ยากอบ 1 TNCV - Иакова 1 NRT

ยากอบ
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ยากอบ 1:1-27

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้ายากอบผู้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า

ถึงชนสิบสองเผ่าซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในชาติต่างๆ

การทดสอบและการทดลอง

2พี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานาประการ จงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆ 3เพราะท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอดทนบากบั่น 4จงอดทนบากบั่นให้ถึงที่สุดเพื่อท่านจะเติบโตเต็มที่และสมบูรณ์เพียบพร้อมและไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย 5ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา จงทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานด้วยพระทัยกว้างขวางแก่คนทั้งปวงโดยไม่ตำหนิ แล้วผู้นั้นจะได้รับ 6แต่เมื่อเขาทูลขอ เขาต้องเชื่อและไม่สงสัยเลย เพราะผู้ใดที่สงสัยก็เป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งซัดไปซัดมาตามแรงลม 7ผู้นั้นอย่าคิดว่าเขาจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย 8เขาเป็นคนสองใจเอาแน่อะไรไม่ได้

9พี่น้องที่ต่ำต้อยควรภูมิใจในฐานะอันสูงส่งของตน 10แต่ผู้ที่ร่ำรวยควรภูมิใจในฐานะอันต่ำต้อยของตนเพราะเขาจะต้องสูญสิ้นไปเหมือนดอกหญ้า 11เพราะเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ความร้อนก็แผดเผาต้นหญ้าให้เหี่ยวแห้งไป ดอกหญ้าก็ร่วงโรย สูญสิ้นความงาม เช่นเดียวกันคนร่ำรวยก็จะเสื่อมสูญไปแม้ขณะดำเนินกิจการของตน

12ความสุขมีแก่ผู้ที่อดทนบากบั่นเมื่อถูกทดลอง เพราะเมื่อเขายืนหยัดผ่านการทดสอบก็จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์

13ขณะถูกทดลองให้ทำบาป อย่าให้ใครพูดว่า “พระเจ้าทรงทดลองข้าพเจ้า” เพราะความชั่วไม่อาจล่อลวงพระเจ้าให้ทำบาปและพระองค์ก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดเลย 14ทว่าแต่ละคนถูกทดลองเมื่อตัณหาชั่วของตนเองชักจูงไปให้ติดกับ 15หลังจากมีตัณหาแล้วก็ก่อให้เกิดบาป และเมื่อบาปโตเต็มที่ก็ก่อให้เกิดความตาย

16พี่น้องที่รัก อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านเลย 17ของประทานทุกอย่างที่ดีและล้ำเลิศล้วนมาจากเบื้องบน จากพระบิดาแห่งดวงสว่างทั้งหลายในฟ้าสวรรค์ ผู้ไม่ได้ทรงผันแปรเหมือนเงาที่แปรเปลี่ยน 18พระองค์ทรงเลือกที่จะให้เราบังเกิดผ่านทางข่าวประเสริฐ1:18 หรือพระวจนะแห่งความจริง เพื่อเราจะได้เป็นเหมือนผลแรกอันดีเลิศของสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง

จงฟังและทำตาม

19พี่น้องที่รักพึงทราบข้อนี้คือ ทุกคนควรไวในการฟัง ช้าในการพูด และช้าในการโกรธ 20เพราะความโกรธของมนุษย์ไม่ได้ก่อให้เกิดชีวิตอันชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประสงค์ 21เหตุฉะนั้นจงขจัดสารพัดความโสมมทางศีลธรรมและความชั่วอันดาษดื่น และถ่อมใจน้อมรับพระวจนะที่ได้ปลูกฝังไว้ในท่านซึ่งสามารถช่วยท่านให้รอดได้

