ยากอบ 4 TNCV - Santiago 4 MTDS

ยากอบ
Elegir capítulo 4

Thai New Contemporary Bible

ยากอบ 4

จงยอมจำนนต่อพระเจ้า

1อะไรคือต้นเหตุของการต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่พวกท่าน? สิ่งเหล่านี้มาจากตัณหาซึ่งขับเคี่ยวกันภายในท่านไม่ใช่หรือ? ท่านอยากได้แต่ไม่ได้ ท่านฆ่าและละโมบของผู้อื่น ท่านไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการก็วิวาทและต่อสู้กัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้ทูลขอพระเจ้า เมื่อท่านทูลขอท่านไม่ได้รับเพราะท่านขอด้วยแรงจูงใจผิดๆ เพื่อจะนำไปปรนเปรอตนเอง

พวกไม่ซื่อต่อพระเจ้า ท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกคือการเกลียดชังพระเจ้า? ผู้ใดเลือกที่จะเป็นมิตรกับโลกก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า ท่านคิดหรือว่าพระคัมภีร์กล่าวอย่างไร้เหตุผลที่ว่า จิตวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงให้อยู่ในเรานั้นอยากให้เราเป็นของพระเจ้าเท่านั้น?[a] แต่พระองค์ประทานพระคุณแก่เรามากยิ่งกว่านั้นอีก ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า

“พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง
แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ”[b]

ดังนั้นแล้วท่านจงยอมจำนนต่อพระเจ้า จงยืนหยัดต่อสู้กับมารและมันจะหนีไปจากท่าน จงเข้ามาใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลายจงล้างมือให้สะอาด คนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์ จงเศร้าเสียใจ คร่ำครวญและร้องไห้ จงเปลี่ยนจากหัวเราะเป็นร้องไห้ จากชื่นชมยินดีเป็นเศร้าหมอง 10 ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น 11 พี่น้องทั้งหลายอย่าใส่ร้ายกัน ผู้ใดกล่าวร้ายหรือตัดสินพี่น้องก็กล่าวร้ายและตัดสินบทบัญญัติ เมื่อท่านตัดสินบทบัญญัติ ท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัตินั้นแต่ตั้งตนเป็นผู้ตัดสิน 12 มีผู้ประทานบทบัญญัติและผู้พิพากษาเพียงผู้เดียวคือ พระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยให้รอดและทำลายก็ได้ แต่ท่านคือใครเล่าที่จะตัดสินเพื่อนบ้านของท่าน?

การอวดถึงพรุ่งนี้

13 ฟังเถิดท่านที่พูดว่า “ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เราจะไปเมืองนั้นเมืองนี้ จะอยู่ที่นั่นหนึ่งปี ทำมาค้าขายได้กำไร” 14 ท่านไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ชีวิตของท่านเป็นเช่นไร? ท่านเป็นเหมือนหมอกซึ่งปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็เลือนหาย 15 แทนที่จะกล่าวเช่นนั้นท่านควรพูดว่า “ถ้าเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมีชีวิตอยู่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้” 16 แต่เท่าที่เป็นอยู่ท่านทั้งหลายคุยโวโอ้อวด การโอ้อวดเช่นนี้ล้วนเป็นความชั่ว 17 ดังนั้นแล้วผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งดีที่ควรทำแต่ไม่ทำก็บาป

Notas al pie

  1. 4:5 หรือพระเจ้าทรงห่วงหาจิตวิญญาณซึ่งทรงให้อยู่ในเราด้วยความหวงแหนหรือพระวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงให้อยู่ในเราทรงห่วงหาเราด้วยความหวงแหน
  2. 4:6 สภษ. 3:34

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Santiago 4

Cai pachata c'uyajca Diosta p'iñajmi tucun

1¿Ima nishpataj cancunapurallataj macanacunguichij, caita chaita rimanacunguichij? Cancunapaj shungullapitaj millai munaicuna caita chaita yuyachicujpimari, chashnaca ruranguichij. Imata munashpapish, mana charinguichijchu. Huañuchishpapish, shujtajcunapajta munashpapish, mana imata japi tucunguichijchu. Quichushataj nishpa macanacushpapish, Diosta mana mañashpamari, cancuna munashcataca manataj japinguichij. Mañashpapish millai shunguhuanmi mañanguichij. Aicha ima munashcata rurashpa tucuchingapajlla, mañashcamantami, mana japinguichij.

¡Cancunaca huainayashpamari causanguichij! Cai pachapajta munashpaca, Taita Diosta p'iñacushcataca, ¿manachu yachanguichij? Maijanpish cai pachapajta munajca, Taita Diosta p'iñajmari tucun. ¿Yangallachu Dios Quillcachishcapica: “Ñucanchijpi causachun Dios churashca Espirituca, ñucanchijtaca Paipajlla cachunmi munan” nishca canata yuyanguichij? Ashtahuanpish Diosca, ñucanchij mana c'uyaipaj cajpipish c'uyaj cashcatamari, ashtahuan ricuchisha nishca. Chaimantami:

«Taita Diosca jatun tucushcacunataca p'iñanmi, mana jatun tucushcacunatami jatunta c'uyan» nishca.

Llaquicuna japijpipish alli shunguhuan apailla

Chashna cajpica Taita Diosllata caźuichij, diablotaca c'ariyaichijlla. Cancuna c'ariyajpica, paica cancunamanta miticungallami. Taita Diospajman c'uchuyaichij, Paipish cancunapajman cuchuyamungallami. Juchahuan mapayashcacuna, cancunapaj maquita maillaichij. Ishqui yuyai purijcuna, cancunapaj shungumanta mapa yuyaita anchuchichij. Llaquirichij, ‘¡Ai!’ nichij, caparirishpa huacaichij. Asinapaj randica, huacaichij. Cushicunapaj randica, llaquirichij. 10 Apunchij Jesuspaj ñaupajpi, tucui shunguhuan cumurichij. Paimi cancunataca jatunyachinga. 11 Huauquicuna, ama caishuj chaishuj yanganchinacuichijchu. Maijanpish shuj crijta, ‘Chai huauquica mana allichu’ nishpa juchachishpa rimajca, Mandashcata mana caźujmi, Mandashcata juchachishpa rimajmi. Mandashcata can juchachishpa rimashpaca, Mandashcata pajtachijca mana canguichu, ashtahuanpish Mandashcata juchachijmari tucungui.

12 Shujlla Diosmi Mandashcata curca. Paillatajmi quishpichi tucun, mana cashpaca chingachi tucun. Shina cajpica canca, ¿ima cashpataj caishujtaca juchachinguiari?

‘Caita chaita rurashami’ nishpa jatun tucunaca mana allichu

13 «Cunan cashpa, caya cashpapish, cai llajtaman chai llajtaman jacuchij. Huatata chaipi randishpa, c'atushpa achca cullquita mirachimungapaj» nijcuna, uyahuaichij. 14 ¡Cancunaca, caya ima tucunataca mana yachanguichijchu! ¿Ñucanchij causaica imatagari? Ñucanchij causaica, p'uyu ashacama ricurishcahuan, ñapish chingarij shinallami. 15 Chashna ninapaj randica: «Mandaj Dios munajpica, caitapish chaitapish rurashunchari» ninami canguichij. 16 Ashtahuanpish jatun tucushpamari, ‘Caitapish, chaitapish rurashunmi’ nishpa puringuichij. Jatun tucushpa chashna yuyanaca, manamari allichu. 17 Maijanpish imatapish allita ruranata yachashca jahua mana rurajca, paillatajmi juchayuj tucun.