ยอห์น 1 TNCV - Ин 1 CARSA

ยอห์น
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ยอห์น 1

พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

1ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาล

สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ ในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ ในพระองค์คือชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด แต่ความมืดไม่ได้เข้าใจ[a]ความสว่างนั้น

มีชายผู้หนึ่งที่พระเจ้าทรงส่งมา เขาชื่อยอห์น เขามาในฐานะพยานเพื่อยืนยันเกี่ยวกับความสว่างนั้น เพื่อว่าคนทั้งปวงจะได้เชื่อผ่านทางเขา เขาเองไม่ใช่ความสว่างนั้น เขาเป็นเพียงแค่พยานของความสว่างนั้น ความสว่างแท้ซึ่งให้ความสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกำลังเข้ามาในโลก[b]

10 พระองค์ทรงอยู่ในโลก และแม้ว่าโลกถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ แต่โลกก็ไม่ได้รู้จักพระองค์ 11 พระองค์ทรงเข้ามาในดินแดนของพระองค์เอง แต่คนของพระองค์เองไม่ยอมรับพระองค์ 12 ส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า 13 คือเป็นบุตรที่ไม่ได้เกิดจากการสืบเชื้อสายตามธรรมชาติ[c] หรือจากการตัดสินใจของมนุษย์ หรือจากเจตจำนงของสามี แต่เกิดจากพระเจ้า

14 พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความจริง เราได้เห็นพระเกียรติสิริของพระองค์ คือพระเกียรติสิริของพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงมาจากพระบิดา

15 ยอห์นเป็นพยานเกี่ยวกับพระองค์ เขาร้องประกาศว่า “นี่คือผู้ซึ่งเราได้บอกไว้ว่า ‘พระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังเราทรงยิ่งใหญ่กว่าเราเพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนเรา’ ” 16 เราทั้งปวงได้รับพระพรครั้งแล้วครั้งเล่าจากความบริบูรณ์แห่งพระคุณของพระองค์ 17 เพราะบทบัญญัติประทานมาทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ 18 ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า แต่พระเจ้าคือพระบุตรองค์เดียว[d]ผู้ทรงอยู่เคียงข้างพระบิดาได้ทรงทำให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ยอห์นผู้ให้บัพติศมาปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่พระคริสต์

19 นี่คือคำพยานของยอห์น เมื่อชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มส่งพวกปุโรหิตและคนเลวีมาถามว่าเขาเป็นใคร 20 เขาไม่ได้ปิดบังความจริง เขายอมรับอย่างเปิดเผยว่า “เราไม่ใช่พระคริสต์[e]

21 พวกนั้นจึงถามว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นใคร? ท่านเป็นเอลียาห์หรือ?”

เขาบอกว่า “ไม่ใช่”

เมื่อถามว่า “ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะนั้นหรือ?”

เขาก็ตอบว่า “ไม่ใช่”

22 ในที่สุดพวกเขาจึงกล่าวว่า “ท่านเป็นใคร? จงตอบมาเถิด เราจะได้ไปบอกผู้ที่ส่งเรามา ท่านอ้างว่าตัวท่านเองเป็นใคร?”

23 ยอห์นตอบโดยยกคำของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่า “เราคือเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นกันดารว่า ‘จงทำทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไป’ ”[f]

24 พวกฟาริสีบางคนที่ถูกส่งมา 25 จึงถามเขาว่า “ถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์ ไม่ใช่เอลียาห์ หรือผู้เผยพระวจนะนั้น ทำไมท่านจึงให้บัพติศมา?”