22อย่าเพียงแต่ฟังพระวจนะซึ่งเป็นการหลอกตัวเอง แต่จงปฏิบัติตามพระวจนะนั้น 23ผู้ใดที่ฟังพระวจนะแต่ไม่ได้ทำตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ส่องกระจกมองหน้าตัวเอง 24หลังจากส่องดูแล้วก็ไปและทันใดนั้นก็ลืมว่าหน้าตาตนเองเป็นอย่างไร 25ส่วนผู้ที่พินิจดูบทบัญญัติอันสมบูรณ์ซึ่งให้เสรีภาพและทำสิ่งนี้ต่อไปโดยไม่ลืมสิ่งที่เขาได้ยิน แต่ปฏิบัติตาม เขาก็จะได้รับพรในสิ่งที่ตนทำ

26ถ้าผู้ใดคิดว่าตนเองเคร่งศาสนาแต่ไม่ควบคุมลิ้นของตนให้ดีก็หลอกตัวเอง ศาสนาของเขาก็ไร้ค่า 27ศาสนาที่พระเจ้าพระบิดาของเรายอมรับว่าบริสุทธิ์และไร้ตำหนิคือ การดูแลลูกกำพร้าและหญิงม่ายที่ทุกข์ร้อนและการรักษาตนเองให้พ้นจากมลทินฝ่ายโลก

New Russian Translation

Иакова 1:1-27

1Двенадцати родам иудеев, рассеянным среди народов.

Вас приветствует Иаков, слуга Бога и Господа Иисуса Христа.

Мудрость и вера

2Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями1:2 Испытаниями – или «искушениями»., считайте это великой радостью. 3Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, 4а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. 5Если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, Который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, – и ему будет дано. 6Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. 7Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Господа. 8Это двоедушный человек, нетвердый во всем, что бы он ни делал.

Богатство не вечно

9Брат из низшего сословия, на самом деле, может хвалиться своим высоким положением. 10А богатый может хвалиться своим унижением, потому что он исчезнет, как полевой цветок. 11Восходит солнце и своим жаром сушит растение, его цветок опадает, и вся красота исчезает1:10-11 См. Ис. 40:6-7; 1 Пет. 1:24.. Так же и богатый человек увянет за своими делами.

12Блажен тот, кто, перенеся испытание, выдержит его до конца – он получит венец жизни1:12 Венец жизни – дар вечной жизни после смерти, но, вероятно, это может быть и полная, совершенная жизнь здесь на земле., который Бог обещал всем, кто любит Его. 13Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это Бог меня искушает». Бог Сам не может быть искушен злом и не искушает никого. 14Каждого человека искушают его же собственные желания, они увлекают и соблазняют его. 15Затем желание зачинает и порождает грех, а сделанный грех порождает смерть.

16Любимые мои братья, не заблуждайтесь. 17Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца светил, у Которого нет ни изменения, ни тени перемены. 18Он Сам по Своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами1:18 Первые плоды – первый урожай, первенцы животных и людей в древности считались священными и посвящались Богу (см., напр., Исх. 13:1-2; Лев. 23:9-14; Чис. 3:12; 15:20-21; Втор. 15:19-23; 26:1-11). В данном тексте может быть четыре варианта толкования выражения «первые плоды»: 1) верующие в Иисуса Христа – это люди, которые посвящены Богу; 2) последователи Христа являются первыми (хронологически) среди «нового творения» (см. Рим. 8:19-21; Отк. 21:1-5); 3) первые плоды – это признак будущего урожая, и возможно в этом смысле ранние (первые) последователи Иисуса Христа названы первыми плодами; 4) у верующих в Христа особое положение в глазах Бога. Вполне вероятно, что правильными могут быть сразу несколько из приведенных выше вариантов. среди Его созданий.

Слова и поступки

19Любимые мои братья, поймите: пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев. 20В гневе человек не делает угодного Богу. 21Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души.

22При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. 23Кто слушает слово, но не исполняет его, тот похож на человека, который смотрит в зеркало: 24он посмотрел на себя, отошел и сразу же забыл, как выглядит. 25Но человек, который постоянно вникает в совершенный Закон, Закон, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет блажен в своих делах.

26Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека бесполезно. 27Чистое и непорочное благочестие перед Богом, нашим Отцом, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира.