! 要 叫 他 约 翰 。

61 他 们 说 : 你 亲 族 中 没 有 叫 这 名 字 的 。

62 他 们 就 向 他 父 亲 打 手 式 , 问 他 要 叫 这 孩 子 甚 麽 名 字 。

63 他 要 了 一 块 写 字 的 板 , 就 写 上 , 说 : 他 的 名 字 是 约 翰 。 他 们 便 都 希 奇 。

64 撒 迦 利 亚 的 口 立 时 开 了 , 舌 头 也 舒 展 了 , 就 说 出 话 来 , 称 颂 神 。

65 周 围 居 住 的 人 都 惧 怕 ; 这 一 切 的 事 就 传 遍 了 犹 太 的 山 地 。

66 凡 听 见 的 人 都 将 这 事 放 在 心 里 , 说 : 这 个 孩 子 将 来 怎 麽 样 呢 ? 因 为 有 主 与 他 同 在 。

67 他 父 亲 撒 迦 利 亚 被 圣 灵 充 满 了 , 就 预 言 说 :

68 主 ─ 以 色 列 的 神 是 应 当 称 颂 的 ! 因 他 眷 顾 他 的 百 姓 , 为 他 们 施 行 救 赎 ,

69 在 他 仆 人 大 卫 家 中 , 为 我 们 兴 起 了 拯 救 的 角 ,

70 正 如 主 藉 着 从 创 世 以 来 圣 先 知 的 口 所 说 的 话 ,

71 拯 救 我 们 脱 离 仇 敌 和 一 切 恨 我 们 之 人 的 手 ,

72 向 我 们 列 祖 施 怜 悯 , 记 念 他 的 圣 约 ─

73 就 是 他 对 我 们 祖 宗 亚 伯 拉 罕 所 起 的 誓 ─

74 叫 我 们 既 从 仇 敌 手 中 被 救 出 来 ,

75 就 可 以 终 身 在 他 面 前 , 坦 然 无 惧 的 用 圣 洁 、 公 义 事 奉 他 。

76 孩 子 阿 ! 你 要 称 为 至 高 者 的 先 知 ; 因 为 你 要 行 在 主 的 前 面 , 预 备 他 的 道 路 ,

77 叫 他 的 百 姓 因 罪 得 赦 , 就 知 道 救 恩 。

78 因 我 们 神 怜 悯 的 心 肠 , 叫 清 晨 的 日 光 从 高 天 临 到 我 们 ,

79 要 照 亮 坐 在 黑 暗 中 死 荫 里 的 人 , 把 我 们 的 脚 引 到 平 安 的 路 上 。

80 那 孩 子 渐 渐 长 大 , 心 灵 强 健 , 住 在 旷 野 , 直 到 他 显 明 在 以 色 列 人 面 前 的 日 子 。