26 ยอห์นตอบว่า “เราให้บัพติศมาด้วย[g]น้ำ แต่มีผู้หนึ่งในหมู่พวกท่านซึ่งพวกท่านไม่รู้จัก 27 พระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะมาภายหลังเรา เราไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์”

28 ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีที่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน ที่ซึ่งยอห์นกำลังให้บัพติศมา

พระเยซูผู้ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า

29 วันต่อมายอห์นเห็นพระเยซูเสด็จมาทางเขา จึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดก[h]ของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป! 30 นี่แหละคือผู้ที่เราหมายถึง เมื่อเรากล่าวว่า ‘พระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเราทรงยิ่งใหญ่กว่าเราเพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนเรา’ 31 เราเองไม่รู้จักพระองค์ แต่เหตุผลที่เรามาให้บัพติศมาด้วยน้ำก็เพื่อให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่อิสราเอล”

32 แล้วยอห์นเป็นพยานดังนี้ว่า “เราเห็นพระวิญญาณลงมาจากสวรรค์ดั่งนกพิราบและสถิตกับพระองค์ 33 เราคงไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใคร แต่ผู้ที่ทรงใช้ให้เรามาให้บัพติศมาด้วยน้ำตรัสบอกเราไว้ว่า ‘เจ้าเห็นพระวิญญาณลงมาสถิตกับผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ที่จะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 34 เราได้เห็นแล้ว และเราเป็นพยานได้ว่าผู้นี้คือพระบุตรของพระเจ้า’ ”

สาวกกลุ่มแรกของพระเยซู

35 วันรุ่งขึ้น ยอห์นกับสาวกสองคนก็อยู่ที่นั่นอีก 36 เมื่อเขาเห็นพระเยซูเสด็จผ่านไป จึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า!”

37 เมื่อสาวกทั้งสองได้ยินเขากล่าวเช่นนั้นจึงติดตามพระเยซูไป 38 พระเยซูทรงหันมาเห็นพวกเขาตามมา จึงตรัสถามว่า “ท่านต้องการอะไร?”

พวกเขาทูลว่า “รับบี (ซึ่งแปลว่าอาจารย์) ท่านพักอยู่ที่ไหน?”

39 พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด แล้วท่านจะเห็น”

พวกเขาจึงไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ประทับและอยู่กับพระองค์ในวันนั้นตั้งแต่เวลาประมาณสี่โมงเย็น

40 หนึ่งในสองคนที่ได้ยินยอห์นกล่าวและได้ติดตามพระเยซูไปนั้นคือ อันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตร 41 สิ่งแรกสุดที่อันดรูว์ทำคือไปหาซีโมนผู้เป็นพี่ชายและบอกว่า “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” (คือ พระคริสต์) 42 และพาเขามาเข้าเฝ้าพระเยซู

พระเยซูทอดพระเนตรเขาและตรัสว่า “ท่านคือซีโมนบุตรยอห์น ท่านจะได้ชื่อว่า เคฟาส” (ซึ่งแปลว่า เปโตร[i])

พระเยซูตรัสเรียกฟีลิปและนาธานาเอล

43 รุ่งขึ้นพระเยซูตัดสินพระทัยที่จะไปแคว้นกาลิลี พระองค์ทรงพบฟีลิปและตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามา”

44 ฟีลิปมาจากเมืองเบธไซดาเช่นเดียวกับอันดรูว์และเปโตร 45 ฟีลิปพบนาธานาเอลและบอกเขาว่า “เราพบผู้ซึ่งโมเสสเขียนถึงในหนังสือบทบัญญัติและซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะก็เขียนถึงด้วย คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธบุตรโยเซฟ”

46 นาธานาเอลถามว่า “นาซาเร็ธ! จะมีอะไรดีมาจากที่นั่นได้หรือ?”

ฟีลิปบอกว่า “มาดูเถิด”

47 เมื่อพระเยซูทรงเห็นนาธานาเอลเข้ามาหาก็ตรัสถึงเขาว่า “นี่คืออิสราเอลแท้ ในตัวเขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอันใดเลย”

48 นาธานาเอลทูลว่า “พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไร?”

พระเยซูตรัสว่า “เราเห็นท่านขณะที่ท่านยังนั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้น ก่อนที่ฟีลิปจะเรียกท่าน”

49 นาธานาเอลจึงร้องว่า “รับบี พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล”

50 พระเยซูตรัสว่า “ท่านเชื่อเพราะเราบอกว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้น[j] ท่านจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก” 51 แล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่า “เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า พวกท่านจะเห็นฟ้าสวรรค์เปิดออก และเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงเหนือบุตรมนุษย์”

Notas al pie

 1. 1:5 หรือความมืด และความมืดไม่ได้ชนะ
 2. 1:9 หรือนี่คือความสว่างแท้ ซึ่งให้ความสว่างแก่มนุษย์ทุกคนผู้เข้ามาในโลก
 3. 1:13 ภาษากรีกว่าจากสายเลือด
 4. 1:18 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าแต่พระบุตรองค์เดียว
 5. 1:20 หรือพระเมสสิยาห์ทั้งคำว่า “พระคริสต์” (เป็นคำกรีก) และ “พระเมสสิยาห์” (เป็นคำฮีบรู) แปลว่า “ผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้” เช่นเดียวกับข้อ 25
 6. 1:23 อสย.40:3
 7. 1:26 หรือในเช่นเดียวกับข้อ 31,33
 8. 1:29 แปลว่าลูกแกะเช่นเดียวกับข้อ 36
 9. 1:42 ทั้งเคฟาส(คำภาษาอารเมค) และเปโตร(คำภาษากรีก) มีความหมายว่าศิลา
 10. 1:50 หรือใต้ต้นมะเดื่อนั้นหรือ?

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Ин 1

Слово становится Человеком

1В начале было Слово[a],
    и Слово было со Всевышним,
    и Слово было Всевышним.
Оно было в начале у Всевышнего.
Всё, что существует,
    было сотворено через Него,
и без Него ничего из того, что есть,
    не начало существовать.
В Нём заключена жизнь,
    и эта жизнь – Свет человечеству.
Свет светит во тьме,
    и тьма не поглотила его.

Аллахом был послан человек по имени Яхия. Он пришёл как свидетель, свидетельствовать о Свете, чтобы благодаря ему все поверили в Этот Свет. Сам он не был Светом, но пришёл, чтобы свидетельствовать о Свете.

Был истинный Свет,
    Который просвещает каждого человека,
    приходящего в мир.[b]
10 Он был в мире, который через Него был создан,
    но мир не узнал Его.
11 Он пришёл к Своему народу,
    но народ не принял Его.
12 Но всем тем, кто Его принял
    и кто поверил в Него[c],
Он дал власть стать детьми Всевышнего –
13     детьми, рождёнными не от крови,
    не от желаний или намерений человека,
а рождёнными от Всевышнего[d].
14 Слово стало Человеком
    и жило среди нас.
Мы видели Его славу,
    славу, которой наделён лишь Он –
единственный Сын Небесного Отца[e],
    полный благодати и истины.

15 Яхия свидетельствовал о Нём, провозглашая:

– Это Тот, о Ком я говорил: «Идущий за мной – выше меня, потому что Он существовал ещё до меня».

16 По Его безграничной благодати
    мы все получили одно благословение за другим.

17 Ведь через пророка Мусу был дан Закон, а благодать и истина пришли через Ису, обещанного Масиха[f]. 18 Всевышнего никто никогда не видел,[g] Его явил нам единственный Сын Его, Который всегда пребывает с Отцом и Который Сам – Всевышний.

Цель служения пророка Яхии

19 И вот свидетельство Яхии. Когда предводители иудеев послали к Яхии священнослужителей и левитов[h], чтобы спросить его, кто он такой, 20 он сказал им прямо, не скрывая:

– Я не Масих.

21 Они спросили его:

– Тогда кто же ты? Пророк Ильяс?[i]

Он ответил:

– Нет.

– Так ты Пророк, предсказанный Мусой?[j]

– Нет, – отвечал Яхия.

22 – Кто же ты? – спросили они тогда. – Скажи, чтобы мы смогли передать твой ответ тем, кто нас послал. Что ты сам скажешь о себе?

23 Яхия ответил им словами пророка Исаии:

– «Я голос, который раздаётся в пустыне: выпрямите путь для Вечного[k]»[l].

24 А посланные были блюстителями Закона[m]. 25 Они допытывались:[n]

– Если ты не Масих, не Ильяс и не Пророк, то почему ты совершаешь над народом обряд погружения в воду[o]?

26 Яхия ответил им:

– Я только совершаю обряд, погружая в воду. Но среди вас стоит Тот, Кого вы не знаете. 27 Он Тот, Кто придёт после меня, и я даже не достоин развязать ремни Его сандалий.

28 Это происходило в Вифании[p], на восточном берегу реки Иордана, там, где Яхия совершал над народом обряд погружения в воду.

Иса Масих – Жертвенный Ягнёнок Аллаха

29 На следующий день Яхия увидел идущего к нему Ису и сказал:

– Вот Жертвенный Ягнёнок Аллаха, Который заберёт грех мира! 30 Это о Нём я говорил: «Тот, Кто идёт за мной, – выше меня, потому что Он существовал ещё до меня». 31 Я сам не знал, кто Он, но я совершаю обряд погружения в воду для того, чтобы Он был явлен Исраилу.

32 И Яхия подтвердил свои слова:

– Я видел, как Дух спускался на Него с небес в образе голубя и как Он остался на Нём. 33 Я бы не узнал Его, если бы Пославший меня совершать обряд погружения в воду не сказал мне: «На Кого опустится и на Ком останется Дух, Тот и будет погружать людей в Святого Духа[q]». 34 Я видел это и свидетельствую, что Он – Сын Всевышнего (Масих)[r]!

Первые ученики Исы Масиха

35 На следующий день Яхия опять стоял с двумя своими учениками. 36 Увидев идущего Ису, он сказал:

– Вот Жертвенный Ягнёнок Аллаха!

37 Оба ученика, услышав эти слова, последовали за Исой. 38 Иса обернулся и увидел, что они идут за Ним.

– Что вы хотите? – спросил Он.

– Рабби (что значит «учитель»), скажи, где Ты живёшь? – спросили они.

39 – Идите за Мной, и вы сами увидите, – сказал Иса.

Было около четырёх часов пополудни. Они пошли, увидели, где Он живёт, и пробыли у Него до вечера того дня.

40 Одним из двух, слышавших слова Яхии об Исе и пошедших за Ним, был брат Шимона Петира, Андер. 41 Он разыскал своего брата Шимона и сказал:

– Мы нашли Масиха (что означает «Помазанник»[s])!

42 И привёл его к Исе. Иса посмотрел на Шимона и сказал:

– Шимон, сын Ионы[t], тебя будут звать Кифа (что значит «камень», то есть Петир)[u].

Иса Масих призывает Филиппа и Нафанаила

43 На следующий день Иса решил идти в Галилею. Он нашёл Филиппа и сказал ему:

– Следуй за Мной!

44 Филипп был из Вифсаиды, из того же города, что и Андер с Петиром. 45 Он нашёл Нафанаила и сказал ему:

– Мы встретили Того, о Ком писал в Таурате Муса и о Ком писали другие пророки. Это Иса, сын Юсуфа[v] из Назарета.

46 Нафанаил ответил:

– Разве из Назарета может быть что-нибудь доброе?

– Пойди и посмотри, – сказал Филипп.

47 Когда Иса увидел идущего к Нему Нафанаила, Он сказал:

– Вот истинный исраильтянин, в котором нет ни тени притворства.

48 – Откуда Ты меня знаешь? – удивился Нафанаил. Иса ответил:

– Ещё до того, как Филипп позвал тебя, Я видел тебя под инжиром.

49 Тогда Нафанаил сказал:

– Учитель, Ты действительно Сын Всевышнего – Царь Исраила!

50 Иса сказал:

– Ты говоришь это потому, что Я сказал, что видел тебя под инжиром. Ты увидишь чудеса ещё больше этого.

51 И добавил:

– Говорю вам истину: вы увидите открытые небеса и ангелов Аллаха, спускающихся и поднимающихся к Ниспосланному как Человек[w].

Notas al pie

 1. 1:1 Слово   – одно из имён Исы Масиха (см. 1:14; Отк. 19:13).
 2. 1:9 Или: «Был истинный Свет, приходящий в мир, Который просвещает каждого человека».
 3. 1:12 Букв.: «в имя Его». Верить в чьё-либо имя значит верить в самого носителя этого имени, в данном случае верить в Ису Масиха. Также в 2:23.
 4. 1:13 Имеется в виду духовное рождение через веру в Ису Масиха (см. 1:12; 1 Ин. 5:1).
 5. 1:14 Сын Небесного Отца   – этот термин не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Аллаха, т. е. Ису (см. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 6. 1:17 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 7. 1:18 В Священном Писании мы можем прочитать о случаях, когда человек «видел» Аллаха (см., напр., Нач. 32:30; Исх. 24:10). Но Аллах никогда не представал перед людьми во всей полноте Своей славы, так как никто не может видеть Его и остаться в живых (см. Исх. 33:20).
 8. 1:19 Левиты   – один из двенадцати родов исраильского народа. Левитов Аллах избрал быть помощниками священнослужителям.
 9. 1:21 Ильяс   – иудеи помнили, что пророк Ильяс был живым взят на небо (см. 4 Цар. 2:11), и верили в то, что он должен прийти перед пришествием Масиха и приготовить Ему путь (см. Мал. 4:5; Лк. 1:17). И хотя в данном случае Яхия и говорит, что он не Ильяс, Иса всё же утверждал, что в Яхии исполнилось древнее пророчество (см. Мат. 11:14; 17:12; Мк. 9:13), поскольку он пришёл «в духе и силе» Ильяса.
 10. 1:21 См. Втор. 18:15, 18; Ин. 1:45; Деян. 3:18-24. По всей вероятности, некоторые ошибочно считали, что это какой-то другой пророк, но не Масих (см. 1:25; 7:40-41).
 11. 1:23 Вечный   – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 12. 1:23 Ис. 40:3.
 13. 1:24 Блюстители Закона   (букв.: «фарисеи») – религиозная партия, которую отличало неукоснительное выполнение законов Таурата, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты.
 14. 1:24-25 Или: «Тогда посланные блюстителями Закона 25 допытывались».
 15. 1:25 Или: «обряд омовения»; также в ст. 26, 28, 31 и 33.
 16. 1:28 Вифания   – точное расположение не установлено (не следует путать с Вифанией близ Иерусалима, см., напр., 11:1).
 17. 1:33 Или: «омывать сердца людей Святым Духом».
 18. 1:34 См. сноску на 1:14.
 19. 1:41 Помазанник   («Машиах» (евр.), «Масих» (араб.), «Христос» (греч.)) – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и в Книге Пророков.
 20. 1:42 Или: «Иохана». Иохан – второе имя Ионы.
 21. 1:42 Оба имени, Кифа (арам.) и Петир (греч.), переводятся как «камень», «скала».
 22. 1:45 По закону Юсуф, как муж Марьям, считался отцом Исы, хотя не был им биологически (см. Лк. 1:35; 3:23).
 23. 1:51 Ниспосланный как Человек (букв.: «Сын Человека») – один из титулов Масиха, восходящий к книге пророка Данияла (см. Дан. 7:13-14; ср. Мат. 26:64). Иса всегда употреблял этот титул применительно к Себе. В данном случае Иса Масих, будучи Ниспосланным как Человек, предстаёт перед нами посредником, связывающим Аллаха и людей. Иса приводит здесь известный рассказ из Таурата, где повествуется о Якубе, увидевшем во сне лестницу между землёй и небом, по которой поднимались и спускались ангелы (см. Нач. 28:12).